กรมพัฒน์ฯ เสริมแกร่งธุรกิจสำนักงานบัญชี ให้ก้าวทันมิติใหม่การบัญชียุคดิจิทัล

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดอบรมโครงการบ่มเพาะต้นกล้าสำนักงานบัญชีคุณภาพ ระหว่างวันที่ 25 – 26 ก.พ.62 ณ โรงแรมดวงตะวัน จ.เชียงใหม่ เสริมแกร่งให้ผู้ประกอบธุรกิจสำนักงานบัญชี พัฒนาศักยภาพพร้อมต่อยอดองค์ความรู้ให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ให้มีความพร้อมสู่การเป็น Smart Business

นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เผยว่า อิทธิพลจากพลวัตเทคโนโลยียุคดิจิทัล เข้ามามีผลต่อการดำเนินธุรกิจและการจัดทำรายงานทางการเงิน ส่งผลให้การจัดทำรายงานทางการเงินเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อม เทคโนโลยีระบบอัตโนมัติ (Robotic Process Automation) และเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytical tools) ถูกนำมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพการรายงานทางการเงิน นักบัญชีจะไม่ทำงานเพียงการบันทึกข้อมูล Bookkeeping แต่จะปรับบทบาทเป็นนักวิเคราะห์ข้อมูลการเงินและข้อมูลธุรกิจ เพื่อทำหน้าที่เป็น “คู่คิดนักธุรกิจ”

สำหรับแนวทางการพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจสำนักงานบัญชี บุคลากรในสำนักงานบัญชี และผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี กรมพัฒนาธุรกิจการค้าในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ รวมถึงการกำกับดูแลและส่งเสริมให้ธุรกิจมีการจัดทำบัญชีอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เล็งเห็นความสำคัญของการยกระดับสำนักงานบัญชีไทยให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของวิชาชีพและเทคโนโลยีที่เกิดขึ้น

กรมฯ จึงจัดโครงการบ่มเพาะต้นกล้าสำนักงานบัญชีคุณภาพ เพื่อพัฒนาสำนักงานบัญชีและผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกำหนดการรับรองคุณภาพสำนักงานบัญชี รวมทั้งองค์ความรู้ต่างๆ ที่จำเป็นในการดำเนินธุรกิจในยุคดิจิทัล ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี โดยโครงการดังกล่าวนับชั่วโมงพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชีของผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้

ทั้งนี้ ตั้งแต่ปี 2555 ถึงปัจจุบัน มีผู้ประกอบธุรกิจสำนักงานบัญชีและผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีเข้าร่วมอบรมโครงการบ่มเพาะต้นกล้าสำนักงานบัญชีคุณภาพกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแล้ว จำนวนกว่า 8,000 ราย ทั่วประเทศ  

“สำนักงานบัญชีมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนให้ธุรกิจจัดทำบัญชีและงบการเงินให้ถูกต้องตามกฎหมาย ดังนั้น การได้รับการรับรองเป็นสำนักงานบัญชีคุณภาพจะเป็นการส่งเสริมและพัฒนาสำนักงานบัญชีให้มีการจัดทำบัญชีให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจมีคุณภาพยิ่งขึ้น ถือเป็นการยกระดับคุณภาพสำนักงานบัญชีไทยสู่มาตรฐานสากล ตลอดจนเป็นการสร้างทางเลือกให้ลูกค้าได้มีโอกาสใช้บริการของสำนักงานบัญชีที่มีมาตรฐานการให้บริการ” อธิบดี กล่าวสรุป