ชาวบึงกาฬเฮ! ‘ศักดิ์สยาม’ กาง 2 โปรเจกต์ ‘สะพานมิตรภาพแห่งที่ 5 & ขยายถนน ทล.212’ เสริมแกร่งคมนาคมขนส่ง หนุนการท่องเที่ยวเชื่อมไทย-สปป.ลาว

ศักดิ์สยามลงพื้นที่บึงกาฬตามงาน 2 โปรเจกต์มูลค่ารวม 4.5 พันล้านสะพานมิตรภาพไทยสปป.ลาวแห่งที่5 (บึงกาฬบอลิคำไซ) พร้อมขยายถนน 4 เลน ทล.212 เสริมแกร่งคมนาคมขนส่ง หนุนท่องเที่ยว เชื่อมโยง 2 ประเทศ

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทยสปป.ลาว แห่งที่ 5 (บึงกาฬบอลิคำไซ) และโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 212 สายอำเภอโพนพิสัยบึงกาฬ ตอนตำบลหอคำบึงกาฬ .บึงกาฬ วันนี้ (12 มี.. 2565) ว่า รัฐบาลภายใต้การบริหารงานของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มีนโยบายในการพัฒนาพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

ทั้งนี้ กระทรวงคมนาคม ได้ขายรับนโยบายดังกล่าว และเล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาพื้นที่จังหวัดบึงกาฬและจังหวัดใกล้เคียง ซึ่งเป็นพื้นที่เชื่อมต่อไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) จึงได้มีข้อสั่งการให้หน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันพัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่งเพื่ออำนวยความสะดวกของประชาชนในภูมิภาคให้มีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ทั้งการคมนาคมขนส่งทางบก ทางอากาศ และทางน้ำ

นายศักดิ์สยาม กล่าวอีกว่า สำหรับความคืบหน้าโครงการก่อสร้างในจังหวัดบึงกาฬ ประกอบด้วย 1.โครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทยสปป.ลาว แห่งที่ 5 (บึงกาฬบอลิคำไซ) พร้อมโครงข่าย เป็นการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน ภายใต้กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจใน
อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS) ซึ่งดำเนินการโดย สำนักบริหารโครงการทางหลวงระหว่างประเทศ กรมทางหลวง (ทล.)

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว มีระยะทางรวม 16.18 กิโลเมตร (กม.) แบ่งเป็น ถนนฝั่งไทย ระยะทาง 13 กม. และถนนฝั่งสปป.ลาว ระยะทาง 3.18 กม. การออกแบบโครงสร้างได้นำเสาหลักของสะพาน (Pylon) มาประยุกต์ระหว่างโครงสร้างกับแคนซึ่งเป็นเครื่องดนตรีท้องถิ่น เพื่อแสดงถึงวัฒนธรรมของชุมชนในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง รูปแบบการก่อสร้างเป็นสะพานคานขึงคอนกรีตอัดแรงรูปกล่อง ขนาด 2 ช่องจราจร มีไหล่ทางพร้อมทางเท้า ช่วงข้ามแม่น้ำโขง ระยะทาง 810 เมตร และงานทางลาดลงจากตัวสะพาน

สำหรับความยาวถนนฝั่งไทย 410 เมตร ฝั่ง สปป.ลาว ความยาว 130 เมตร รวมความยาวสะพานทั้งหมด 1,350 เมตรมีด่านควบคุมทั้ง 2 ฝั่งประเทศ และมีจุดสลับทิศทางจราจรอยู่ในฝั่ง สปป.ลาว วงเงินก่อสร้าง 3,930 ล้านบาท ส่วนผลงานในภาพรวมของโครงการ วันที่ 28 .. 2565 มีความคืบหน้ารวม 36.704% เร็วกว่าแผน 0.643% คาดว่าจะเชื่อมต่อพื้นที่สะพานได้ประมาณกลางปี 2566 เปิดให้บริการได้ประมาณต้นปี 2567

