‘กรมเจ้าท่า’ ปักหมุดงบปี 66 จัดทำ ‘แผนที่ร่องน้ำ’ ยกระดับขนส่งทางน้ำ เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันประเทศ

กรมเจ้าท่าปักหมุดปีงบประมาณ 2566 สานต่อการสำรวจจัดทำแผนที่ร่องน้ำแบบบูรณาการ หนุนแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางน้ำ สร้างขีดความสามารถการแข่งขันให้ผู้ประกอบการไทย หวังเชื่อมโยงโลกการค้าระดับภูมิภาค พร้อมกระตุ้นเศรษฐกิจมหาภาคอย่างยั่งยืน

รายงานข่าวจากกรมเจ้าท่า (จท.) ระบุว่า กองสำรวจและแผนที่ ได้ดำเนินการเกี่ยวกับการสำรวจและสร้างแผนที่ร่องน้ำภายในประเทศ และร่องน้ำชายฝั่งทะเล เพื่อใช้ประโยชน์ในการบำรุงรักษาร่องน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ดี สอดรับกับระดับสากล ส่งเสริมการคมนาคมทางน้ำที่เชื่อมโยงการขนส่งแบบไร้รอยต่อ ซึ่งจะมีส่วนสำคัญต่อการเพิ่มขีดแข่งขันของประเทศ

ทั้งนี้ ที่ผ่านมา จท.ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างบูรณาการในการสำรวจและสร้างแผนที่ร่องน้ำภายในประเทศ และร่องน้ำชายฝั่งทะเล รวมถึง การจัดเก็บ และการใช้ประโยชน์ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพร่องน้ำ และสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ ผ่านโครงการต่างๆ ซึ่ง จท.จะเร่งดำเนินการภายในปีงบประมาณ 2566 เช่น โครงการจ้างเหมาสำรวจจัดทำแผนที่ภูมิประเทศและความลึกพื้นท้องน้ำ เพื่อสนับสนุนการวางแผนพัฒนาโครงการพื้นฐานทางน้ำ

อีกทั้งโครงการจ้างที่ปรึกษาสำรวจ จัดทำแผนที่และรายละเอียดของสิ่งล่วงล้ำลำน้ำทั่วประเทศ บริเวณแม่น้ำ และเกาะภายในประเทศ, งานสำรวจวางหมุดหลักฐานแผนที่ถาวร ร่องน้ำภายในประเทศ รองรับการดำเนิน งานจ้างสำรวจจัดทำแผนที่ภูมิประเทศ และความลึกท้องน้ำ เพื่อสนับสนุนแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางน้ำ อาทิ แม่น้ำแม่กลองบริเวณ จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดราชบุรี และ จังหวัดกาญจนบุรี ระยะทางรวม 138 กิโลเมตร (กม.) เป็นต้น

จท. เดินหน้ามุ่งเน้นการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้เพื่อที่จะยกระดับประสิทธิภาพอำนวยความสะดวกต่อการเดินเรือในน่านน้ำไทยในการสร้างความปลอดภัยสูงสุดรวมถึงเพิ่มศักยภาพการขนส่งกองเรือไทยด้วยมาตรฐานการให้บริการที่ดีในระดับสากล

สำหรับประเทศไทย ถือว่าเป็นประตูแห่งการค้าและการลงทุน การขนส่งหรือระบบโลจิสติกส์ที่เชื่อมโยงกับระบบขนส่งอื่นๆ ทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ เข้าด้วยกันซึ่งถือเป็นจุดแข็งของประเทศไทยที่จะเชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน การจัดทำแผนที่ให้ทันสมัย และนำมาใช้เพื่อการดูแล รักษาร่องน้ำทางเรือเดิน แม่น้ำ ลำคลอง ทะเล ตลอดจนการควบคุมตรวจตราความปลอดภัย ดูแลการคมนาคมและขนส่งทางน้ำทั่วทั้งประเทศให้มีประสิทธิภาพในด้านคมนาคมและการขนส่งทางน้ำก็จะสร้างความสามารถให้กับเอกชนและการค้าของไทย รวมไปถึงการท่องเที่ยว เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจแบบยั่งยืน