ฤกษ์ดี! ‘ศักดิ์สยาม’ วางศิลาฤกษ์ ‘สะพานข้ามทะเลสาบสงขลา’ มูลค่า 4.84 พันล้าน เชื่อมเดินทางพัทลุง-สงขลา ร่นระยะทาง 80 กม. คาดเริ่มสร้างปี 66 เปิดใช้กลางปี 69

ศักดิ์สยามวางศิลาฤกษ์โครงการก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลามูลค่า 4.84 พันล้าน เชื่อมพัทลุงสงขลา คาดเริ่มสร้างปี 66 เปิดใช้กลางปี 69 ช่วยร่นระยะทาง 80 กม. อัพเกรดคุณภาพชีวิตประชาชน ส่งเสริมเศรษฐกิจการขนส่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์โครงการก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลา .พัทลุง ซึ่งเป็นโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบท (ทช.) วันนี้ (18 มี.ค. 2565) ว่า จากนโยบายของรัฐบาลภายใต้การบริหารงานของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในการมุ่งมั่นพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งทั่วทั้งประเทศอย่างบูรณาการ ทั้งทางบก ราง น้ำ และอากาศ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ สร้างความอยู่ดีกินดีให้กับประชาชนมาโดยตลอด รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในการเดินทางบนถนนและสะพานที่อยู่ในความดูแลของกระทรวงคมนาคม

โดยกระทรวงคมนาคมได้เดินหน้าพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการด้านคมนาคมในเชิงรุก โดยมุ่งเน้นการบูรณาการระหว่างรูปแบบการขนส่ง การกำกับดูแลการพัฒนาระบบคมนาคมให้มีความสะดวก ปลอดภัย ตรงเวลา เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว กระจายรายได้สู่ชุมชน รวมถึงการแก้ไขปัญหาจราจรเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและสนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ กระทรวงคมนาคม จึงมอบหมายให้ ทช. ดำเนินโครงการการก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลา .เกาะใหญ่.กระแสสินธุ์ .สงขลา.จองถนน .เขาชัยสน .พัทลุง เพื่อช่วยเชื่อมโยงโครงข่ายการคมนาคมขนส่งให้เกิดความสมบูรณ์ เพิ่มศักยภาพในการเดินทางเชื่อมระหว่าง .พัทลุงกับสงขลา ลดระยะทางประมาณ 80 กิโลเมตร (กม.) หรือลดระยะเวลาในการเดินทางราว 2 ชั่วโมง (ชม.)

นอกจากนี้ ยังเป็นการสนับสนุนอำนวยความสะดวกด้านพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม กระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวพร้อมทั้งยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการเดินทางของพี่น้องประชาชนทั้งสองฝั่งทะเลสาบสงขลา เนื่องจากตลอดแนวทะเลสาบสงขลามีสะพานอยู่เพียง 2 แห่ง ได้แก่ 1.สะพานชะแล้ ตั้งอยู่ด้านล่างของทะเลสาบสงขลาเชื่อมต่อ.สิงหนคร .สงขลา กับอ.ปากพะยูน .พัทลุง

2.สะพานเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 .. 2550 (สะพานไสกลิ้งหัวป่า) ตั้งอยู่ด้านบนของทะเลสาบสงขลาเชื่อมต่อ .ระโนด .สงขลา กับ .ควนขนุน .พัทลุง โดยสะพานทั้ง 2 แห่ง มีระยะทางห่างกัน 60 กม. ทำให้ประชาชนที่อยู่พื้นที่ตรงกลางของทะเลสาบต้องใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง

นายศักดิ์สยาม กล่าวอีกว่า จากปัญหาดังกล่าวองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน รวมทั้งประชาชนในพื้นที่.เขาชัยสน .พัทลุง และ .กระแสสินธุ์ .สงขลา จึงขอรับการสนับสนุนการก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลา โดยในปัจจุบัน ทช. ได้ดำเนินการสำรวจออกแบบโครงการดังกล่าวแล้วเสร็จ และได้ผ่านการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) ของสำนักนโยบายและเเผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เรียบร้อยแล้ว

ขณะนี้ อยู่ระหว่างการขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) โดยในปี 2566 ได้จัดทำคำขอภายในกรอบวงเงินโครงการรวมทั้งสิ้น จำนวน 4,841 ล้านบาท มีระยะเวลาก่อสร้าง 3 ปี (ปี 2566-2568) โดยจะใช้เงินกู้และงบสมทบจากงบประมาณประจำปี ทั้งนี้ คาดว่าโครงการดังกล่าว จะเริ่มก่อสร้างประมาณปี 2566 คาดว่า จะดำเนินการแล้วเสร็จและเปิดให้ใช้บริการได้ในช่วงกลางปี 2569 ต่อไป

สำหรับโครงการดังกล่าวมีจุดเริ่มต้นบริเวณทางแยกจากถนนทางหลวงชนบท พท.4004 (กม. ที่ 3+300) บ้านแหลมจองถนน .จองถนน .เขาชัยสน .พัทลุง วางแนวข้ามทะเลสาบสงขลาไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ และมีจุดสิ้นสุดที่ถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา (ถนนรอบเกาะใหญ่) บริเวณหมู่ 2 บ้านแหลมยาง .เกาะใหญ่ .กระแสสินธุ์.สงขลา รวมระยะทางทั้งสิ้น 7 กม.

โดยสะพานมีขนาด 2 ช่องจราจร (สามารถขยายเป็น 4 ช่องจราจรได้ในอนาคต) และมีรูปแบบสะพานที่เหมาะสม คือสะพานคานขึง (Extradosed Bridge) และสะพานคานคอนกรีตรูปกล่องความหนาคงที่ (Box Segmental Bridge) นอกจากนี้ บริเวณราวสะพานได้ออกแบบให้มีความสวยงาม โดยนำรูปแบบทางจิตรกรรมมโนราห์ของท้องถิ่นมาประยุกต์

ประกอบกับลักษณะทางโครงสร้างของสะพานที่แตกต่างจากสะพานอื่นและสถาปัตยกรรมที่มีความสวยงาม ทำให้สะพานแห่งนี้ จะเป็นแลนด์มาร์ก (Landmark) ที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของจังหวัด รวมถึงจะเป็นมิติใหม่ของการเดินทางจากสงขลาถึงพัทลุง เชื่อมโยงการคมนาคมขนส่ง ส่งเสริมเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนนำพาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน