‘SCANIA’ รณรงค์ความปลอดภัยบนท้องถนนจัดแคมเปญ ‘PREVENTIVE MAINTENANCE’

สแกนเนียรณรงค์เพื่อความปลอดภัยบนท้องถนน ก่อนเทศกาลสงกรานต์ จัดแคมเปญ ‘PREVENTIVE MAINTENANCE’ ให้ลูกค้านำรถเข้ามา ตรวจเช็คฟรี 19 รายการผ่านศูนย์บริการสแกนเนียทั้ง 10 แห่ง เพื่อให้รถพร้อมใช้งานในช่วงเทศกาลสงกรานต์

รายงานข่าวจาก บริษัท สแกนเนียสยาม จำกัด กล่าวว่า อุบัติเหตุที่ เกิดขึ้นแต่ละครั้ง สร้างความเสียหายและสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน สแกนเนียจึงได้จัดกิจกรรมหลายๆ กิจกรรมเพื่อสังคม เพิ่มความปลอดภัยบนท้องถนน ลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การแข่งทักษะการขับขี่ SCANIA DRIVER COMPETITIONS เพื่อยกระดับนักขับรถบรรทุกและนักขับรถบัสโดยสารให้เป็นนักขับที่ดี ซึ่งสแกนเนียมีความเชื่อมั่นว่า “ผู้ขับขี่ คือคนสำคัญที่สุด ที่จะช่วยลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการขับขี่ เพิ่มความตระหนักด้านการขับขี่ปลอดภัยบนท้องถนนและการใช้เชื้อเพลิงอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น” โดยกิจกรรมการแข่งทักษะการขับขี่ SCANIA DRIVER COMPETITIONS จะจัดขึ้นเป็นประจำทุกๆ 2 ปี สลับกับกิจกรรมการฝึกอบรมผู้ฝึกสอนขั้นสูง Train The Trainer ซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้ผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมสามารถถ่ายทอดความรู้ต่อไปยังผู้ขับขี่ในแต่ละสถานประกอบการ เพื่อการใช้งานรถบรรทุกและรถโดยสารอย่างถูกวิธี ช่วยให้รถมีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้นและมีประสิทธิภาพ ลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และลดอุบัติเหตุ อีกทั้งจัดการแข่งขันวัดประสิทธิภาพทีมบริการหลังการขาย SCANIA TOP TEAM ซึ่งเป็นเวทีกิจกรรมที่สำคัญในการส่งเสริมด้านทักษะความปลอดภัยในการทำงาน

รวมถึงลดปัญหาสิ่งแวดล้อมและพัฒนาทักษะของบุคลากรฝ่ายบริการของสแกนเนียและเพิ่มความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการใช้เครื่องมือที่ถูกต้องในการทำงานและวัดประสิทธิภาพของทีมช่าง รวมถึงฝึกทักษะความรู้และเทคโนโลยีความเป็นมืออาชีพ ตลอดจนส่งเสริมการทำงานร่วมกันเป็นทีมที่เป็นองค์ประกอบที่จำเป็นมุ่งเน้นไปที่การดูแลลูกค้า ซึ่งเป็นนโยบายเป้าหมายสูงสุดในการฝึกอบรมของสแกนเนียทั่วโลก

สำหรับในช่วงเทศกาลสงกรานต์ในปีนี้มีวันหยุดยาวต่อเนื่อง ศูนย์บริการสแกนเนียทั้ง 10 แห่ง พร้อมใจจัดแคมเปญ PREVENTIVE MAINTENANCE โปรโมชั่นการบำรุงรักษาระยะ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 โดยให้ลูกค้านำรถเข้ามาตรวจเช็คฟรี 19 รายการ เพื่อให้รถพร้อมใช้งานในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพิ่มความปลอดภัยบนท้องถนน ลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการขับขี่ และให้รถมีความพร้อมทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