ด่วน! ‘อธิรัฐ’ ประเดิมเซ็นตั้ง ‘กริชเพชร ชัยช่วย’ นั่งรักษาการอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้าน ‘สรพงศ์’ บรรลุตรวจ IMO ขอไม่รับรักษาการต่อ กลับปฏิบัติภารกิจรองปลัดฯ ลุยงานเต็มสูบ

ด่วน! “อธิรัฐ” ประเดิมเซ็นคำสั่ง ก.คมนาคม แต่งตั้ง “กริชเพชร ชัยช่วย” ผู้ตรวจราชการฯ นั่งรักษาการอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้าน “สรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์” อดีตรักษาการฯ เผยบรรลุภารกิจการตรวจสอบของ IMO ดันขนส่งทางน้ำผ่านการเช็คลิสต์แล้ว ไม่ประสงค์นั่งรักษาการฯ ต่อ ลุยกลับปฏิบัติภารกิจหลัก “รองปลัดฯ” พร้อมขับเคลื่อนงานเต็มสูบ

รายงานข่าวจากกระทรวงคมนาคม ระบุว่า วันนี้ (10 มี.ค. 2566) นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้ลงนามในคำสั่งกระทรวงคมนาคม ที่ 288/2566 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน โดยแต่งตั้ง นายกริชเพชร ชัยช่วย ผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงระดับสูง) รักษาราชการแทนอธิบดีกรมเจ้าท่า (จท.) แทนนายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้รักษาราชการแทนอธิบดี จท. ตั้งแต่เมื่อวันที่ 1 ต.ค. 2565 ที่ผ่านมา โดยมีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง หรือมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

สำหรับคำสั่งกระทรวงคมนาคมฉบับดังกล่าว มีใจความระบุว่า ตามที่กระทรวงคมนาคมได้มีคำสั่ง ที่ 991/2565 สั่ง ณ วันที่ 30 ก.ย. 2565 แต่งตั้งนายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม (นักบริหารระดับสูง) ให้เป็นผู้รักษาราชการแทนอธิบดี
กรมเจ้าท่า (นักบริหารระดับสูง) อีกตำแหน่งหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2565 จนกว่าจะมีผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง หรือมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงนั้น

โดยเพื่อให้การบริหารราชการภายในกรมเจ้าท่าเป็นไปด้วยความเหมาะสม เรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 42 มาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 20 ส.ค. 2562 ในหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0508/27136 ลงวันที่ 23 ส.ค. 2562

ทั้งนี้ จึงให้ยกเลิกคำสั่งกระทรวงคมนาคมที่ 991/2565 สั่ง ณ วันที่ 30 ก.ย. 2565 และแต่งตั้ง นายกริชเพชร ชัยช่วย ผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงระดับสูง) ตำแหน่งเลขที่ 13 สำนักงานปลัดกระทรวง รักษาราชการแทนอธิบดีกรมเจ้าท่า (นักบริหารระดับสูง โดยให้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง
ที่รักษาราชการแทนอีกตำแหน่งหนึ่ง

ด้านนายสรพงศ์ กล่าวว่า ก่อนหน้านี้ ตนได้แสดงความประสงค์ในการดำรงตำแหน่งรักษาการอธิบดีกรมเจ้าท่าว่า หากภารกิจการตรวจสอบขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO) ได้ผ่านพ้นมาด้วยดี รวมถึงประเทศไทยได้ผ่านการตรวจสอบทุกข้อเรียบร้อยแล้ว จึงขออนุญาตกลับมาปฏิบัติภารกิจหลักในหน้าที่รองปลัดกระทรวงคมนาคม หัวหน้ากลุ่มภารกิจการขนส่ง โดยไม่ประสงค์จะทำหน้าที่รักษาการอธิบดีกรมเจ้าท่าอีกต่อไป