เสร็จแล้ว! ทล.ขยายถนน 4 เลน ทล.3 สายตราด-หาดเล็ก จ.ตราด กว่า 23 กม. หนุนขนส่งโลจิสติกส์ ‘ไทย-กัมพูชา’

ทางหลวงเทงบ 985 ล้าน ขยายถนน 4 เลน ทล.3 สายตราดหาดเล็ก .ตราด กว่า 23 กม. แล้วเสร็จ หนุนระบบการขนส่งโลจิสติกส์ ‘“ไทยกัมพูชารองรับการขยายของตัวเมืองการขนส่งสินค้าผู้โดยสาร

รายงานข่าวจากกรมทางหลวง (ทล.) ระบุว่า สำนักก่อสร้างทางที่ 2 ดำเนินการก่อสร้างขยายทางหลวงหมายเลข 3 สายตราดหาดเล็ก ตอนทางแยกเข้า .ไม้รูด.คลองจาก 4 ช่องจราจรแล้วเสร็จ ระหว่าง กม.454+390-กม.477+840 ระยะทางยาวประมาณ 23.45 กิโลเมตร (กม.) ในพื้นที่ .คลองใหญ่ .ตราด ตามนโยบายของ นายศักดิ์สยาม  ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ที่ต้องการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงและมาตรฐานความปลอดภัยในเส้นทาง

ทั้งนี้ โครงการก่อสร้างขยาย ตอนทางแยกเข้า .ไม้รูด.คลองจาก ในพื้นที่ .คลองใหญ่ .ตราด เป็นตอนสุดท้ายของการขยายช่องจราจรของทางหลวงหมายเลข 3 สายตราดหาดเล็ก ซึ่งเป็นทางหลวงที่มีความสำคัญของ .ตราดโดยเฉพาะด้านการสัญจรของประชาชนในพื้นที่ และการขนส่งสินค้า รวมไปถึงมีความสำคัญในระดับประเทศ

อีกทั้ง เป็นประตูการค้าชายแดน มีด่านการค้าบ้านหาดเล็ก ซึ่งมีศักยภาพในการเป็นศูนย์กระจายสินค้า สามารถเชื่อมโยงกับเขตเศรษฐกิจพิเศษเกาะกง ราชอาณาจักรกัมพูชา ทำให้มีอัตราการเพิ่มขึ้นของปริมาณรถที่เข้ามาใช้เส้นทางสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงได้ทำการก่อสร้างขยายช่องจราจรจาก 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร

สำหับลักษณะการก่อสร้าง สายตราดหาดเล็ก ตอทางแยกเข้า .ไม้รูด.คลองจาก เป็นงานก่อสร้างขยายช่องจราจร เริ่มต้นก่อสร้างที่ กม.454+390 ที่ .ไม้รูด .คลองใหญ่ .ตราด และสิ้นสุดที่ กม.477+840 ระยะทางประมาณ 23.45 กม. ก่อสร้างเป็นมาตรฐานทางชั้นพิเศษ

โดยขยายคันทางจาก 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร (ไป1กลับ ข้างละ 2 ช่องจราจร) กว้างช่องละ 3.5 เมตร ผิวทางและไหล่ทางเป็นแอสฟัลท์คอนกรีต  ไหล่ทางด้านนอกกว้าง 2.5 เมตร แบ่งทิศทางจราจรด้วยเกาะกลาง พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ไฟสัญญาณจราจร ไฟกระพริบ บนทางหลวง ใช้งบประมาณ 985,471,490 บาท

ทั้งนี้ เมื่อโครงการดังกล่าวก่อสร้างแล้วเสร็จจะทำให้ทางหลวงหมายเลข 3 สายตราดหาดเล็ก เป็น 4 ช่องจราจรตลอดสาย เป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจของภาคตะวันออก ทำให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของจังหวัดใกล้เคียงรองรับการขยายของตัวเมืองและการขนส่งสินค้าและผู้โดยสาร ระหว่างประเทศไทยกัมพูชา อีกทั้งยังเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในภูมิภาคให้ดีขึ้น

อย่างไรก็ตาม กรมทางหลวงขอความร่วมมือผู้ใช้ทางปฏิบัติตามชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุขับขี่ด้วยความระมัดระวังเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านและผู้ร่วมทาง ประชาชนสามารถสอบถามเส้นทางการเดินทางได้ที่ สายด่วนกรมทางหลวง โทร 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง)