ทช. สร้างถนนสายแยก ทล.2-พิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ ระยะทาง 7 กม. เชื่อมปากทางเข้า ‘วัดป่าบ้านตาด’ รองรับพุทธศาสนิกชน คืบหน้า 42% แล้วเสร็จ ก.ย.65

ทางหลวงชนบทสร้างถนนสายแยก ทล.2-พิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ ระยะทางกว่า 7 กม. คืบหน้า 42% คาดแล้วเสร็จ .. 65 ช่วยเพิ่มความสะดวกปลอดภัย ให้พุทธศาสนิกชนนักท่องเที่ยวเดินทางไปสักการะ วัดป่าบ้านตาด .อุดรธานีพร้อมปรับภูมิทัศน์สวยงามตลอดสายทาง

นายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) เปิดเผยว่า กระทรวงคมนาคมได้รับหนังสือขอรับการสนับสนุนจากกระทรวงมหาดไทย ในการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานโลจิสติกส์ของถนนสายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2-พิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ .บ้านตาด .เมือง .อุดรธานี เพื่ออำนวยความสะดวก รองรับปริมาณการจราจรของพุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวทั่วไปเดินทางมาสักการะบูชาพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน) วัดป่าบ้านตาด .เมือง .อุดรธานี ให้สอดคล้องกับจำนวนของผู้ที่จะเดินทางมายังสถานที่แห่งนี้ในอนาคต

ทั้งนี้ ทช.จึงได้ดำเนินการก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนสายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2-พิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์โดยในขณะนี้มีก้าวหน้าไปแล้วกว่า 42% เร็วกว่าแผนที่กำหนดไว้ คาดว่าจะดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จใน .. 2565 โดยเมื่อโครงการแล้วเสร็จ จะช่วยรองรับปริมาณการจราจรของประชาชนที่เดินทางมาสักการะบูชาพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ พระธรรมวิสุทธิมงคล วัดป่าบ้านตาด ให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยในการเดินทาง เป็นการยกระดับมาตรฐานทางหลวงชนบท ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนาของจังหวัด สอดรับกับนโยบายของ นายศักดิ์สยามชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

สำหรับการก่อสร้างนั้น มีระยะทางรวม 7.395 กิโลเมตร (กม.) แบ่งการก่อสร้างออกเป็น 3 ช่วง ดังนี้

  • ช่วง กม.ที่ 0+000 เชื่อมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 (กม.ที่ 447) รูปแบบโครงการเป็นถนนผิวจราจรคอนกรีต เสริมเหล็ก 4 ช่องจราจร ช่องละ 3.50 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 2.50 เมตร ความยาว 800 เมตร
  • ช่วง กม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 1+100 (กรณีเขตทาง 60 เมตร) รูปแบบโครงการเป็นถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติก คอนกรีต 4-6 ช่องจราจร ช่องละ 3.50 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 2.50 เมตร ปรับปรุงภูมิทัศน์ ภูมิสถาปัตยกรรมบริเวณเกาะกลางและวงเวียน
  • ช่วง กม.ที่ 1+100 ถึง กม.ที่ 7+395 (กรณีเขตทาง 20 – 30 เมตร) รูปแบบโครงการเป็นถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 4 ช่องจราจร ช่องละ 3.50 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.50-2.50 เมตร

นอกจากนี้ ทช.ยังได้ให้ความสำคัญในเรื่องของการออกแบบภูมิทัศน์ โดยคำนึงถึงความปลอดภัย และความสวยงาม เพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนทุกระดับ ตั้งแต่จุดเริ่มต้นสายทาง ได้กำหนดให้มีจุดพักคอย หรือจุดนัดพบ บริเวณต้นทางขาเข้าและปลายทางขาออกของโครงการ พร้อมก่อสร้างทางเท้ากว้าง 5 เมตร และรองรับผู้พิการ

อีกทั้งมี ศาลาพักคอยผู้โดยสาร ประกอบกับในส่วนของภูมิทัศน์จัดให้มีไม้พุ่มดอก, จัดวางในกระถางคอนกรีตสำเร็จรูปเป็นช่วงๆ และได้มีการประดับด้วยต้นถั่วบราซิลดอกเหลืองสวยงามตลอดสายทาง รวมถึงได้นำต้นไม้ประจำจังหวัดอย่างต้นทองกวาวที่มีดอกสดสีแดงปลูกเพื่อกันแนวเขตที่ดินของสายทางอีกด้วย