AMO SPU เจ๋ง! คว้า 2 รางวัล U2T Growth Mindset โครงการ “โฆษกกระทรวง อว. ประจำมหาวิทยาลัย รุ่นที่ 1”

นายอนันตชัย เผ่าด้วง นายกสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมด้วย นายธีรโรจน์ ชินรัตน์ รองนายกสโมสรนักศึกษาฯ เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัย เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ “โฆษกกระทรวง อว. ประจำมหาวิทยาลัย รุ่นที่ 1” ภายใต้กิจกรรม U2T Growth Mindset โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ พร้อมทั้งได้แสดงศัยกภาพของผู้นำนักศึกษา คว้า 2 รางวัลจากการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ คือ รางวัล the winner Team และ รางวัลทีมโฆษกมิตรภาพ โดยมี รองศาสตราจารย์(พิเศษ) ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง เลขานุการรัฐมนตรีและโฆษกกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และดร.พัชรินรุจา จันทโรนานนท์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีฯ ให้เกียรติเข้าร่วมงานและมอบรางวัลแก่นักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากกิจกรรมโครงการฯดังกล่าว เมื่อเร็วๆนี้

สำหรับกิจกรรม “โฆษกกระทรวง อว. ประจำมหาวิทยาลัย รุ่นที่ 1” เป็นกิจกรรมการรวมพลังสร้างเครือข่ายนักศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ตระหนักถึงบทบาทของรัฐบาลในการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ ตลอดจนเพิ่มศักยภาพในการสื่อสารในยุคดิจิทัล โดยงานจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 13 –17 ธันวาคม 2564 ณ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ คลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี