‘ทางหลวง’ ซาวน์เสียงชาวราชบุรี เปิดแบบปรับปรุง ‘สะพานสิริลักขณ์’ ขยาย 8 เลน พร้อมทางเท้า แก้จราจรติดขัดในตัวเมืองฯ

ทางหลวงเปิดแบบปรับปรุงสะพานสิริลักขณ์.ราชบุรี ขยาย 8 เลน ไปกลับ พร้อมทางเท้าด้านข้าง 2 ฝั่ง แก้ไขปัญหาจราจรติดขัดในตัวเมืองฯ คาดสรุปผลการศึกษา เม.. 65

รายงานข่าวจากกรมทางหลวง (ทล.) ระบุว่า วันนี้ (1 .. 2565) นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมสรุปผลการพิจารณารูปแบบทางเลือกที่เหมาะสมของโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 2) โครงการสำรวจและออกแบบสะพานข้ามแม่น้ำแม่กลองบนทางหลวงหมายเลข 4 (สะพานสิริลักขณ์) เพื่อนำเสนอความก้าวหน้าของการศึกษาโครงการ พร้อมสรุปผลการคัดเลือกรูปแบบการพัฒนาโครงการที่เหมาะสมให้กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบ พร้อมรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน

สำหรับการจัดประชุมในครั้งนี้ กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาโครงการฯ ได้นำเสนอแนวคิดการออกแบบและปรับปรุงโครงการแบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 1.แนวคิดการออกแบบและปรับปรุงสะพานสิริลักขณ์ ปรับปรุงสะพานจากเดิมที่มีขนาด 4 ช่องจราจร เป็น 8 ช่องจราจร (ไปกลับ) ช่วยแก้ไขปัญหาบริเวณคอสะพานที่มีการตัดกระแสจราจรเข้าออก เพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุ

2.แนวคิดการออกแบบและปรับปรุงบริเวณแยกโคกหม้อ โดยปรับปรุงสะพานข้ามทางรถไฟ (แยกโคกหม้อ) จากเดิมที่มีขนาดความกว้าง 4 ช่องจราจร เป็น 6 ช่องจราจร (ไปกลับ) โดยปรับปรุงเป็นสะพานคอนกรีตอัดแรงรูปตัวไอ (I-Girder) ขยายเพิ่มเติมข้างละ 1 ช่องจราจร พร้อมไหล่ทางด้านใน

นอกจากนี้ ที่ปรึกษาโครงการฯ ได้นำเสนอผลการคัดเลือกรูปแบบของโครงการ ดังนี้ 1.การออกแบบและปรับปรุงตำแหน่งการก่อสร้างสะพานสิริลักขณ์ จะใช้รูปแบบการก่อสร้างสะพานใหม่ทดแทนทั้ง 2 สะพานขนาด 4 ช่องจราจรต่อทิศทาง ความกว้างช่องละ 3.50 เมตร พร้อมทางเท้า ทำให้มีช่องจราจรตอนเปิดใช้งานรวม 8 ช่องจราจร พร้อมทางเท้าใหม่ด้านข้างทั้งสองฝั่ง

ซึ่งรูปแบบนี้มีความเหมาะสมด้านการจัดการจราจรระหว่างก่อสร้างและเป็นรูปแบบที่ไม่ต้องทำการซ่อมแซมสะพานเดิม และยังเป็นรูปแบบที่สามารถขยับช่องห่างระหว่างสะพานทั้งสองตัวเข้าหากันเพิ่มเติมได้ ซึ่งจะทำให้สะพานใหม่มีความแข็งแรง ปลอดภัยต่อการขับขี่

2.การออกแบบและปรับปรุงรูปแบบโครงสร้างสะพานสิริลักขณ์ จะใช้รูปแบบการก่อสร้างด้วยเทคนิคแบบสะพานคานยื่นสมดุล (Balance Cantilever Bridge) เนื่องจากเป็นโครงสร้างที่สามารถจัดระยะการก่อสร้างได้เหมาะสม สามารถใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศได้ทั้งหมด การบำรุงรักษาไม่ยุ่งยากและมีราคาค่าก่อสร้างไม่สูงมากนัก เมื่อเทียบกับสะพานรูปแบบอื่นๆ

โดยคาดว่าจะใช้ระยะเวลาก่อสร้างประมาณ 2 ปี และใช้งบประมาณในการก่อสร้างประมาณ 900 ล้านบาท ทั้งนี้ โครงการฯ ยังให้ความสำคัญในการดำเนินการตามมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจจะเกิดขึ้นจากการพัฒนาโครงการ เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชนด้วย

อย่างไรก็ตาม ภายหลังการประชุมครั้งนี้ กรมทางหลวง โดยสำนักสำรวจและออกแบบ จะรวบรวมข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน เพื่อนำมาพิจารณาประกอบการศึกษาของโครงการให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งจะดำเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อประชาสัมพันธ์รายละเอียดข้อมูลโครงการไปสู่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนในพื้นที่โครงการได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้อง

โดยกำหนดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนอีก 2 ครั้ง ในช่วงประมาณ ..2565 เป็นการประชุมเพื่อหารือมาตรการป้องกัน แก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ เม.. 2565 ประชุมสรุปผลการศึกษาโครงการฯ