‘เจ้าท่า’ ทุ่ม 735 ล้าน ผุด ‘วงแหวนแห่งอันดามัน’ เชื่อม 4 ท่าเรือ 3 จังหวัด ‘กระบี่-พังงา-ภูเก็ต’ คาดได้ยลโฉมในปี 69 รับท่องเที่ยวทะเลใต้

กรมเจ้าท่าชงของบปี 67 วงเงิน 735 ล้าน ผุดวงแหวนแห่งอันดามันลุยก่อสร้าง & ปรับปรุง 4 ท่าเรือท่องเที่ยวเชื่อมโยงเส้นทางเดินเรือ 3 จังหวัดกระบี่พังงาภูเก็ตคาดแล้วเสร็จในปี 69 รองรับเรือเฟอร์รี่ท่องเที่ยวทะเลใต้พร้อมช่วยเซฟเวลาเดินทาง บรรเทาจราจรทางถนนลดความแออัดสนามบินภูเก็ต

นายกริชเพชร ชัยช่วย ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม รักษาการอธิบดีกรมเจ้าท่า (จท.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการโครงข่ายเชื่อมโยงเส้นทางเดินเรือภูเก็ตพังงากระบี่ หรือวงแหวนแห่งอันดามันว่า ขณะนี้ จท.อยู่ระหว่างการเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 วงเงินรวม 735 ล้านบาท เพื่อนำมาดำเนินการก่อสร้างในพื้นที่ 3 จังหวัด 4 ท่าเรือ เพื่อรองรับเรือสำราญขนาดเล็ก (เฟอร์รี่) ขนาด  500 ตันกรอส เช่น เรือเฟอรี่ขนาดเล็กสามารถบรรจุผู้โดยสารได้ 400-500 คน และบรรทุกรถยนต์ได้ประมาณ 30-50 คัน ได้แก่ 1.โครงการก่อสร้างปรับปรุงท่าเรือมาเนาะห์ .เกาะยาวน้อย .เกาะยาว .พังงา วงเงิน 175 ล้านบาท ระยะเวลาก่อสร้าง 900 วัน เริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ 2567-2569

2.โครงการก่อร้างปรับปรุงท่าเรือช่องหลาด .เกาะยาวใหญ่ .เกาะยาว .พังงา วงเงิน 185 ล้านบาท ระยะเวลาก่อสร้าง 900 วัน ปีงบประมาณ 2567-2569, 3.โครงการก่อสร้างท่าเรือเฟอร์รี่บริเวณท่าเลน .เขาทอง .เมือง.กระบี่ วงเงิน 115 ล้านบาท ระยะเวลาก่อสร้าง 540 วัน ปีงบประมาณ 2567-2568 และ 4.โครงการก่อสร้างท่าเรือเฟอร์รี่บริเวณอ่าวปอ .ป่าคลอก .ถลาง .ภูเก็ต วงเงิน 260 ล้านบาท ระยะเวลาก่อสร้าง 900 วัน ปีงบประมาณ2567-2569

นายกริชเพชร กล่าวต่อว่า สำหรับรูปแบบปรับปรุง และก่อสร้างท่าเรือทั้ง 4 แห่งนั้น ไม่ต้องจัดทำรายงานประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (EIA) และไม่ต้องให้สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (สผ.) พิจารณา เนื่องจากโครงการดังกล่าว มีขนาดและประเภทโครงการไม่เข้าข่ายที่จะต้องเข้าสู่กระบวนการนี้ เพียงแต่ต้องเสนอรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) ให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม .พังงา ภูเก็ต และกระบี่ ให้ความเห็นชอบเท่านั้น โดยในปัจจุบันได้รับความเห็นชอบรายงาน IEE แล้ว 3 แห่ง ยกเว้นท่าเรืออ่าวปอ .ภูเก็ต ซึ่ง จท. อยู่ระหว่างจัดทำข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อเสนอคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม .ภูเก็ตพิจารณาอีกครั้ง โดยจะใช้ระยะเวลาพิจารณาประมาณ 180 วัน

ทั้งนี้ ในปัจจุบันพื้นที่เจ้าท่าภูมิภาคสาขา ได้แก่ ภูเก็ต, พังงา และภูเก็ต ตั้งแต่ .. 2566–ปัจจุบัน พบว่า มีเรือโดยสารทั่วไป รวมทั้งสิ้น 2,709,596 คน เรือสำราญขนาดใหญ่ (Cruise) จำนวน 51,481 คน แบ่งเป็น เจ้าท่าสาขาภูเก็ต ในส่วนของเรือโดยสารทั่วไป จำนวน 1,321,782 คน และเรือ Cruise จำนวน 51,481 คน, เจ้าท่าสาขาพังงา เรือโดยสารทั่วไป จำนวน 129,874 คน, เจ้าท่าสาขากระบี่ เรือโดยสารทั่วไป จำนวน 1,257,940 คน สำหรับเจ้าท่าสาขาพังงา และกระบี่ ไม่มีเรือ Cruise เข้าเทียบท่าในพื้นที่

นายกริชเพชร กล่าวอีกว่า จากผลการศึกษาโครงการฯ พบว่า มีความเหมาะสมในการพัฒนาเส้นทางเดินเรือข้ามอ่าวพังงา จากกระบี่พังงา (เกาะยาวน้อย /เกาะยาวใหญ่)-ภูเก็ต โดยมีต้นทางที่ท่าเรือที่ 1 ท่าเรือท่าเลน .เขาทอง อเมือง .กระบี่ ต่อไปยังท่าเรือที่ 2 ท่าเรือมาเนาะห์ .เกาะยาวน้อย .เกาะยาว .พังงา และต่อไปยังท่าเรือที่ 3 ท่าเรือช่องหลาด .เกาะยาวใหญ่ .เกาะยาว .พังงา ก่อนไปถึงปลายทางที่ท่าเรือที่ 4 ท่าเรืออ่าวปอ .ป่าคลอก .ถลาง.ภูเก็ต

ทั้งนี้ เมื่อโครงการโครงข่ายเชื่อมโยงเส้นทางเดินเรือภูเก็ตพังงากระบี่ หรือวงแหวนแห่งอันดามัน แล้วเสร็จ จะช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรทางถนน และความแออัดของนักท่องเที่ยวที่สนามบินภูเก็ต ซึ่งจะใช้สนามบินคู่ภูเก็ตกระบี่ผ่านเส้นทางเดินเรือใหม่ เชื่อมกับโครงการวงแหวนแห่งอันดามัน ซึ่งเป็นพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวที่มีความสวยงาม ทั้งทางธรรมชาติและวัฒนธรรมท้องถิ่น รวมทั้งลดระยะเวลาในการเดินทาง จากเดิมถ้าเดินทางจาก .กระบี่มายัง.ภูเก็ตจะใช้เวลา 2-3 ชั่วโมง (ชม.) แต่ถ้าสามารถเดินทางโดยทางเรือได้ ก็จะใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.เท่านั้น

สำหรับโครงการดังกล่าว เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคและสร้างรายได้ให้ประเทศมากขึ้น ซึ่งเดิม .ภูเก็ต มีจำนวนนักท่องเที่ยวมากและมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น ส่งผลต่อการจราจรในเมืองภูเก็ต ทางกรมเจ้าท่าจึงมีโครงการศึกษาความเหมาะสมโดยการเปิดเส้นทางเดินเรือใหม่เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรทางถนนและความแออัดของนักท่องเที่ยว