HEADLINE NEWS TODAY >>

HEADLINE NEWS TODAY >>

ในวาระครบรอบ 72 ปี NSI นำสินประกันภัย ทำคลิป “กล้าเปลี่ยน…เพื่อสังคมที่ดีขึ้น”

คลิปที่เราตั้งใจทำ เพื่อเปลี่ยนความคิดในการใช้รถใช้ถนนอย่างมีความรับผิดชอบต่อกฎหมายและสังคม ผ่านมุมมองของคนขับสิบล้อ ในยุคที่ผู้คนต่างใช้ชีวิตเร่งรีบบนท้องถนนจนลืมคำนึงถึงส่วนรวม NSI นำสินประกันภัย อยากให้การใช้รถใช้ถนนผู้คนมีน้ำใจต่อกันและมองกฎหมายเป็นเรื่องที่ทำให้ทุกคนปลอดภัย สังคมมีความสุข

ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสะท้อนภาพสังคมบนท้องถนนเพื่อให้ผู้คนตระหนักถึงความปลอดภัยและความมีน้ำใจในการใช้รถใช้ถนนต่อกันให้มากขึ้น

กิจกรรมที่น่าสนใจ

กสทช. เดินเครื่องเปิดเสรี “ดาวเทียม” ขยายโอกาสการลงทุนใหม่ๆ เชื่อดันให้ธุรกิจไทยแข็งแกร่งยิ่งขึ้น

กสทช. ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดสรรคลื่นความถี่และวางโรดแมปจากระบบสัมปทานสู่ระบบใบอนุญาต ทั้งนี้กิจการดาวเทียมมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อหลายอุตสาหกรรมและภาคประชาชน ล่าสุด ทาง กสทช. เตรียมดันให้เกิดการแข่งขันเสรีดาวเทียมขึ้น เพื่อสร้างโอกาสในการลงทุนใหม่ๆ ช่วยภาคธุรกิจขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจดิจิทัลไทย SM Magazine (เอสเอ็มแมกกาซีน)…

ข่าวโลจิสติกส์

ข่าวคมนาคม

ข่าวสารการประกันภัย & ประกันชีวิต

ข่าวด้านพลังงาน

ข่าวการค้าและการลงทุน

ข่าวด้านการเงิน

ข่าวสังคมธุรกิจ

ข่าวด้านการศึกษา

ข่าวด้านเทคโนโลยี

ข่าวยานยนต์

ข่าวต่างประเทศ

คอลัมน์ GuruVision

คอลัมน์ Cio Forum

คอลัมน์ @Bangsue

คลังความรู้คู่ปัญญา