ทช.เชื่อมโครงข่ายระบบราง-บก  ลุยสำรวจถนนสาย ขก.1011 รับจราจร

“กรมทางหลวงชนบท” เดินหน้าโครงการสำรวจออกแบบถนนทางหลวงชนบทสาย ขก.1011 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 – บ้านพระยืน จ.ขอนแก่น  กว่า 13 กิโลเมตร หวังเชื่อมโครงข่ายคมนาคมระบบราง-บก
รองรับปริมาณการจราจรในอนาคต

นายสานิตย์ ศรีสุข รักษาการในตำแหน่งวิศวกรใหญ่กรมทางหลวงชนบท หรือ ทช. (ด้านสำรวจและออกแบบ) เปิดเผยว่า ด้วยคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ จ.ขอนแก่น (กรอ.จ.ขอนแก่น) ได้พิจารณาเห็นว่าโครงการก่อสร้างถนนทางหลวงชนบทสาย ขก.1011 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 – บ้านพระยืน อ.เมือง, พระยืน จ.ขอนแก่น จะช่วยแก้ปัญหาการจราจร ทำให้การเดินทางมีความสะดวกรวดเร็วปลอดภัยมากขึ้น เพิ่มศักยภาพโครงข่ายคมนาคมของจังหวัด รวมถึงเป็นการสนับสนุนโครงการรถไฟทางคู่สายจิระ – ขอนแก่น ในการเชื่อมโยงระบบขนส่งทางรางกับทางบก
ทั้งนี้ ทช.จึงได้ดำเนินโครงการสำรวจออกแบบ ถนนทางหลวงชนบทสาย ขก.1011 ซึ่งลักษณะการศึกษาจะมีการออกแบบจุดเชื่อมและจุดตัดกับถนนสายต่าง ๆ ครอบคลุมในพื้นที่ ต.ท่าพระ  ต.ดอนช้าง อำเภอเมืองขอนแก่น ตำบลหนองแวง ต.ขามป้อม ต.พระยืน อ.พระยืน จ.ขอนแก่น มีจุดเริ่มต้นโครงการอยู่ที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 (บริเวณ กม.ที่ 325+400) มุ่งไปทางทิศตะวันตกตัดผ่านแม่น้ำชี ถนนทางหลวงชนบทสาย ขก.4008 (บริเวณ กม.ที่ 3+500)  ถนนทางหลวงชนบทสาย ขก.4029 (บริเวณ กม.ที่ 9+000) และบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2062 (บริเวณ กม.ที่ 12+750)  ซึ่งเป็นจุดสิ้นสุดโครงการ รวมระยะทางประมาณ 13.700 กิโลเมตร

สำหรับการดำเนินงานในช่วงที่ผ่านมา ทช.ได้จัดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมภาคประชาชนไปแล้วจำนวน 2 ครั้ง โดยได้นำเสนอความเป็นมาของโครงการ แผนการดำเนินงานโครงการ ข้อมูลด้านวิศวกรรม ข้อมูลด้าน
สิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและลดผล

กระทบสิ่งแวดล้อม รวมทั้งประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ จากนั้นได้รับฟังความคิดเห็นพร้อมข้อเสนอแนะต่างๆ ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้วยกับโครงการ ยินดีให้ความร่วมมือและต้องการให้โครงการดังกล่าวเกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม ทช.จะจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนอีก 1 ครั้ง เพื่อนำเสนอสรุปผลการศึกษาและรับฟังข้อเสนอแนะของประชาชนอันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินโครงการต่อไป