Browsing Tag

มอบสินไหมประกันภัย

BKI มอบสินไหมประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน (IAR)

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI โดยนายธีรยุทธ กิจวรพัฒน์ ผู้อำนวยการ ธุรกิจสาขาและการร่วมทุน  และนายสุชาติ จิรายุวัฒน์  ที่ปรึกษา เป็นผู้แทนบริษัทฯ มอบสินไหมทดแทนประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน (IAR) จำนวน 1,081,146.60 บาท…

BKI มอบสินไหมประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางสำหรับธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเท ศก์

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI โดยนายอลงกรณ์ กาศทิพย์ (ขวาสุด) ผู้จัดการภาคเหนือ ธุรกิจสาขาและการร่วมทุน เป็นผู้แทนบริษัทฯ มอบสินไหมทดแทนประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางสำหรับธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ จำนวน 1,000,000 บาท…