Browsing Category

ข่าวการศึกษา

ปัจจุบันการพัฒนาประเทศมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการพัฒนาด้านเศรษฐกิจที่เน้นในด้านการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ การสร้างรายได้ด้วยการส่งออก ขณะเดียวกันการแข่งขันของธุรกิจในตลาดโลกมีความรุนแรงเพิ่มขึ้น…

“มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย” ถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนชั้นนำ ที่เปิดสอนเกี่ยวกับโลจิสติกส์ ทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก โดยมีจุดเด่นและจุดแข็งที่หลากหลาย ทั้งความพร้อมของบุคลากร การมีเครือข่ายที่เข้มแข็งกับภาคเอกชน…

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตั้งขึ้นเพื่อเป็นวิทยาลัยต้นแบบด้านโลจิสติกส์ เพื่อการผลิตนักปฏิบัติอย่างมืออาชีพ โดยดำเนินการจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก…

นิด้า เปิดแผนการศึกษา ป.โท-ป.เอก ชูความต่างหลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์ นำเข้าสู่คณะสถิติประยุกต์ มุ่งพัฒนามุมมองเชิงลึก เพื่อการวิเคราะห์และการจัดการระบบโลจิสติกส์ เตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้บริหาร นักวิเคราะห์/นักวิชาการ ขณะเดียวกันจับมือ…

หากจะกล่าวถึงมหาวิทยาลัยเอกชน ที่โดดเด่นในเรื่องของ “วิศวะ” ด้าน “โลจิสติกส์” เชื่อว่า “มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์” (DPU) จะต้องเป็นหนึ่งสถาบันที่ใครหลายคนนึกถึง ด้วยทั้งบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และเชี่ยวชาญแล้วนั้น ที่ DPU…

บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เดินเครื่องบูรณาการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ด้านโลจิสติกส์ (สหสาขาวิชา) ร่วมกับคณะต่างๆ มุ่งหวังเป็นศูนย์กลางการถ่ายทอดความรู้ สร้างคน…

คณบดี วิทยาลัยโลจิสติกส์ และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม มุ่งพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ก้าวทันยุคสมัย พร้อมความหลากหลายของหลักสูตร เพิ่มทางเลือกให้ผู้เรียน ตอบโจทย์คนวัยทำงานในศตวรรษที่ 21 สู่บัณฑิตที่มีศักยภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์…

“หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ” เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนอีกแห่งที่หนึ่งที่เปิดการเรียนการสอนด้านโลจิสติกส์ โดยได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของโลจิสติกส์ที่เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งมหาวิทยาลัยหัวเฉียวฯ…

Capstone Project @ DPU X ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ปั้นอาจารย์ดรีมทีมเป็นเดอะเทรนเนอร์

การเรียนรู้ที่ไม่สิ้นสุด มีความสำคัญอย่างมากทั้งต่อการอยู่รอด และความสำเร็จ ในโลกที่เต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงอย่างในวันนี้ Capstone Project for Entrepreneur Workshop กิจกรรมที่จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่สอง เป้าหมายอยู่ที่การ…

CIBA มธบ.จัด Showcase Day เปิดเวทีให้นศ.ปี 1 โชว์กึ๋น ระเบิดไอเดียฟู้ดส์ทรัคยุคใหม่ &…

วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดงาน Ciba festival “showcase day”ภายใต้นวัตกรรมแนวคิด นวัตกรรมร้านโชว์ห่วยและฟู้ดส์ทรัค เพื่อให้นักศึกษาปี 1 ได้ฝึกทักษะความเป็นผู้ประกอบการ…