อัปเดต! ทางหลวงสายใหม่ 4 เลน ‘เลี่ยงเมืองพนัสนิคม’ 41.20 กม. ประเดิมชงของบปี 66 สร้างเฟสแรก 17.2 กม. มูลค่า 3.9 พันล้าน

ทางหลวงลุยสร้างถนนสายใหม่ 4 เลนทางเลี่ยงเมืองพนัสนิคม” 41.20 กม. มูลค่า 7.8 พันล้าน หลังประวิตรเคาะไฟเขียว EIA แล้ว จ่อชงของบปี 66 สร้างเฟสแรก 17.2 กม. วงเงิน 3.9 พันล้าน เสร็จปี 68 คาดแล้วเสร็จทั้งโครงการวิ่งฉิวปี 70 แก้ปัญหารถติด หนุนขนส่งสินค้าเชื่อม EEC-แหลมฉบังมาบตาพุด พร้อมเปิดประตูการค้าด่านชายแดน .สระแก้ว

นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองพนัสนิคม.ชลบุรี ช่วง กม.ที่ 0+000-41+201 รวมระยะทาง 41.20 กิโลเมตร (กม.) ว่า โครงการดังกล่าว ได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ในคราวการประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ(กก.วล.) ครั้งที่ 3/2564  เมื่อวันที่ 21 มิ.. 2564 ที่ผ่านมา โดยมี พล..ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว แบ่งการก่อสร้างออกเป็น 3 ตอน จะใช้งบประมาณ 7,800 ล้านบาท แบ่งเป็น ค่าก่อสร้าง 6,300 ล้านบาท และค่าเวนคืนที่ดิน 1,500 ล้านบาท พื้นที่เวนคืนที่ดินรวม 1,649 ไร่ จำนวน 972 แปลง และสิ่งปลูกสร้างทั้งหมด 176 หลัง โดยในปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดทำข้อมูลเพื่อขอออกพระราชกฤษฎีกาเวนคืนที่ดิน ซึ่งหากมีการเวนคืนที่ดินแล้ว ถึงจะมีความพร้อมเพื่อเสนอของบประมาณดำเนินการก่อสร้างต่อไป

นายสราวุธ กล่าวต่อว่า ทล.จะเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณ ซึ่งจะเสนอของบฯ ออกเป็น 3 ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ 1 เสนอของบประมาณปี 2566 วงเงิน 3,900 ล้านบาท (ก่อสร้างตอนที่ 2), ครั้งที่ 2 เสนอของบประมาณปี 2567 วงเงิน1,100 ล้านบาท (ก่อสร้างตอนที่ 1) และครั้งที่ 3 เสนอของบประมาณปี 2568 วงเงิน 1,300 ล้านบาท (ก่อสร้างตอนที่ 3) โดยจะดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จทั้งโครงการ 41.20 กม. ในปี 2570

ทั้งนี้ การแบ่งเป็นการดำเนินงาน และการเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณ 3 ครั้งนั้น เนื่องจากงบประมาณของโครงการ มีจำนวนค่อนข้างมาก จึงต้องทยอยดำเนินการ เพื่อให้สอดคล้องกับการขอรับงบประมาณ เพราะในแต่ละพื้นที่มีความสำคัญในการแก้ปัญหาจราจร และอำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้ทาง ซึ่งต้องจัดสรรงบประมาณให้ในแต่ละพื้นที่ตามความเหมาะสมด้วย

สำหรับแผนก่อสร้างโครงการฯ แบ่งเป็น 3 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 เป็นทางเลี่ยงเมืองพนัสนิคมด้านตะวันตก จุดเริ่มต้นช่วง กม.ที่ 0+000 บนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 315 (ฉะเชิงเทราพนัสนิคม) ด้านทิศเหนือของเมืองพนัสนิคม พื้นที่.วัดโบสถ์ ตัดผ่านถนนบ้านกลางเลียบด้านตะวันตกของหมู่บ้านเอื้ออาทรไปสิ้นสุดที่ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข315 (พนัสนิคมชลบุรี) กม.ที่ 11+121 พื้นที่ .มาบโป่ง ระยะทาง 11.1 กม. วงเงิน 1,100 ล้านบาท มีแผนจะก่อสร้างในปี2567 แล้วเสร็จปี 2569

