วิ่งฉิว! ‘ทางหลวง’ ขยาย 4 เลน ‘ทางเลี่ยงเมืองลพบุรีด้านใต้’ 14.8 กม. แล้วเสร็จตลอดสาย เสริมแกร่งโครงข่ายคมนาคม

กรมทางหลวงทุ่ม 1.5 พันล้าน ขยายถนน 4 เลน ทางเลี่ยงเมืองลพบุรีด้านใต้ ระยะทาง 14.8 กม. แล้วเสร็จตลอดสาย เพิ่มประสิทธิภาพคมนาคมโครงข่ายทางหลวง รองรับปริมาณการเดินทางและการขนส่งที่เพิ่มขึ้นในอนาคต

รายงานข่าวจากกรมทางหลวง (ทล.) ระบุว่า สำนักก่อสร้างทางที่ 1 ดำเนินการโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข366 สายทางเลี่ยงเมืองลพบุรีด้านใต้ ระยะทาง 14.8 กิโลเมตร (กม.) โดยขยายเป็น 4 ช่องจราจร วงเงินงบประมาณ1,598.69 ล้านบาท ปัจจุบัน แล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นับเป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการให้บริการด้านคมนาคมขนส่งในพื้นที่ .ลพบุรี เพื่อรองรับปริมาณการเดินทางและการขนส่งที่เพิ่มขึ้นในอนาคต

สำหรับทางหลวงหมายเลข 366 หรือ ทางเลี่ยงเมืองลพบุรี เป็นทางหลวงสายสำคัญที่เชื่อมต่อได้หลายจังหวัด เช่น.สระบุรี .สิงห์บุรี .พระนครศรีอยุธยา .อ่างทอง และมุ่งสู่ .นครสวรรค์ได้ มีจุดเริ่มต้น กม.ที่ 0+000 (จุดบรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1) ผ่านจังหวัดลพบุรี ไปบรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 311 ที่ กม. 19+310 (แยกสนามไชย) รวมระยะทางทั้งหมด 19.3 กม.

ทั้งนี้ เดิมเป็นทางหลวงขนาด 2 ช่องจราจรตลอดสาย ในปี ..2560 กรมทางหลวง ดำเนินการก่อสร้างขยายเป็น 4 ช่องจราจร ตั้งแต่ กม. 0+065 – กม. 4+500 เสร็จเรียบร้อยแล้ว และเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีของประเทศในส่วนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ ภาคการขนส่งให้สมบูรณ์ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (2560-2564)

รายงานข่าวจาก ทล. ระบุต่อว่า กรมทางหลวงได้รับงบประมาณปี 2563 เพื่อดำเนินการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข366 สายทางเลี่ยงเมืองลพบุรีด้านใต้ในช่วงที่เหลือ โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการฯ ที่ กม. 4+450-กม. 19+310 รวมระยะทาง 14.860 กม. ก่อสร้างเป็นมาตรฐานชั้นทางพิเศษ ขนาด 4 ช่องจราจร (ไปกลับ) ผิวทางคอนกรีต หนา 25 เซนติเมตร

ส่วนผิวจราจรกว้างช่องละ 3.50 เมตร ไหล่ทางกว้าง 2.50 เมตร รวมงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและไฟกระพริบบนทางหลวง โดยมีงานก่อสร้างสะพานข้ามคลองชลประทาน จำนวน 17 แห่ง และสะพานข้ามทางรถไฟ จำนวน 1 แห่งพร้อมก่อสร้างทางแยกบริเวณ กม. 10+950 เป็นแบบวงเวียนเพิ่มประสิทธิภาพการสัญจร

อย่างไรก็ตาม โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านโครงข่ายคมนาคมในการกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศ สร้างงาน สร้างรายได้ของคนในพื้นที่ การแก้ไขปัญหาจราจร เพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคมขนส่งให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย