‘คมนาคม’ สรุปผลปฏิบัติงานช่วงเทศกาลปีใหม่ 65 สั่ง สนข.รวมข้อมูล-วิเคราะห์ วางแนวทางรองรับเดินทางเทศกาลหยุดยาวในอนาคต

“คมนาคม” สรุปแผนปฏิบัติงานช่วงเทศกาลปีใหม่ 65 อำนวยความสะดวกการเดินทางของประชาชน ตามสโลแกน “สะดวก ปลอดภัย ห่างไกลโควิด-19” ด้าน “ศักดิ์สยาม” สั่ง สนข. รวมข้อมูลทุกหน่วยงาน วิเคราะห์-สรปุผลฯ ก่อนเป็นแนวทางรองรับการเดินทางช่วงเทศกาลหยุดยาวอื่นต่อไป พร้อมมอบ ทล.-ทช. แจ้งผู้รับเหมาโครงการอยู่ระหว่างการก่อสร้าง คืนผิวจราจร-ติดตั้งป้ายเตือน หวังลดอุบัติเหตุบนท้องถนน

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมประเมินผลการเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 วันนี้ (12 ม.ค. 2565) ว่า ในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลปีใหม่ 2565 ที่ผ่านมา หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ให้บริการด้านคมนาคมขนส่งแก่ประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 อย่างเข้มข้น ภายใต้แนวนโยบาย “เดินทางสะดวก ปลอดภัย ห่างไกลโควิด-19” ตามแผนการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 ระหว่างวันที่ 29 ธ.ค. 2564-4 ม.ค. 2565 ระยะเวลารวม 7 วัน โดยสามารถดำเนินการได้บรรลุเป้าหมายของแผนใน 3 มิติ ได้แก่ มิติอำนวยความสะดวกในการเดินทาง มิติอำนวยความปลอดภัยในการเดินทาง และมิติด้านการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19

ทั้งนี้ ตนได้มอบหมายให้สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสรุปผลการดำเนินงานตามแผนการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 แล้วนำข้อมูลมาพัฒนาระบบขนส่งให้มีความคล่องตัวและปลอดภัยเพิ่มขึ้น รวมทั้งเป็นแนวทางในการจัดทำแผนอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลวันหยุดยาวครั้งต่อไปให้เกิดประสิทธิภาพ

นายศักดิ์สยาม กล่าวอีกว่า ตลอด 7 วันของช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 ที่ผ่านมา กระทรวงฯ และหน่วยงานในสังกัดฯ ได้ช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทางทั้งรถยนต์ส่วนบุคคลที่มีปริมาณที่เพิ่มขึ้นกว่าช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา และจัดหาระบบขนส่งสาธารณะให้เพียงพอกับความต้องการเดินทางของประชาชน คุมเข้มการกำกับดูแลและปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการเดินทาง ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้การเกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงปีใหม่นี้ลดน้อยกว่าช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา และไม่มีการเกิดอุบัติเหตุทางน้ำและทางอากาศ

ขณะเดียวกัน ยังคงเกิดอุบัติเหตุจากการเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะและรถไฟ โดยกระทรวงคมนาคมได้ตระหนักถึงความสำคัญของความสูญเสียจากอุบัติเหตุ จึงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาให้เกิดความปลอดภัยในการเดินทาง ทั้งจากอุบัติเหตุและจากโควิด-19 ควบคู่กับการอำนวยความสะดวกในการเดินทางเพื่อให้เกิดความคล่องตัวเข้าถึงได้ ในทุกช่วงเทศกาลวันหยุดยาวรวมถึงดำเนินการอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีและความสุขให้กับประชาชน

