‘คมนาคม’ ร่อนหนังสือถึงหน่วยงานในสังกัดฯ วาง 5 แนวทางปฏิบัติ รับข้อกำหนดฯ ‘ปิดแคมป์คนงาน-คัดกรองการเดินทาง 10 จังหวัด’

“คมนาคม” ส่งหนังสือถึงหน่วยงานในสังกัดฯ วาง 5 แนวทางปฏิบัติ “บก-น้ำ-ราง-อากาศ” รับข้อกำหนด “ปิดแคมป์คนงาน-หยุดก่อสร้าง-ห้ามเคลื่อนย้ายแรงงาน” ชั่วคราว 30 วัน พร้อมกำหนดใช้เส้นทางคมนาคม-คัดกรองการเดินทางในพื้นที่ 10 จังหวัด สั่งสนับสนุนแนวทางของแต่ละจังหวัด สอดคล้องสถานการณ์ ลุยเข้มมาตรการ สธ. “D-M-H-T-T-A”

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า กระทรวงคมนาคม โดยนายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม ได้ทำหนังสือถึงหัวหน้าหน่วยงานในสังกัด เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 25) หลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 2564 ที่ผ่านมา

โดยข้อ 2 ของข้อกำหนดฯ ฉบับที่ 25 ได้ระบุถึงการกำหนดมาตรการเร่งด่วนพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด โดยให้มีการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดในกลุ่มแรงงานก่อสร้าง ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร (กทม.) และปริมณฑล ปิดสถานที่พักอาศัย หยุดการก่อสร้าง และห้ามการเดินทางเคลื่อนย้ายแรงงานเป็นการชั่วคราวอย่างน้อย 30 วัน และข้อ 7 การใช้เส้นทางคมนาคมและตรวจคัดกรองการเดินทางในพื้นที่ 10 จังหวัด แบ่งเป็น จังหวัดชายแดนภาคใต้ 4 จังหวัด ได้แก่ จ.นราธิวาส, ปัตตานี, ยะลา และสงขลา รวมถึงเส้นทางเข้าออก กทม. และจังหวัดในปริมณฑล 5 จังหวัด ได้แก่ จ.นครปฐม, นนทบุรี, ปทุมธานี, สมุทรปราการ และสมุทรสาครนั้น

นายศักดิ์สยาม กล่าวต่อว่า เพื่อให้การดำเนินการตามข้อกำหนดดังกล่าว ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงคมนาคมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงกำหนดแนวทางปฏิบัติให้หน่วยงานในสังกัดดำเนินการ 5 ข้อ ประกอบด้วย

  1. กรมเจ้าท่า (จท.) กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) กรมท่าอากาศยาน (ทย.) การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) พิจารณาสั่งการหน่วยงานในกำกับทั่วประเทศ ให้สนับสนุนการดำเนินการของผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อควบคุมการเดินทาง และเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามเขตจังหวัดอย่างเข้มงวด
  2. ขบ. ประสานบริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) และผู้ประกอบการเดินรถให้ความร่วมมือกับจังหวัด เจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงมหาดไทยในทุกพื้นที่ 10 จังหวัด ตามที่ข้อกำหนดระบุไว้ เพื่อกำหนดรายละเอียดมาตรการในการตั้งจุดตรวจ ด่านตรวจ หรือจุดสกัดเพื่อคัดกรองการเดินทางข้ามเขตจังหวัด
  3. จท., ขบ. กรมการขนส่งทางราง (ขร.) ดำเนินการออกมาตรการสำหรับผู้ประกอบการขนส่ง ผู้ให้บริการ เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจคัดกรอง ป้องกัน ดูแล ผู้โดยสาร ตามมาตรการ D-M-H-T-T-A ของสาธารณสุขขั้นสูงสุด และเคร่งครัดในการให้บริการระบบขนส่งสาธารณะ
  4. สำนักงานการนินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ดำเนินการแจ้งสายการบินให้ความร่วมมือกับ ทย., บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. และจังหวัดที่เป็นจุดหมายปลายทางการเดินทางและต้นทาง เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามมาตรการที่จังหวัดนั้นๆ กำหนดขึ้นได้อย่างถูกต้อง และมีความสะดวกในการเดินทาง
  5. กรณีที่หน่วยงานมีโครงการที่ยังอยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้างในเขตพื้นที่ กทม.และปริมณฑลที่ได้รับคำสั่งให้หยุดการก่อสร้างเป็นการชั่วคราว หากตรวจสอบแล้วมีความจำเป็นต้องดำเนินการก่อสร้างใดให้แล้วเสร็จก่อน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อประชาชน ที่สัญจรผ่านใกล้พื้นที่ก่อสร้างในระหว่างช่วงเวลาที่ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดฯ ให้ประสานผู้ว่าราชการ กทม. หรือผู้ว่าราชการจังหวัดในจังหวัดปริมณฑล เพื่อขออนุญาตเป็นกรณีพิเศษต่อไป

ทั้งนี้ กระทรวงคมนาคม จึงขอให้ทุกหน่วยงานดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติของกระทรวงคมนาคมอย่างเคร่งครัด รวมทั้งพิจารณาออกมาตรการที่จำเป็น หรือคำสั่งให้สอดคล้องกับสถานการณ์ เพื่อลดการเคลื่อนย้ายการเดินทาง ทั้งทางบก ทางน้ำ ทางราง และทางอากาศ พร้อมทั้งให้ปฏิบัติตามมาตรการในการตรวจคัดกรอง ป้องกัน ดูแล ตามมาตรการ D-M-H-T-T-A แล้วรายงานผลการดำเนินการให้กระทรวงคมนาคมทราบ เพื่อสรุปรายงานเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เพื่อโปรดทราบต่อไป

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับมาตรการ D-M-H-T-T-A นั้น คือ เว้นระยะห่างระหว่างกันและหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู้อื่น (D-Distancing) สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา (M-Mask wearing) จัดให้มีจุดบริการเจลแอลกออฮอล์ล้างมืออย่างทั่วถึงเพียงพอ และล้างมือบ่อยๆ (H-Hand washing) ตรวจอุณหภูมิร่างกาย (T-Temperature) ตรวจหาเชื้อ (T-Testing) ใช้แอปพลิเคชันไทยชนะและหมอชนะ (A-Application)

แฟ้มภาพ
แฟ้มภาพ