ด่วน! คณะกรรมการเจ้าหนี้ ‘การบินไทย’ ไฟเขียวปรับโครงสร้างควบบริหาร ‘ไทยสมายล์’ คาดแล้วเสร็จภายในปี 66 ชี้คล่องตัว-แข็งแกร่ง 3 ด้าน

ด่วน! “การบินไทยเผยคณะกรรมการเจ้าหนี้ไฟเขียวปรับโครงสร้างควบรวมไทยสมายล์เร่งสอบถามความเห็น ก่อนชง รมว.คมนาคมกพท. คาดแล้วเสร็จภายในปี 66 ชี้ช่วยให้เกิดความคล่องตัว พร้อมสร้างความแข็งแกร่ง 3 ด้าน

รายงานข่าวจากบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ระบุว่า วันนี้ (17 .. 2566) นายชาย เอี่ยมศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้ส่งหนังสือถึงกรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ตลท.) เลขที่ กบ 01/205 เรื่อง การปรับโครงสร้างการดำเนินธุรกิจกลุ่มธุรกิจการบิน โดยมีใจความว่า คณะกรรมการเจ้าหนี้ในการประชุมครั้งที่ 5/2566 วันที่ 17 .. 2566 มีมติเห็นชอบให้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ดำเนินการปรับโครงสร้างการดำเนินธุรกิจกลุ่มธุรกิจการบินตามแนวทางที่คณะผู้บริหารแผนและฝ่ายบริหารนำเสนอกล่าวคือ บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ที่ถือหุ้นอยู่ในสัดส่วน 99.99% ของหุ้นทั้งหมด

ทั้งนี้ การปรับโครงสร้างดังกล่าว จะส่งผลให้เครื่องบินที่ปัจจุบันบริหารจัดการภายใต้ไทยสมายล์ย้ายมาบริหารจัดการภายใต้การบินไทย ซึ่งการปรับโครงสร้างดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการเจ้าหนี้ ตามข้อ 5.7.2 ของแผนฟื้นฟูกิจการของการบินไทยแล้วในวันนี้ และต้องได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอน เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหน่วยงานดังกล่าว รวมถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) โดยคาดว่าการปรับโครงสร้างจะแล้วเสร็จภายในปี2566

รายงานข่าวจากการบินไทย ระบุต่อว่า ปัจจุบันไทยสมายล์ให้บริการภายใต้ใบรับรองผู้ดำเนินการเดินอากาศ (AOC) ที่แยกกันกับการบินไทย ส่งผลให้ไทยสมายล์เป็นผู้มีอำนาจในการบริหารจัดการการดำเนินงานการวางแผนฝูงบินการบริหารตารางเวลาการบิน และการวางแผนเครือข่ายเส้นทางบินที่ให้บริการแยกจากการบินไทยอย่างชัดเจน จึงทำให้เกิดข้อจำกัดในการบริหารจัดการฝูงบิน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดภายใต้การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสถานการณ์การแข่งขันในตลาด อีกทั้งการแข่งขันด้านราคาที่เพิ่มมากขึ้นในเส้นทางบินระยะสั้นจากผู้ให้บริการที่เป็นสายการบินต้นทุนต่ำ (Low Cost Carrier) ซึ่งให้บริการในราคาที่ต่ำกว่า ยังส่งผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันของไทยสมายล์อีกด้วย

ทั้งนี้ ภายหลังการปรับโครงสร้าง การบินไทยจะเป็นผู้บริหารจัดการการดำเนินงาน การวางแผนฝูงบิน การบริหารตารางเวลาการบิน และวางแผนเครือข่ายเส้นทางบินที่ให้บริการของฝูงบินทั้งของการบินไทย และของไทยสมายล์ ภายใต้ AOC ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจมากยิ่งขึ้น โดยการปรับโครงสร้างดังกล่าวจะช่วยเสริมความแข็งแกร่งของกลุ่มธุรกิจการบินของการบินไทยในหลายด้าน ดังต่อไปนี้

1.การให้บริการภายใต้ AOC เดียวจะเพิ่มขีดความสามารถในการกำหนดเครือข่ายเส้นทางบิน ตอบสนองความต้องการและความสะดวกของลูกค้าในการเชื่อมต่อได้มากขึ้น เนื่องจากการบินไทยมีเส้นทางบินที่สามารถให้บริการได้มากกว่า และการสับเปลี่ยนอากาศยานให้สอดคล้องกับระยะทางบิน และความต้องการของตลาด ผ่านการบริหารจัดการอากาศยานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพระหว่างอากาศยานลำตัวแคบ ซึ่งเดิมให้บริการโดยไทยสมายล์ และอากาศยานลำตัวกว้าง ทั้งนี้ การให้บริการโดยการบินไทย จะเป็นผลให้มีอัตราการใช้ประโยชน์อากาศยานสูงขึ้นและมีต้นทุนต่อหน่วยที่ลดลงจากการประหยัดต่อขนาด

2.สร้างความเป็นเอกภาพในตราสินค้าของการบินไทยและไทยสมายล์ และขจัดความไม่ชัดเจนของตำแหน่งการตลาดระหว่างกลุ่มธุรกิจการบินโดยการให้บริการและการบริหารการดำเนินงานที่เป็นหนึ่งเดียวกันภายใต้การบินไทย อีกทั้งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการสื่อสารด้านการตลาด ส่งผลให้การบินไทยสามารถลดต้นทุนการขายในด้านค่าสื่อสารการตลาด มีความได้เปรียบในการแข่งขันเพิ่มขึ้น และเพิ่มประสิทธิภาพในการกำหนดยุทธศาสตร์การดำเนินงาน

3.ลดความซ้ำซ้อนในการดำเนินงาน รวมถึงการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านการปฏิบัติการบินในส่วนของนักบินและพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน เพื่อให้เกิดการบูรณาการระบบสนับสนุนการปฏิบัติการบิน และทรัพยากรด้านต่างๆ ซึ่งจะส่งผลให้การบินไทย มีความสามารถในการบริหารจัดการรายได้และค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

สำหรับการปรับโครงสร้างจะไม่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการให้บริการต่อผู้โดยสารของสายการบินไทยสมายล์แต่อย่างใด เนื่องจากบุคลากรของไทยสมายล์ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหาร พนักงาน นักบิน และพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน รวมทั้งการให้บริการผู้โดยสารจะเป็นส่วนหนึ่งของการบินไทย อีกทั้งได้ดำเนินการศึกษาข้อมูลและผลกระทบในด้านต่างๆ รวมถึงด้านการเงิน ด้านความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ และด้านกฎหมายแล้ว ได้ข้อสรุปว่าการปรับโครงสร้างจะทำให้กลุ่มการบินไทย สามารถบรรลุผลตามแผนฟื้นฟูกิจการและแผนการปฏิรูปธุรกิจได้

รายงานข่าวจากการบินไทย กล่าวอีกว่า การปรับโครงสร้างดังกล่าว ไม่เข้าข่ายเป็นการทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 .. 2551 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ .. 2547 ลงวันที่ 29 .. 2547 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)

อีกทั้ง ไม่ถือเป็นรายการที่ต้องปฏิบัติตามเกณฑ์การทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน ลงวันที่ 31 .. 2551 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน .. 2546 ลงวันที่ 19 .. 2546 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)