นายศักดิ์สยาม กล่าวต่อว่า ตนได้เน้นย้ำข้อสั่งการ โดยกำชับให้ สนข. พิจารณาวิเคราะห์ในรายละเอียดในแต่ละจุด หรือพื้นที่ที่เกิดอุบัติเหตุถึงสาเหตุ รวมถึงกรณีอุบัติเหตุใหญ่รถโดยสารสาธารณะ และรถไฟ นำเสนอแนวทางป้องกัน แก้ไข เพื่อเสนอกระทรวงคมนาคม นำมาจัดทำเป็นมาตรการหรือแนวทางปฏิบัติ และสั่งการมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการต่อไป นอกจากนี้ ให้กรมทางหลวง (ทล.) และกรมทางหลวงชนบท (ทช.) ที่มีโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ เช่น ทางหลวงแผ่นดินสาย 304 บริเวณเขาหินซ้อน ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้าง หรือปรับปรุงเส้นทางในช่วงเทศกาล จะต้องให้ผู้รับเหมาก่อสร้างคืนพื้นผิวจราจร โดยรักษาจำนวนช่องจราจรไม่ให้น้อยกว่าช่องจราจรเดิม รวมทั้งติดตั้งป้ายสัญญาณเตือนและไฟฟ้าส่องสว่างให้เห็นชัดเจน เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ

*** ช่วงปีใหม่ 7 วัน ปชช.ใช้ขนส่งสาธารณะ 9.39 ล้านคน-เที่ยว ***

นายศักดิ์สยาม กล่าวต่ออีกว่า สำหรับในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 ที่ผ่านมานั้น การเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ มีสถิติการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ ระหว่างวันที่ 29 ธ.ค. 2564-4 ม.ค. 2565 รวม 7 วัน พบว่า ประชาชนเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ ทั้งรถโดยสารสาธารณะ รถไฟ เรือโดยสาร และเครื่องบิน รวมจำนวน 9.39 ล้านคน-เที่ยว ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยจากข้อมูลสถิติพบว่าประชาชนทยอยเดินทางออกตั้งแต่วันที่ 27 ธ.ค. 2564 และเดินทางกลับพร้อมกันในวันที่ 4 ม.ค. 2565

ทั้งนี้ กระทรวงคมนาคมได้ดำเนินการอำนวยความสะดวก ความปลอดภัย และการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในการเดินทางในระบบขนส่งสาธารณะในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 อย่างเข้มข้น อาทิ การจัดเตรียมการขนส่งสาธารณะทั้งรถโดยสาร เรือโดยสาร รถไฟ รถไฟฟ้าและเครื่องบินให้เพียงพอ ทั้งเที่ยวไปและกลับ โดยไม่ให้มีผู้โดยสารตกค้าง พร้อมจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกภายในสถานี และเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก จัดรถโดยสารประจำทางเชื่อมต่อการเดินทางที่สถานีขนส่งผู้โดยสารและท่าอากาศยาน

นอกจากนี้ ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมเพิ่มความเข้มข้นในการดำเนินมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในระบบขนส่งสาธารณะทั้งทางบก ทางราง ทางน้ำ และทางอากาศ Ffpบริหารจัดการเพื่อป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุจากการขนส่งสาธารณะ โดยเข้มงวดการกำกับดูแลและการบังคับใช้กฎหมาย อาทิ รถโดยสารสาธารณะและรถตู้โดยสารสาธารณะทุกคันต้องติดตั้งระบบ GPS โดยมีศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS เฝ้าระวังการใช้ความเร็วเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด การจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังตรวจตราและดูแลพื้นที่บริเวณจุดตัดรถไฟกับถนนซึ่งเป็นจุดเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ รวมถึงตรวจความพร้อมการให้บริการขนส่งสาธารณะทั้งสถานี ยานพาหนะและผู้ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565

