‘ศักดิ์สยาม’ ลุกแจงงบปี 65 ต่อสภา ยันโปร่งใส-เพื่อปากท้องประชาชน

นายศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่ากระทรวงคมนาคมเปิดเผยในการชี้แจงต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรในการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 เมื่อวันที่ 2 มิ.. 2564 ว่า ตามที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (..) ได้มีข้อสงสัยเกี่ยวกับงบประมาณของกระทรวงคมนาคม เรื่องการจัดทำงบประมาณรายจ่ายปี 2565 ในส่วนของกระทรวงคมนาคม ในประเด็น ที่อภิปรายว่ากระทรวงคมนาคมได้งบลงทุนสูงสุด คิดเป็น 34.6% จากงบลงทุน

โดยการตั้งงบประมาณดำเนินโครงการขนาดใหญ่มีความซ้ำซ้อน เช่น เส้นทางกรุงเทพฯนครราชสีมา และกรมทางหลวง (ทล.) และกรมทางหลวงชนบท (ทช.) องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แบ่งความรับผิดชอบการดูแลถนนได้มั่ว การกระจายของงบประมาณสำหรับการสร้างสนามบินปี 2565 ไม่เหมาะสม นอกจากนี้ ยังได้ตอบข้อซักถามถึงความโปร่งใส การจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายใหม่

นายศักดิ์สยาม กล่าวว่า งบประมาณโครงสร้างการลงทุน เป็นงบประมาณโครงสร้างพื้นฐานปีงบประมาณ 2565 มี 2 ส่วน ส่วนแรกเป็นงบประมาณปกติ มี วงเงินงบประมาณ 221,611 ล้านบาท และเงินนอกงบประมาณ 256,434 ล้านบาทโดยเงินนอกงบประมาณ จะแบ่งเป็น การใช้ ตามพ...รัฐร่วมลงทุนกับเอกชน 2.การใช้งบเงินกู้ จากกระทรวงการคลัง 3.งบจากโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งงบประมาณที่ได้ดังกล่าวใช้ในการพัฒนาคมนาคม 4 มิติ คือ 1.ระบบราง 240,000 ล้านบาท ซึ่งผูกพันไปอีก 3-4 ปี 2.ทางบก 190,000 ล้านบาท 3.ทางอากาศ 18,000 ล้านบาท 4.ทางน้ำ 6,000 ล้านบาท

นอกจากนี้ ยังมีการดำเนินโครงการพัฒนาเส้นทางกรุงเทพฯนครราชสีมา มีทั้งรถไฟทางคู่ รถไฟความเร็วสูง และมอเตอร์เวย์ เนื่องจากถนนมิตรภาพมีการจราจรที่ติดขัด มีผู้ใช้รถใช้ถนนช่วงเวลาปกติกว่า 76,000 คัน/วัน ส่วนช่วงเทศกาล มากกว่า 110,000 คัน/วัน เกิดอุบัติเหตุอยู่บ่อยครั้ง นอกจากนี้ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ในเส้นทางกรุงเทพฯนครราชสีมามีความจำเป็นมาก เพราะ 1.บางปะอินนครราชสีมา เป็นเส้นทางสั้นที่สุดที่ออกสู่ภาคอีสานกว่า20 จังหวัด รองรับการเดินทางของประชาชน 22 ล้านคน 2. กรุงเทพฯนครราชสีมา เป็นประตูสู่อีสาน 3.กรุงเทพฯนครราชสีมา เป็นจุดยุทธศาสตร์เชื่อมต่อประเทศเพื่อนบ้าน 4.ข้อจำกัดของลักษณะกายภาพพื้นที่ ด้านทิศตะวันตกเป็นแนวเชื่อมและด้านตะวันออกเป็นแนวเขา

