ทล.สร้างถนนสายใหม่ ‘อ.อรัญประเทศ-ชายแดนไทย/กัมพูชา’ 25.21 กม. คืบหน้า 70% คาดแล้วเสร็จ ก.พ. 65 เชื่อมโยงโครงข่ายรับ AEC

ทางหลวงทุ่มงบ 2,070 ล้าน ก่อสร้างทางสายใหม่  “.อรัญประเทศชายแดนไทย/กัมพูชา.สระแก้ว ระยะทาง 25.21 กม. คืบหน้ากว่า 70% คาดแล้วเสร็จก.. 65 ส่งเสริมภาคขนส่งการค้าการลงทุน เชื่อมโยงโครงข่ายชายแดนไทยกัมพูชา รองรับ AEC

รายงานข่าวจากกรมทางหลวง (ทล.) ระบุว่า สำนักก่อสร้างทางที่ 1 ได้ใช้งบประมาณ วงเงิน 2,070 ล้านบาท ดำเนินโครงการก่อสร้างขยายทางหลวงสายใหม่หมายเลข 3646 สาย .อรัญประเทศชายแดนไทย/กัมพูชา (.หนองเอี่ยนสตึงบท) ตั้งแต่ กม. 0+000-กม.25+211 ระยะทาง 25.21 กิโลเมตร (กม.) เพื่อเชื่อมโยงโครงข่ายทางหลวงหมายเลข33-ทางหลวงหมายเลข 3366-สะพานข้ามคลองพรมโหดบ้านหนองเอี่ยน .ท่าข้าม .อรัญประเทศ .สระแก้ว ไปยังบ้านสตึงบท .ปอยเปต .โอโจรว .บันเตียเมียนเจย ประเทศกัมพูชา เพื่อรองรับปริมาณจราจรที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคตโดยการก่อสร้างแบ่งออกเป็น 2 ตอน ในปัจจุบันการก่อสร้างคืบหน้ากว่า 70%  คาดว่าจะก่อสร้างจะแล้วเสร็จประมาณ .. 2565

สำหรับการดำเนินการโครงการดังกล่าวนั้น เนื่องจากการค้าบริเวณชายแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศกัมพูชาที่บริเวณจุดผ่านแดนถาวร บ้านคลองลึก .อรัญประเทศ .สระแก้ว (บริเวณตลาดโรงเกลือ) ปัจจุบันมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว ทำให้จุดผ่านแดนมีความหนาแน่น เกิดการติดขัดของการจราจรบริเวณด่านพรมแดนจากรถที่มาขนส่งสินค้ารวมถึงนักท่องเที่ยวที่มาซื้อสินค้าที่ตลาดโรงเกลือ ดังนั้นเพื่อขยายพื้นที่การค้าการลงทุนชายแดนบริเวณบ้านหนองเอี่ยน จึงมีได้ก่อสร้างทางหลวงแนวใหม่เพื่อให้รองรับการขนส่งที่เพิ่มมากขึ้นในอนาคต

ทั้งนี้ เมื่อโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จจะช่วยลดระยะเวลาการเดินทาง ประหยัดค่าใช้จ่าย และลดปัญหาการติดขัดของการจราจรจากรถขนส่งสินค้าบริเวณด่านพรมแดน .คลองลึก รวมถึงสนับสนุนศักยภาพจุดผ่านแดนถาวรแห่งใหม่โดยการขยายพื้นที่การค้าการลงทุนบริเวณชายแดนในการรับการส่งออกและการนำเข้าสินค้าระหว่างประเทศตามนโยบายด้านโลจิสติกส์ของประเทศ และเป็นส่วนในการส่งเสริมนโยบายและแนวทางความร่วมมือทางเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในอนาคต

รายงานข่าวจาก ทล. ระบุอีกว่า ทล.ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างทางหลวงสายดังกล่าวโดยแบ่งการก่อสร้างเป็น 2 ตอนตอนที่ 1 ระหว่าง กม.0+000-กม.10+500 ระยะทาง 10.5 กม. และตอนที่ 2 ระหว่าง กม.10+500-กม.25+211 ระยะทาง14.7 กม. ก่อสร้างเป็นมาตรฐานทางชั้นพิเศษ 4 ช่องจราจร ผิวทางคอนกรีตกว้างช่องละ 3.50 เมตร ไหล่ทางด้านในกว้าง 1.50 เมตร ไหล่ทางด้านนอกกว้าง 2.50 เมตร เกาะกลางเป็นแบบกดเป็นร่อง (DEPRESSED MEDIAN)

นอกจากนี้ ยังพร้อมสะพานข้ามทางรถไฟเป็นสะพานคู่ที่มีช่องจราจรรวม 4 ช่องจราจร กว้างช่องละ 3.50 เมตร ไหล่ทางด้านในกว้าง 1.50 เมตร ไหล่ทางด้านนอกกว้าง 2.50 เมตร ช่องว่างระหว่างสะพาน 9 เมตร ทางกลับรถใต้สะพาน2 ช่องจราจรกว้างช่องละ 3.50 เมตร ไหล่ทางกว้าง 1.50 เมตร และ 2.50 เมตร เพื่ออำนวยความสะดวกปลอดภัยให้กับประชาชน และติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างตลอดเส้นทาง