ดัน 23 ธุรกิจต้นแบบ Brand Transform ก้าวสู่ธุรกิจประชารัฐพันล้าน

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า มอบวุฒิบัตร 23 ธุรกิจต้นแบบ Brand Transform ที่ผ่านการอบรมหลักสูตร “การพัฒนาการออกแบบแบรนด์เชิงกลยุทธ์เพื่อการขับเคลื่อนธุรกิจ (Strategic Brand Design for Business Transformation)” พร้อมจัดให้มีการนำเสนอผลสำเร็จเพื่อเปิดโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการสร้างแบรนด์ เพื่อก้าวไปสู่ธุรกิจประชารัฐพันล้าน

นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เผยถึง ความสำเร็จของการจัดงาน พัฒนาแบรนด์พลิกโฉมธุรกิจสู่ประชารัฐพันล้าน : Brand Design for Business Transformation” ที่ได้รับความสนใจจากผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและเล็กที่ต้องการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แบรนด์และขยายโอกาสทางการตลาดให้ธุรกิจกว่า 100 รายสมัครเข้าร่วม Brand Health Check โดยกรมฯ ได้รับความร่วมมือจากบริษัท บารามีซี่ จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างแบรนด์ คัดเลือกธุรกิจดาวเด่นจำนวน 23 ธุรกิจ ประกอบด้วย ธุรกิจหมวดอาหาร จำนวน 7 แบรนด์ ธุรกิจหมวดบริการ จำนวน 6 แบรนด์ ธุรกิจหมวดเครื่องสำอางและสมุนไพร จำนวน 8 แบรนด์ ธุรกิจหมวดอุปกรณ์ตกแต่งบ้าน จำนวน 1 แบรนด์ และธุรกิจหมวดแฟชั่น จำนวน 1 แบรนด์

ในการเริ่มต้นทำธุรกิจนั้น การสร้างแบรนด์ถือเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมาก และทำให้เป็นข้อได้เปรียบในการทำธุรกิจ เนื่องจากความรู้สึกที่มีต่อสินค้าหรือบริการจากแบรนด์นั้นๆ ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า หรือไปใช้บริการต่างๆ นั้นโดยส่วนใหญ่มาจากความน่าเชื่อถือของแบรนด์ และชื่อเสียงของบริษัทที่เป็นเจ้าของแบรนด์นั้นเป็นหลัก การสร้างแบรนด์จึงไม่ใช่แค่การออกแบบโลโก้หรือการตั้งชื่อ แต่มันคือการสร้างประสบการณ์ (brand experience) ที่เที่ยงตรงกับตัวตนแบรนด์ ถูกใจกลุ่มเป้าหมาย สร้างความรู้สึกที่ดี และความผูกพันระหว่างแบรนด์กับตัวผู้บริโภคด้วย ซึ่งถ้าเข้าใจสิ่งเหล่านี้ ก็แทบจะมีกลยุทธ์ที่ครบถ้วนสำหรับการสร้างแบรนด์ให้สำเร็จแล้ว เพราะเป้าหมายสูงสุด คือ การสร้าง brand loyalty (ความภักดีในแบรนด์) ดังนั้น การสร้างแบรนด์ไม่ได้เป็นเรื่องใหม่แต่อย่างใด เพียงแต่ผู้ประกอบธุรกิจ เอสเอ็มอีมักให้ความสำคัญเป็นลำดับรองลงมาจากยอดขาย

โลกการค้ายุคใหม่เปลี่ยนแปลงไปตามการพัฒนาของเทคโนโลยี ธุรกิจมุ่งสู่การขายผ่านช่องทางออนไลน์ หรือ e-Commerce มากขึ้น โดยใช้ Social Media เป็นเครื่องมือช่วยสนับสนุนการเพิ่มยอดขาย แต่อีกหนึ่งสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญอยู่เสมอก็คือ การสร้างแบรนด์ หากธุรกิจเล็งเห็นความสำคัญของ แบรนด์” และสื่อสารประสบการณ์ของแบรนด์ (Brand Experience) ที่เป็นอัตลักษณ์ตัวตนขององค์กร สินค้า หรือแม้แต่ตัวตนของเจ้าของธุรกิจที่จะแสดงถึงความจริงใจและคำมั่นสัญญาต่อผู้บริโภคโดยสื่อสารให้เกิดการรับรู้และทัศนคติที่ดีต่อสินค้าและบริการนับว่าเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่จะช่วยขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตได้อย่างเข้มแข็ง “แบรนด์จึงเป็นมากกว่าธุรกิจ”

อธิบดี กล่าวทิ้งท้ายว่า ในยุคที่การแข่งขันทางธุรกิจคือการสร้างความแตกต่างของสินค้าและบริการความคิดสร้างสรรค์จึงเป็นเหมือน DNA ของแบรนด์ที่จะผลักดันให้เกิดการ สร้างมูลค่าเพิ่ม” ในรูปแบบต่างๆ แบรนด์จึงเปรียบเสมือนพลังหมุนเวียนวงจรธุรกิจอย่างไร้ขอบเขต