‘สมจิณณ์ พิลึก’ผู้ว่าฯ กนอ.คนใหม่ ลุยพัฒนานิคมอุตฯสะเดาปลายปี 61!!

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2561 มีมติแต่งตั้ง นางสาวสมจิณณ์ พิลึก ให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย แทน นายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ที่สิ้นสุดวาระการปฏิบัติงานตั้งแต่เดือนมีนาคม 2561 ที่ผ่านมา โดยการแต่งตั้งดังกล่าวจะมีผลตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2561 เป็นต้นไป

สำหรับการปฏิบัติงานในวาระของผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรม หลังจากเข้ารับตำแหน่ง ต้องเร่งขับเคลื่อนเมกะโปรเจกต์ที่สำคัญต่างๆ ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ (EEC) และการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมในเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน (SEZ) ที่สอดรับกับนโยบายของรัฐบาลให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น เช่น การพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 และการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมสมาร์ทปาร์ค จังหวัดระยอง ตลอดจนยกระดับนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศให้ก้าวสู่ในการเป็นนิคมอุตสาหกรรมในระดับอีโค เวิล์ด คลาส (Eco-World Class)

ที่ผ่านมา นางสาวสมจิณณ์ พิลึก เคยดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สายงานกิจการพิเศษ) จบการศึกษาระดับปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ และวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม จากสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย มีความเชี่ยวชาญในด้านสาธารณสุข อาชีวอนามัยการจัดการสิ่งแวดล้อม รวมถึงธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุนเป็นอย่างดี การพัฒนานิคมอุตสาหกรรมสะเดาในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ SEZ จังหวัดสงขลา ภายใต้ยุทธศาสตร์รัฐบาล หลัง ครม.อนุมัติให้ดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 927 ไร่ งบประมาณลงทุน รวม 2,890 ล้านบาท เป็นอีกเมกะโปรเจกต์ ที่ต้องเร่งขับเคลื่อน

อ่านต่อได้ที่ http://www.mebmarket.com/index.php?action=BookDetails&data=YToyOntzOjc6InVzZXJfaWQiO3M6NzoiMTYzNTUxMiI7czo3OiJib29rX2lkIjtzOjU6IjgzMzMyIjt9