นายศักดิ์สยาม กล่าวต่ออีกว่า นายกรัฐมนตรียังได้มอบนโยบายต่อกระทรวงคมนาคมว่า หากมีการก่อสร้างขอให้พิจารณา Criteria ในการกำหนดแนวถนนตามข้อสั่งการ 5 เรื่อง ได้แก่ 1.ถนนแนวตรงทำให้การสัญจรสะดวก ลดปัญหาอุบัติเหตุ 2. ไม่ผ่านเข้าชุมชน ไม่ซ้ำแนวถนนเดิม 3. พัฒนาความเจริญเข้าสู่พื้นที่ใหม่ 4. สร้างชุมชนเมืองใหม่ 5 แยกการจราจรในเมืองใหม่ออกจากการเดินทางระหว่างเมือง กระทรวงคมนาคมจึงได้เนินการจัดทำ Master plan หรือเรียกว่า MR-MAP ซึ่งบูรณาการการก่อสร้าง รถไฟรางคู่ ร่วมก่อสร้างในพื้นที่แนวเดียวกับมอเตอร์เวย์ มี 9 เส้นทางรวมระยะทาง 5,000 กม.ทั่วประเทศ แบ่งเป็น

แนวเหนือใต้ (N-S) 3 เส้นทาง ระยะทาง 2,620 กม. ได้แก่ 1.เชียงรายสงขลา 1,660 กม. 2.หนองคายแหลมฉบัง และ3.บึงกาฬสุรินทร์ ขณะที่ แนวตะวันออกตะวันตก (E-W) 6 เส้นทาง ระยะทาง 2,380 กม.  ได้แก่ 1.ตากนครพนม 2.กาญจนบุรีอุบลราชธานี 830 กม. 3.กาญจนบุรีสระแก้ว 4.กาญจนบุรีตราด 220 กม. 5.ชุมพรระนอง และ 6.ภูเก็ตสุราษฎร์ธานี หากการดำเนินตามแผน MR-MAP แล้วเสร็จ จะก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และงบประมาณ

ส่วนโครงการ Landbridge เป็นการขนส่งเชื่อมโยง 2 ฝั่งท่าเรือน้ำลึก ปัจจุบันโครงการอยู่ในขั้นตอน การคัดเลือกที่ตั้งของท่าเรือน้ำลึก ทั้งฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามัน ขาดภายใน 1 ปีจะทราบผลการศึกษา นอกจากนี้ นับตั้งแต่อดีตโครงข่ายถนนและหน่วยงานที่รับผิดชอบในประเทศไทย มีพื้นที่กว่า 702,346 กม.นั้น ทล. ทช. อปท.มีการแบ่งงานอย่างเป็นระบบอยู่แล้วอย่างชัดเจน ขณะที่ การกระจายของงบประมาณสำหรับการสร้างสนามบินปี 2565กระทรวงคมนาคมมุ่งเน้นการลงทุนในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการแก่ประชาชนโดยเป็นงบลงทุนต่อเนื่องไม่ได้เป็นการลงทุนก่อสร้างสนามบินใหม่ เช่น ท่าอากาศยาน กระบี่ นครศรีธรรมราช ตรัง บุรีรัมย์ และขอนแก่น

สำหรับ โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายใหม่ เส้นเด่นชัยเชียงรายเชียงของ และสาย บ้านไผ่มุกดาหารนครพนมซึ่งการจัดซื้อจัดจ้างได้ยึดหลักตามระเบียบ และกฎหมายอย่างเคร่งครัด ตามกระบวนการ e-bidding ซึ่ง รฟท.ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี ดำเนินการโดยกรมบัญชีกลาง เดิมราคากลางที่ครมอนุมัติ เมื่อ 31 .. 2561 แต่ปัจจุบันปี2564 ต้นทุนราคาก่อสร้างได้ปรับสูงขึ้น ทั้งนี้ ประเด็นดังกล่าวได้มีการชี้แจง ทำความเข้าใจต่อสาธารณชน นักวิชาการและผู้สื่อข่าวแล้วผ่านทาง Clubhouse เมื่อวันที่ 28 .. 2564 ที่ผ่านมา