BKI มอบสินไหมประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางสำหรับธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเท ศก์

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI โดยนายอลงกรณ์ กาศทิพย์ (ขวาสุด) ผู้จัดการภาคเหนือ ธุรกิจสาขาและการร่วมทุน เป็นผู้แทนบริษัทฯ มอบสินไหมทดแทนประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางสำหรับธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ จำนวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ให้แก่ทายาทโดยธรรม ซึ่งเป็นผู้รับผลประโยชน์ จากกรณีที่นายสมพร ใจผัด ผู้เอาประกันภัยประสบอุบัติเหตุจมน้ำเป็นเหตุทำให้เสียชีวิต โดยมีนายบัญชา ขาวผ่อง และนางอรนุช สุวรรณะ ตัวแทนประกันวินาศภัยสาขาเชียงใหม่ ร่วมมอบสินไหมทดแทนและเป็นสักขีพยาน ณ สำนักงานด้วยรักทัวร์ จังหวัดลำปาง เมื่อเร็วๆ นี้