*** ไม่มีอุบัติเหตุทางน้ำ-ทางอากาศ ***

สำหรับการเกิดอุบัติเหตุในระบบขนส่งสาธารณะในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นในระบบขนส่งสาธารณะ ดังนี้ รถโดยสารสาธารณะเกิดอุบัติเหตุจำนวน 6 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 3 ราย และบาดเจ็บ 2 คน รถไฟเกิดอุบัติเหตุจำนวน 6 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 2 ราย และบาดเจ็บ 3 คน โดยไม่มีการเกิดอุบัติเหตุจากการเดินทางทางน้ำและทางอากาศ ซึ่งกระทรวงคมนาคมได้มอบหมายหน่วยงานในสังกัดดำเนินการตามกฎหมาย รวมถึงเยียวยาผู้ประสบภัยและครอบครัวอย่างเหมาะสม และให้ความสำคัญกับการนำกรณีอุบัติเหตุสำคัญมาถอดบทเรียน เพื่อปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและระบบขนส่งให้มีความปลอดภัยเพิ่มขึ้น และลดความสูญเสียอันอาจจะเกิดขึ้นในอนาคตให้เหลือน้อยที่สุด

ขณะที่ การเดินทางบนโครงข่ายถนนของกระทรวงคมนาคมนั้น ในช่วง 7 วันดังกล่าว มีประชาชนเดินทางเข้า – ออกกรุงเทพมหานครบนถนนทางหลวงสายหลัก ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง และทางด่วน รวมจำนวน 16.07 ล้านคัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ซึ่งกระทรวงคมนาคมได้ดำเนินการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางบนโครงข่ายถนนของกระทรวงคมนาคมอย่างจริงจัง อาทิ ยกเว้นค่าธรรมเนียมผ่านทางบนทางพิเศษ 5 เส้นทาง ได้แก่ ทางพิเศษบูรพาวิถี กาญจนาภิเษก ศรีรัช อุดรรัถยา และเฉลิมมหานคร และทางหลวงพิเศษ 2 เส้นทาง ได้แก่ หมายเลข 7 (กรุงเทพฯ – พัทยา) และหมายเลข 9 สายวงแหวนรอบนอกกรุงเทพฯ ถนนกาญจนาภิเษก

อีกทั้ง ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 ยังได้เพิ่มทางเลือกในการเดินทางให้กับประชาชนที่จะเดินทางไปภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเปิด ให้ประชาชนใช้บริการเดินทางฟรีบนทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) สายบางปะอิน-นครราชสีมา (M6) ในช่วงปากช่อง-สีคิ้ว ระยะทาง 35.75 กิโลเมตร รองรับทิศทางขาออกกรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 29 – 31 ธ.ค. 2564 พบว่ามีรถยนต์เลี่ยงไปใช้บริการสาย M6 จำนวน 0.27 ล้านคัน คิดเป็น 19% ของปริมาณรถบนถนนมิตรภาพ และรองรับทิศทางขาเข้ากรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 1 – 4 ม.ค. 2565 พบว่ามีรถยนต์เลี่ยงไปใช้บริการสาย M6 จำนวน 0.35 ล้านคัน คิดเป็น 21% ของปริมาณรถบนถนนมิตรภาพ

นายศักดิ์สยาม กล่าวอีกว่า ส่วนการเกิดอุบัติเหตุบนโครงข่ายถนนของกระทรวงคมนาคมนั้น สถิติการเกิดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 รวม 7 วัน มีจำนวน 1,651 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต จำนวน 193 ราย ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ในขณะที่มีผู้บาดเจ็บ จำนวน 1,801 ราย เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ การเกิดอุบัติเหตุทางถนนบนโครงข่ายถนนของกระทรวงคมนาคมส่วนใหญ่ยังมีสาเหตุมาจากพฤติกรรมการใช้ความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด การขับรถตัดหน้ากระชั้น และการดื่มแล้วขับ ตามลำดับ สำหรับยานพาหนะที่ประสบอุบัติเหตุสูงสุดได้แก่ รถจักรยานยนต์ รถปิกอัพ และรถส่วนบุคคล/รถสาธารณะ ตามลำดับ