ด่วน! ครม. ตั้ง ‘สราวุธ ทรงศิวิไล’ นั่งอธิบดีกรมรางฯ คนแรกของไทย

รายงานข่าวจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี หรือ ครม. แจ้งว่า ตามที่นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเสนอรายชื่ออธิบดีกรมการขนส่งทางรางให้ที่ประชุม ครม. พิจารณาอนุมัตินั้น ล่าสุด ที่ประชุม ครม.มีมติแต่งตั้งนายสราวุธ ทรงศิวิไล ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร หรือ สนข. ให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมการขนส่งทางรางคนแรกของประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป เนื่องจากเป็นตำแหน่งที่กำหนดขึ้นใหม่ ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม ฉบับที่ 18 (พ.ศ. 2562) จัดตั้งกรมการขนส่งทางราง และรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) ได้ให้ความเห็นชอบด้วยแล้ว

สำหรับประวัติการศึกษานายสราวุธ ทรงศิวิไลนั้น ปี 2520 – 2523 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์สิงหเสนี), ปี 2523 – 2524 มัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา, ปี 2524 – 2528 วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปี 2530 – 2532 วศ.ม. (ชนส่ง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในส่วนประวัติการทำงานนั้น พ.ศ. 2529 – 2540 วิศวกรโยธาฝ่ายแผนงานกองบำรุงกรมทางหลวง พ.ศ. 2540 – 2545 หัวหน้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือสำนักบริหารบำรุงทางกรมทางหลวง พ.ศ. 2545 – 2547 ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานผู้รับจ้าง(งานจดทะเบียนผู้รับเหมา) กรมทางหลวง พ.ศ. 2547 – 2549 ผู้อำนวยการสำนักงานบำรุงทางธนบุรี(แขวงการทาง) กรมทางหลวง พ.ศ. 2549 – 2550 ผู้อำนวยการแขวงการทางกรุงเทพ กรมทางหลวง 

พ.ศ. 2550 – 2552 ผู้อำนวยการกลุ่มกำหนดกลยุทธ์และแผนงานบำรุงทาง สำนักบริหารบำรุงทาง กรมทางหลวง พ.ศ. 2552 – 2556 ผู้อำนวยการสำนักทางหลวงที่8 (นครราชสีมา) กรมทางหลวง พ.ศ. 2556 – 2557 รองอธิบดีกรมทางหลวง(ฝ่ายวิชาการ) กรมทางหลวง พ.ศ. 2557 – 2560 รองอธิบดีกรมทางหลวง(ฝ่ายบำรุงทาง) กรมทางหลวง พ.ศ. 2560 – 2561 ผู้ตรวจราชการกระทรวงกระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร หรือ สนข.