ทอท. MOU ตรวจสอบสินค้าเกษตรก้าวสู่ฮับขนส่งสินค้าทางอากาศ ASEAN

“ทอท.” MOU “Central Labs” ร่วมมือด้านการตรวจสอบคุณภาพสินค้าเน่าเสียง่ายก่อนส่งออก หวังให้เป็นไปตามมาตรฐานของประเทศผู้รับปลายทาง ก้าวสู่ศูนย์กลางการขนส่งสินค้าทางอากาศของอาเซียน

นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. เปิดเผยว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีปริมาณการขนส่งสินค้าทางอากาศประมาณ 1.5 ล้านตันต่อปี โดยส่วนใหญ่ส่งผ่านทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ทั้งนี้ 10% ของสินค้าดังกล่าวเป็นสินค้าทางการเกษตร เช่น ผัก ผลไม้ และดอกไม้ ซึ่งประเทศต่างๆ มีความเข้มงวดในการตรวจสอบสินค้านำเข้าประเภทนี้ เนื่องจากเป็นสินค้าเน่าเสียง่าย และอาจมีแมลงศัตรูพืชและสารตกค้างปนเปื้อน ดังนั้น เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรให้แก่ผู้ส่งออกและเกษตรกรไทย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการส่งเสริมกิจการโลจิสติกส์ในภาพรวมของประเทศ ทั้งนี้ ทอท.ได้ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการตรวจสอบคุณภาพสินค้าเน่าเสียง่ายก่อนส่งออกกับบริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด หรือ Central Labs ซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการของรัฐที่ให้บริการด้านการตรวจวิเคราะห์มาตรฐานสินค้าให้กับกลุ่ม

ผู้ส่งออก และเป็นหน่วยงานเดียวของไทยที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากลตามข้อตกลงดังกล่าว ทอท.และ Central Labs จะร่วมกันก่อตั้งศูนย์ตรวจสอบคุณภาพสินค้าก่อนส่งออก (Preshipment Inspection Center (ซึ่งเดิมเรียกว่า Certify Hub)) ภายในเขตปลอดอากร ทสภ. และคาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ภายในปี 2562 รวมทั้งจะร่วมกันวางระบบการตรวจสอบคุณภาพสินค้าเกษตร (Preshipment Inspection) ตามหลักเกณฑ์ที่ประเทศปลายทางกำหนด โดย Central Labs จะเป็นผู้ให้บริการตรวจสอบคุณภาพสินค้าตามมาตรฐานของประเทศปลายทางก่อนจะส่งสินค้าขึ้นเครื่องต่อไป ดังนั้น หากสินค้าผ่านมาตรฐานการตรวจสอบที่ ทสภ.แล้ว จะช่วยลดการสุ่มตรวจตามหลักเกณฑ์ของแต่ละประเทศได้

สำหรับการตรวจสอบแบบ Preshipment Inspection เป็นการให้บริการเสริมและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ส่งออกที่ต้องการความมั่นใจว่าสินค้าจะไม่ถูกปฏิเสธและถูกทำลาย ณ ท่าอากาศยานในประเทศปลายทาง ซึ่งจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้มาก หากสินค้าไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานผู้ส่งออกสามารถนำสินค้ากลับไปปรับปรุงได้
โดยสินค้าไม่ถูกทำลาย รวมทั้งไม่เสียค่าขนส่ง และไม่ต้องเสียค่าพิธีการศุลกากรด้วย

นายนิตินัย กล่าวต่ออีกว่า การก่อตั้งศูนย์ตรวจสอบคุณภาพสินค้าก่อนส่งออก (Preshipment Inspection Center) ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงคมนาคมและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมถึงบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทเอกชนหลายแห่งที่ให้ความร่วมมือส่งเสริมและยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรของไทยให้ทัดเทียมนานาชาติ เพื่อที่จะช่วยเหลือเกษตรกรชาวไทยและผู้ส่งออกให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก และเพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการขนส่งสินค้าทางอากาศของอาเซียนต่อไป