กองทุนพัฒนาสื่อฯ จัดเสวนา “นวัตกรรมสื่อสร้างสรรค์” ครั้งที่ 3 ขับเคลื่อนประเทศสู่แห่งสังคมการเรียนรู้

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เดินหน้าจัดงาน “เสวนานวัตกรรมสื่อสร้างสรรค์ Media Innovations Showcase & Forum ๒๐๒๒” ครั้งที่ 3 เพื่อร่วมพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ทั้งในระดับจังหวัด และระดับภูมิภาค หวังให้ประเทศไทยก้าวสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ อย่างถูกต้องและปลอดภัย

ร้อยโทธนกฤษฏ์ เอกโยคยะ รองผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กล่าวถึงการจัดงาน “เสวนานวัตกรรมสื่อสร้างสรรค์ Media Innovations Showcase & Forum ๒๐๒๒” ครั้งที่ 3 ว่า ปัจจุบันยุคการสื่อสารได้ไร้พรมแดน ทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ทุกที่ ทุกเวลา ผ่านสื่อหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Line, TikTok ดังนั้น สื่อจึงมีอิทธิพลอย่างมากต่อการรับรู้ การปรับเปลี่ยนทัศนคติ และพฤติกรรมของคนในสังคม รวมถึงทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม การเมือง การปกครอง วัฒนธรรม วิถีชีวิตของผู้คนมากขึ้นเรื่อย ๆ การส่งเสริมให้ประชาชนรู้เท่าทัน มีวิจารณญาณในการบริโภคสื่อ และมีภูมิคุ้มกัน รวมไปถึงการส่งเสริมให้เกิดสื่อสร้างสรรค์ที่เหมาะสำหรับคนทุกเพศ ทุกวัย ทุกศาสนา ทุกวัฒนธรรม ให้มีมากขึ้นในสังคม จึงมีความสำคัญอย่างมากไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้

ด้วยเหตุนี้การส่งเสริมสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นในสังคมไทยนั้น จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้เลย หากปราศจากความร่วมมือ จากทุกภาคส่วน และทุกภูมิภาคในประเทศไทย งานเสวนาที่จัดขึ้นมาจึงเป็นรากฐานในการสร้างปรากฏการณ์ในการร่วมกันขับเคลื่อนประเทศก้าวสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ สร้างสรรค์ มีความมั่นคงเป็นปึกแผ่น ท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรม

ด้าน ผศ.ดร.วรัชญ์ ครุจิต ประธานอนุกรรมการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กล่าวเสริมว่า ปัจจุบันกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีประธานและคณะอนุกรรมการนวัตกรรมสื่อ โดยคณะอนุกรรมการนวัตกรรมสื่อ เป็นหนึ่งในคณะอนุกรรมการที่ถูกจัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2562 ตามมาตรา 21 (13) แห่งพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ.2558 ตามวัตถุประสงค์สำคัญในการจัดตั้งของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ที่กำหนดให้มีการส่งเสริม ให้มีการศึกษาวิจัย อบรม พัฒนาองค์ความรู้และการสร้างนวัตกรรมด้านสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

ปัจจุบันคณะอนุกรรมการนวัตกรรมสื่อ ก่อตั้งขึ้นมา 2 ปี โดยมีเป้าหมายหรืออำนาจหน้าที่ในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้ก้าวสู่สังคมแห่งการเรียนรู้จากสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ ดังนี้
1.ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
2.ศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและองค์ความรู้เกี่ยวกับการสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
3.ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และรายงานต่อคณะกรรมการกองทุนฯ ให้รับทราบ

นอกจากนี้ แนวทางการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการนวัตกรรมสื่อ ได้กำหนดแนวทางในดำเนินงาน 9 ข้อ คือ
1.พัฒนาคนให้คิดสร้างสรรค์ มีทักษะการเล่าเรื่องผ่านสื่อ การผลิตสื่อ ตั้งแต่ระดับเยาวชนไปจนถึงผู้ผลิตสื่ออาชีพ
2.สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
3.เปิดพื้นที่เพื่อรับฟังความต้องการที่แท้จริงของกลุ่มเป้ามาย และปัญหาที่ควรแก้ไข
4.สร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย ทั้งในและต่างประเทศ
5.สร้างโอกาส องค์ความรู้ จากในและต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมนวัตกรรมสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
6.ยกย่องและให้รางวัลแก่ผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
7.ส่งเสริมการเผยแพร่ การเข้าถึง การใช้ประโยชน์ ทั้งในเชิงเศรษฐกิจและสาธารณประโยชน์
8.สร้างความรู้ ความเข้าใจ และสนับสนุนการเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนด้านนวัตกรรมสื่อจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
9.ติดตามและประเมินผลการสร้างนวัตกรรมสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

“กิจกรรมเสวนาได้จัดขึ้นเพื่อแสดงผลงาน และรู้เท่าทัน Deep Fake ทั้งหมดนี้ถือเป็นแนวทางในการทำงานของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เพื่อช่วยกันขับเคลื่อนสังคมไทย ชีวิตของผู้คน ให้ได้รับการบริโภคข่าวสารที่ถูกต้อง ปลอดภัย และสร้างสรรค์ เพื่อก้าวสู่การเป็นประเทศแห่งการเรียนรู้ผ่านสื่อต่างๆ” ผศ.ดร.วรัชญ์ กล่าวสรุป

สำหรับปีนี้ มีผลงานที่โดดเด่นและได้รับรางวัล ได้แก่
– โครงการพัฒนานวัตกรทางการสื่อสาร โดย บริษัท เทลสกอร์ จำกัด
– โครงการพัฒนาบอร์ดเกมเพื่อเพิ่มทักษะการรู้เท่าทันสื่อ (The Rumor Villages) โดย ผศ.ภณิดา แก้วกูร

– โครงการจ้างผลิตบอร์ดเกมบันไดงูเพื่อลดการบูลลี่ในโรงเรียนจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดย ทีมมูอัลลิม
– โครงการ iTop โดย บริษัท โซเชียลแล็บ จำกัด
– โครงการ เก๋าชนะ โดย บริษัท ทูลมอโร จำกัด

– โครงการจ้างผลิตสื่อเพื่อสื่อสารเรื่องนวัตกรรมสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ โดย บริษัท เฟรนด์ แอนด์ มานะ จำกัด
– โครงการ Landlab โดย นางสาวกุสุมาวดี กรองทอง

นอกจากนี้ได้มีการนำเสนอผลงานวิจัย เพื่อพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ คือ โครงการจ้างถอดองค์ความรู้นวัตกรรมสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ : โดย ผศ.ดร.สกุลศรี ศรีสารคาม, โครงการจ้างวิจัยประเมินผลการสร้างนวัตกรรมสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ : โดย ดร.วิโรจน์ สุทธิสีมา