เริ่มแล้ว!! งานแสดงเครื่องจักรอุตสาหกรรมระบบขนส่งลำเลียงจัดเก็บ และเครื่องจักรบรรจุภัณฑ์ หนึ่งในฟันเฟื่องขับเคลื่อนโลจิสติกส์ไทย

ประเทศไทยได้รับการยอมรับให้เป็นฮับด้านโลจิสติกส์ในเออีซี และมีความสำคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมโดยรวมของกลุ่มประเทศเหล่านี้ รวมถึงการเชื่อมโยงไปสู่ในระดับโลก งานแสดงเครื่องจักรอุตสาหกรรมระบบขนส่งลำเลียงจัดเก็บ และเครื่องจักรบรรจุภัณฑ์ เป็นหนึ่งในฟันเฟื่องสำคัญในการผลักดันประเทศไทยไปสู่เป้าหมาย   
นางสาวธนัชญา ทวีกิจพัฒนชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีเอ็มพี แมนเนจเม้นท์ จำกัด  ผู้จัดงานแสดงเครื่องจักรอุตสาห กรรมระบบขนส่งลำเลียงจัดเก็บ  และเครื่องบรรจุภัณฑ์ ครั้งที่ 3 ( MHE & PACK MAC2018 ) เปิดเผยว่า ปัจจุบันการขนส่งสินค้า หรือ ระบบโลจิสติกส์ ได้รับการจัดลำดับความสำคัญให้เป็นอันดับหนึ่งในห่วงโซ่ของอุตสาหกรรม  ซึ่งสถิติจากการจัดงานแสดงเครื่องจักรอุตสาหกรรมระบบขนส่งลำเลียงจัดเก็บ  และเครื่องจักรบรรจุภัณฑ์ มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยได้รับความสนใจจากกลุ่มผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมต่างๆเหล่ านี้ เข้ามาร่วมแสดงสินค้าเป็นจำนวนมาก สำหรับในปีนี้รูปแบบของงานจะให้ความสำคัญกับการขนส่งสินค้า และแพ็คกิ้งมากที่สุด โดยจะมีลูกค้าในกลุ่มงานอุตสาหกรรมขนส่งลำเลียงโลจิสติกส์ และคลังสินค้า 40 เปอร์เซ็นต์  กลุ่มอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ 30 เปอร์เซ็นต์  กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในโรงงาน 20 เปอร์เซ็นต์ และอื่นๆอีก 10 เปอร์เซ็นต์ เข้าร่วมงาน ในงานยังมีระบบเทคโนโลยีดิจิทัล ด้านอุตสาหกรรม ซึ่งจะเข้ามาช่วยทดแทนแรงงานคน รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน แม้ประเทศไทยกำลังเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 แต่ก็มีเพียงไม่กี่โรงงานเท่านั้นที่เป็นอุตสาหกรรม 4.0 อย่างแท้จริง ยังไม่มีการใช้งานอย่างแพร่หลาย จึงเป็นแนวโน้มที่มาแรง และมีโอกาสเติบโตเพื่อก้าวเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 อย่างแท้จริง
“ในปีนี้เป็นปีที่ 3 ที่มีการจัดงานลักษณะแบบนี้ขึ้นมา มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมของไทยสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูง ที่สามารถช่วยลดต้นทุนการผลิต ถือเป็นงานใหญ่ในระดับ เออีซี นอกจากประเทศเวียดนามแล้ว ประเทศไทยนับเป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมที่สำคัญในภูมิภาคนี้ งานแสดงเครื่องจักรอุตสาหกรรมระ บบขนส่งลำเลียงจัดเก็บ  และเครื่องจักรบรรจุภัณฑ์ ( MHE & PACK MAC2018 ) ถือเป็นงานที่ใหญ่ที่สุด และครอบคลุมที่สุด ในเรื่องของการขนส่งลำเลียง โลจิสติกส์ คลังสินค้า และงานบรรจุภัณฑ์  ที่สำคัญยังเป็นมหกรรมการลดราคา สินค้าจากแบรนด์ชั้นนำในอุตสาหกรรมนี้สูงถึง 30-70 เปอร์เซ็นต์ พร้อมการจัดสัมมนาให้ความรู้ด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการอัพเดทเทคโนโลยีใหม่ๆ โดยในปีนี้มีผู้เข้าร่วมออกบูธ จำนวน 300 ราย คาดว่าจะมีผู้เข้างานจากทั้งในและต่างประเทศ จำนวน 35,000 คน และมีเงินสะพัดภายในงานกว่า 350 ล้านบาท ”กรรมการผู้จัดการ  กล่าว
ทั้งนี้ งานแสดงเครื่องจักรอุตสาหกรรมระบบขนส่งลำเลียงจัดเก็บ  และเครื่องจักรบรรจุภัณฑ์ ได้เริ่มขึ้นแล้วตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์นี้ ที่ ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี ฮอลล์ 2 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึง 19.00 น. ของทุกวัน โดยมีการจัดแบ่งพื้นที่การจัดงา นเป็น 5 โซน ดังนี้
1. Material Handling & Logistics แสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆในการขนส่งลำเลียงสินค้าและการจัดเก็บ ตลอดไปจนถึงงานโลจิสติกส์ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขัน และความสามารถของผู้ประกอบการไทยก้าวสู่การเป็นศูนย์การกระจา ยสินค้า และเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของภูมิภาคอาเซียน “Logistics & Economic Hub”
2. Digital Technology Zones แสดงเทคโนโลยีสำหรับระบบอัตโนมัติตลอดห่วงโซ่การผลิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทั้งในด้า นคุณภาพ การลดต้นทุน การลดระยะเวลาการผลิตด้วยการใช้ ระบบอัตโนมัติ อาทิ เครื่องจักร หุ่นยนต์ ระบบอัจฉริยะ เข้ามาเชื่อมต่อกระบวนการผลิตสินค้าและบริการกับระบบอินเทอร์เน็ตไปจนถึงผู้บริโภค รวมถึงการใช้เทคโนโลยีเชื่อมโยง ระบบการผลิตผ่านดิจิทัล
3. Packaging Zones ในปัจจุบันอุตสาหกรรมการงานบรรจุภัณฑ์นับเป็นกลุ่มที่โดดเด่น ในกลุ่มภูมิภาคอาเซียน โดนเฉพาะเพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมนี้ ในงานนี้ได้มี การนำเสนอเทคโนโลยีของงานบรรจุภัณฑ์ทุกชนิดที่ทันสมัย เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าและปกป้องอาหารที่บรรจุไว้ได้นานสูงสุด โดยมีแนวคิดด้านรักษาสิ่งแวดล้อมอีกด้วย
4. Machinery Zones แสดงเครื่องจักรอุตสาหกรรมเพื่อการผลิตประเภทต่างๆที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม และธุรกิจ SME ทั่วไปเพื่อเป็นการตอบโจทย์ให้ กับทุกธุรกิจของท่าน
5. Tools & instruments Zones เป็นการแสดงสินค้าเครื่องมือโรงงานอุตสาหกรรมและอุปกรณ์โรงงานแบรนด์ชั้นนำต่างๆ