ขณะที่ ตอนที่ 2 เป็นทางเลี่ยงเมืองพนัสนิคมด้านใต้ จุดเริ่มต้นที่ กม.ที่ 11+121 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 315 (พนัสนิคมชลบุรี) . มาบโป่ง ไปสิ้นสุดที่ กม. 28+383 ที่ทางหลวงชนบทสาย ชบ.3104 ท้องที่ .นาวังหิน ระยะทาง17.2 กม. วงเงิน 3,900 ล้านบาท มีแผนก่อสร้างในปี 2566 แล้วเสร็จปี 2568

และตอนที่ 3 เป็นทางเลี่ยงเมืองพนัสนิคมด้านตะวันออก เริ่มต้นที่ กม.28+383 ทางหลวงชนบทสาย ชบ.3104 .นาวังหิน สิ้นสุดที่ 41+201 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 315 (ฉะเชิงเทราพนัสนิคม) ด้านทิศเหนือของเมืองพนัสนิคม .วัดโบสถ์ ระยะทาง 12.8 กม. วงเงิน 1,300 ล้านบาท มีแผนก่อสร้างในปี 2568 แล้วเสร็จปี 2570

นายสราวุธ กล่าวอีกว่า โครงการดังกล่าว จะก่อสร้างเป็นถนนคอนกรีตขนาด 4 ช่องจราจร ความกว้างช่องจราจรละ3.50 เมตร ไหล่ทางด้านในกว้าง 1.50 เมตร ไหล่ทางด้านนอกกว้าง 2.50 เมตร เกาะกลางแบบกดเป็นร่องกว้าง 9.10 เมตร มีเขตทางกว้าง 60 เมตร รวมทั้ง สร้างจุดกลับรถใต้สะพาน 22 แห่ง และสร้างระบบระบายน้ำ 31 แห่ง ตลอดจนการจัดภูมิทัศน์บริเวณทางแยกต่างระดับ รวมถึงมีรูปแบบทางแยกโครงการ 9 จุดตัดด้วย

ทั้งนี้ เมื่อโครงการดังกล่าวแล้วเสร็จ จะช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัด แก้ปัญหาการจราจรที่แออัด และหนาแน่นในตัว .พนัสนิคมอย่างเป็นรูปธรรม เนื่องจากเส้นทางดังกล่าว จะใช้ขนส่งสินค้าจากนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่ภาคตะวันออก สนับสนุนโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งเป็นแหล่งผลิตที่สำคัญกับประตูการค้าระหว่างประเทศ ได้แก่ ท่าเรือน้ำลึกแหลมฉบัง และมาบตาพุด

อีกทั้ง ยังช่วยแยกการจราจรผ่านเมืองพนัสนิคมออกจากการจราจรท้องถิ่นภายใน .พนัสนิคมได้ รวมทั้งช่วยให้การขนส่งสินค้ามีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย รวมทั้งพัฒนาโครงข่ายระบบคมนาคมขนส่งในเขต .พนัสนิคม และพื้นที่ใกล้เคียงไปยังจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน) และประตูการค้าชายแดนด่านอรัญประเทศ.สระแก้ว

สำหรับแนวเส้นทางโครงการทางเลี่ยงเมืองพนัสนิคมมีจุดเริ่มต้นที่ กม. 0+000 บนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 315 (ฉะเชิงเทราพนัสนิคม) ด้านทิศเหนือของเมืองพนัสนิคม พื้นที่ .วัดโบสถ์ ตัดผ่านถนนบ้านกลางเลียบด้านตะวันตกของหมู่บ้านเอื้ออาทรตัดผ่านทางหลวงแผ่นดินหมายเลข315 (พนัสนิคมชลบุรี) .มาบโป่ง ตัดผ่านจุดตัดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 349 .ทุ่งขวาง

จากนั้นตัดผ่านทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3284 .หมอนนาง ตัดผ่านทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3246 .นาเริก ตัดผ่านทางหลวงชนบทสายชบ.3104 .นาวังหิน ตัดผ่านทางหลวงชนบทสายชบ.3086 .หนองเหียง ตัดผ่านถนนเมืองเก่าอ้อมด้านเหนือของโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำไร่หลักทองไปสิ้นสุดที่ กม.41+201 จุดตัดกับทางหลวงแผ่นดิน315 (ฉะเชิงเทราพนัสนิคม) ด้านทิศเหนือของเมืองพนัสนิคม .วัดโบสถ์