ดีเดย์! 15 มิ.ย.นี้ ‘ศาลล้มละลายกลาง’ นัดฟังคำสั่งชี้ชะตา ‘แผนฟื้นฟูกิจการการบินไทย’

ศาลล้มละลายกลางนัดฟังคำสั่งศาลพิจารณาแผนฟื้นฟูการบินไทย” 15 มิ..นี้ หลังไต่สวนวันนี้ (28 .. 64) พบมีเจ้าหนี้ 2 ราย ยื่นคัดค้านแผนฯ

รายงานข่าวจากบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ระบุว่า ตามที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์นัดประชุมเจ้าหนี้เพื่อพิจารณาแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 19 .. 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) และที่ประชุมเจ้าหนี้ได้มีมติตามมาตรา 90/46 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย .. 2483 ยอมรับแผน โดยมีเจ้าหนี้ที่มีจำนวนหนี้รวมกัน 91.56% ของจำนวนหนี้ของเจ้าหนี้ทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและร่วมออกเสียงลงมติได้ลงมติยอมรับแผนฟื้นฟูกิจการและแผนที่แก้ไขตามคำร้องขอแก้ไขแผนฟื้นฟูกิจการจำนวน 3 ฉบับ ที่ผู้ทำแผนและเจ้าหนี้จำนวน 2 รายเสนอนั้น

ล่าสุด วันนี้ (28 .. 2564) ศาลล้มละลายกลางได้นัดพิจารณาแผนฟื้นฟูกิจการ โดยมีเจ้าหนี้ยื่นคำร้องคัดค้านแผนฟื้นฟูกิจการและศาลรับไว้ จำนวน 2 ฉบับ ศาลล้มละลายกลางเห็นสมควรให้งดสืบพยาน และให้โอกาสผู้ทำแผน และเจ้าหนี้ ชี้แจงเกี่ยวกับประเด็นต่างๆ ภายในระยะเวลาที่กำหนด และกำหนดนัดฟังคำสั่งศาลเกี่ยวกับแผนฟื้นฟูกิจการในวันที่ 15 มิ.. 2564

ขณะเดียวกัน บริษัทฯ จะแจ้งให้ทุกท่านทราบถึงความคืบหน้าในการฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ ต่อไป ทั้งนี้ หากศาลมีคำสั่งเห็นชอบด้วยแผนก็จะมีผลทำให้การบินไทยสามารถดำเนินกระบวนการฟื้นฟูกิจการต่อไปได้ โดยการชำระหนี้ที่เกิดขึ้นก่อนวันที่มีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการ ซึ่งเจ้าหนี้ทั้งหลายยื่นคำขอรับชำระหนี้ จะได้รับการปรับโครงสร้างหนี้ตามแผนการจัดการกระแสเงินสดและทรัพย์สินของบริษัทบางส่วนจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขของแผนฟื้นฟูกิจการ

อีกทั้ง คำสั่งเห็นชอบด้วยแผนจะมีผลให้ผู้บริหารแผนที่ถูกเสนอชื่อตามแผนฟื้นฟูกิจการและแผนที่แก้ไข คือ นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์, นายพรชัย ฐีระเวช, นายศิริ จิระพงษ์พันธ์, นายไกรสร บารมีอวยชัย และนายชาญศิลป์ ตรีนุชกรเป็นผู้มีอำนาจหน้าที่ในการบริหารธุรกิจของบริษัทฯ และดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการต่อไป          

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ เชื่อว่าผู้บริหารแผนพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์สูงสุดของเจ้าหนี้ทุกราย และขอให้เจ้าหนี้และลูกค้าของการบินไทยเชื่อมั่นว่าการบินไทยพร้อมที่จะกลับมาดำเนินธุรกิจและให้บริการ โดยมีแผนธุรกิจที่จะกลับมาให้บริการด้านการบินทันทีที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) คลี่คลายลงบริษัทฯ มีความเชื่อมั่นว่าบริษัทฯ จะสามารถฟื้นฟูธุรกิจให้เป็นสายการบินแห่งชาติที่แข็งแกร่งและสร้างกำไรในระยะยาว และจะพยายามอย่างเต็มที่ที่จะดูแลทุกท่านอย่างดีที่สุดแม้ในระหว่างที่บริษัทฯ อยู่ภายใต้กระบวนการฟื้นฟูกิจการ