Browsing Tag

Brand Transform

ดัน 23 ธุรกิจต้นแบบ Brand Transform ก้าวสู่ธุรกิจประชารัฐพันล้าน

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า มอบวุฒิบัตร 23 ธุรกิจต้นแบบ Brand Transform ที่ผ่านการอบรมหลักสูตร “การพัฒนาการออกแบบแบรนด์เชิงกลยุทธ์เพื่อการขับเคลื่อนธุรกิจ (Strategic Brand Design for Business Transformation)”…