ผู้ตรวจราชการกรมการจัดหางาน เยี่ยมชมดูงาน ท่าเรือแหลมฉบัง

ว่าที่ร้อยตรี จักรี ยูพานิช ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองการบุคคล พร้อมด้วย นายเกียรติกุล ชูสกุล หัวหน้าแผนกช่างกล นางวรรณภา ทองบางโปรง หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์ และนายกฤตเมธ ปราบพาลา เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 8 ร่วมให้การต้อนรับ นายไพโรจน์ โชติกเสถียร ผู้ตรวจราชการกรมการจัดหางาน พร้อมด้วย นายศิลา แก้วตะพันธ์ ผู้ตรวจราชการกรมสำนักงานประกันสังคม และคณะ ณ ห้องประชุม 1 อาคารบริหารท่าเรือแหลมฉบัง โดยมี นางสาวอัญชลี วัลลา เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 6 เป็นผู้บรรยายสรุปกิจการของท่าเรือแหลมฉบัง