นายศักดิ์สยาม กล่าวต่อว่า โครงการสะพานมิตรภาพไทยสปป.ลาว แห่งที่ 5 นั้น แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้

  • ส่วนที่ 1 งานก่อสร้างถนนฝั่งไทย ช่วง กม. ที่ 0+000 – 9+400 วงเงิน 831 ล้านบาท เริ่มต้นสัญญาเมื่อวันที่ 30 มิ.. 2563 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 16 .. 2565 มีความคืบหน้า 50.903% เร็วกว่าแผน 1.378% คาดว่าจะแล้วเสร็จตามกำหนด
  • ส่วนที่ 2 งานก่อสร้างถนนฝั่งไทยและด่านพรมแดนฝั่งไทย ช่วง กม. ที่ 9+400-12+082.930 วงเงิน 883 ล้านบาทเริ่มต้นสัญญาเมื่อวันที่ 25 .. 2563 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 13 มี.. 2566 มีความคืบหน้า 41.366% ช้ากว่าแผน2.733%

  • ส่วนที่ 3 งานสะพานข้ามแม่น้ำโขงฝั่งไทย รวมงานปรับปรุงสี่แยกทางหลวงหมายเลข 212 และลานอเนกประสงค์ใต้สะพาน แบ่งเป็น ฝั่งไทย ช่วง กม. ที่ 12+082.930-13+032.930 วงเงิน 787 ล้านบาท เริ่มต้นสัญญาเมื่อวันที่ 24 .. 2563 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 8 .. 2566 มีความคืบหน้า 18% ช้ากว่าแผน 2.77%
  • และฝั่ง สปป.ลาว ระยะทาง 0.535 กม. วงเงิน 379 ล้านบาท เริ่มต้นสัญญาเมื่อวันที่ 4 .. 2564 สิ้นสุดสัญญาวันที่3 .. 2567 มีความคืบหน้า 25.21% เร็วกว่าแผน 8.11% ในส่วนของงานถนนและด่านพรมแดนฝั่ง สปป.ลาว มีความคืบหน้า 40.78% เร็วกว่าแผน 3.52%

2.โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 212 สายอำเภอโพนพิสัยบึงกาฬ ตอนตำบลหอคำบึงกาฬ ช่วง กม. ที่108+984.000-125+416.103 และ กม. ที่ 126+694.399-127+189.000 รวมระยะทางประมาณ 16.926 กม. โดยสำนักก่อสร้างทางที่ 2 ทล. รูปแบบการก่อสร้างเป็นการขยายช่องจราจรจากเดิม
2
ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร วงเงิน 631.54 ล้านบาท

ทั้งนี้ จะใช้ระยะเวลาก่อสร้าง 930 วัน เริ่มต้นสัญญาตั้งแต่วันที่ 11 .. 2563 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 26 .. 2566 โดยบริษัท พระนครศรีอยุธยาพาณิชย์และอุตสาหกรรม จำกัด เป็นผู้รับจ้าง ข้อมูล .. 2565 โครงการมีความคืบหน้ารวม 46.150% เร็วกว่าแผนงาน 0.867%

อย่างไรก็ตาม เมื่อโครงการก่อสร้างทั้ง 2 โครงการแล้วเสร็จ จะช่วยเชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งระหว่างไทยและสปป.ลาว ให้มีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยมากยิ่งขึ้น โดยทางหลวงหมายเลข 212 สายอำเภอโพนพิสัยบึงกาฬ จะเป็นทางผ่านไปสู่สะพานมิตรภาพไทยสปป.ลาว แห่งที่ 5 (บึงกาฬบอลิคำไซ) ทำให้เส้นทางดังกล่าวเป็นการคมนาคมขนส่งที่เชื่อมต่อไปยัง สปป.ลาว และภูมิภาคอาเซียนได้

ขณะเดียวกัน เพื่อรองรับการพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน รวมถึงสนับสนุนระบบโลจิสติกส์ของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economics Community: AEC) นอกจากนี้ยังช่วยส่งเสริมความร่วมมือด้านการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในภูมิภาคอีกด้วย