‘ศักดิ์สยาม’ หารือ ‘สภาธุรกิจสหภาพยุโรป-อาเซียน’ ร่วมมือภาคขนส่ง ยกระดับโครงข่ายคมนาคม-โลจิสติกส์

ศักดิ์สยามหารือร่วมสภาธุรกิจสหภาพยุโรปอาเซียนถกความร่วมมือด้านการขนส่งแลกเปลี่ยนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมไทย อัพเกรดโครงข่ายหนุนภาคโลจิสติกส์ หวังเพิ่มขีดความสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน พร้อมจ่อตั้งคณะทำงานร่วม 2 ฝ่ายในอนาคต

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลัง Mr.Martin Hayes รองประธานสภาธุรกิจสหภาพยุโรปอาเซียน และ Mr.Jan Eriksson ประธานสมาคมการค้ายูโรเปียนเพื่อธุรกิจและการพาณิชย์ ประจำประเทศไทย และคณะเข้าพบ วันนี้ (6 .. 2564) ว่า ได้มีการหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย รวมทั้งการอำนวยความสะดวกด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ เพื่อลดอุปสรรคการค้าและการลงทุน

ทั้งนี้ ได้มีการนำเสนอความคืบหน้าของโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานคมนาคม และการพัฒนาโครงข่ายโลจิสติกส์ของไทย ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการเชื่อมต่อห่วงโซ่มูลค่าทางเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุน รวมถึงการดำเนินงานเพื่อรองรับการเดินทางระหว่างประเทศในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ความปลอดภัยด้านคมนาคม การขนส่งที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ส่วนเป้าหมายและความมุ่งมั่นของกระทรวงคมนาคมที่จะขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ผ่านแนวนโยบายการปล่อยก๊าซคาร์บอนเป็นศูนย์ อีกทั้งการสนับสนุนและส่งเสริมในภาคอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า และเพิ่มการใช้พลังงานสะอาดในภาคการขนส่งครอบคลุมทางถนน ทางราง และทางน้ำ รวมทั้งนโยบายในการแก้ปัญหาการจราจร ทั้งการพัฒนาระบบ M-Flow

นอกจากนี้ ยังมีการเร่งรัดการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงคมนาคม ซึ่งมีเป้าหมายหลักในการยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน เสริมสร้างความแข็งแกร่งของห่วงโซ่อุปทาน เพื่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจที่เข้มแข็งและยั่งยืน และนำไปสู่  การสร้างใหม่ให้ดีกว่าเดิมโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง พร้อมกันนี้ ทั้ง 2 ฝ่ายเห็นชอบ ที่จะจัดตั้งคณะทำงานร่วม เพื่อหารือในการนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ของประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนต่อไ