จับตาเก้อ! เลื่อนประชุมเจ้าหนี้เพื่อพิจารณา ‘แผนฟื้นฟูการบินไทย’ เป็นวันที่ 19 พ.ค.นี้ 9 โมงตรง

เลื่อน! ประชุมเจ้าหนี้เคาะ “แผนฟื้นฟูการบินไทย” ออกไปอีก 7 วัน เป็นวันที่ 19 พ.ค.นี้ เวลา 09.00 น. หลังพบเป็นความต้องการของ “เจ้าหนี้” ให้เลื่อน

รายงานข่าวจากบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ระบุว่า ตามที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์นัดประชุมเจ้าหนี้ในคดีฟื้นฟูกิจการของ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อพิจารณาแผนฟื้นฟูกิจการ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) ในวันนี้ (12 .. 2564) เวลา 09.00 . นั้น โดยเมื่อวันที่ 7 .. 2564 ผู้ทำแผนและเจ้าหนี้หลายราย ได้ยื่นคำร้องขอแก้ไขแผนฟื้นฟูกิจการต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เป็นจำนวนรวม 15 ฉบับ

ทั้งนี้ ในการประชุมดังกล่าว ผู้ทำแผนได้ชี้แจงหลักการชำระหนี้ตามแผน และรายละเอียดในการขอแก้ไขแผน และเจ้าหนี้ที่ยื่นคำร้องขอแก้ไขแผนแต่ละราย ก็ได้ชี้แจงรายละเอียดในการขอแก้ไขแผนต่อที่ประชุมเจ้าหนี้ นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสให้เจ้าหนี้ในที่ประชุมสอบถามคำถามและให้ผู้ทำแผนตอบข้อสงสัยในประเด็นต่าง ที่เกี่ยวข้อง

ขณะเดียวกัน ในระหว่างการประชุมปรากฏว่ามีเจ้าหนี้ที่เข้าประชุมจำนวน 20 ราย ซึ่งมีจำนวนหนี้ตามมาตรา 90/47 แห่ง ... ล้มละลาย .. 2483 ได้ขอเลื่อนการประชุมเจ้าหนี้เพื่อพิจารณาแผนออกไป โดยเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้มีคำสั่งให้เลื่อนการประชุมเจ้าหนี้ออกไปตามคำขอของเจ้าหนี้ดังกล่าว และกำหนดวันนัดประชุมใหม่ในวันที่ 19 .. 2564 เวลา 09.00 . ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)

อย่างไรก็ตาม ในการประชุมที่เลื่อนออกไป เจ้าหนี้จะสามารถใช้สิทธิลงมติเกี่ยวกับแผนฟื้นฟูกิจการและการขอแก้ไขแผนฟื้นฟูกิจการ ทั้งนี้ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้แจ้งกำหนดนัดใหม่ให้ที่ประชุมเจ้าหนี้ทราบ และให้ถือว่าเจ้าหนี้ทุกรายที่เข้าร่วมประชุมและไม่ได้เข้าประชุมได้รับทราบแล้ว