กบร. ไฟเขียวเพิกถอนใบอนุญาต ‘นิวเจน แอร์เวย์ส’ พร้อมเห็นชอบ 3 มาตรการเยียวยาสายการบิน

กบร. เห็นชอบเพิกถอน “นิวเจน แอร์เวย์ส” มอบ กพท.ติดตามผู้ได้รับใบอนุญาต ดำเนินการตาม กม.เคร่งครัด สั่ง กพท.ประสาน ศบค. จับตาสถานการณ์โควิด-19 อย่างใกล้ชิด เตรียมพร้อมการเปิดประเทศ-กระตุ้น ศก.ได้ทันท่วงที พร้อมไฟเขียว 3 มาตรการเยียวยาสายการบิน ด้าน “ศักดิ์สยาม” สั่งให้ประสานท้องถิ่น เตรียมความพร้อมเปิดใช้งาน “สนามบินเบตง”

นายศักดิ์สยาม  ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในฐานะประธานกรรมการการบินพลเรือน เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการการบินพลเรือน (กบร.) ครั้งที่ 4/2564 วันนี้ (28 เม.ย. 2564) ว่า ที่ประชุม กบร. ให้ความเห็นชอบให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม สั่งเพิกถอนใบอนุญาตให้ประกอบกิจการค้าขายในการเดินอากาศ (ใบอนุญาตประกอบกิจการการบินพลเรือน) เลขที่ 5/2560 ที่ออกให้แก่บริษัท นิวเจน แอร์เวย์ส จำกัด

โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 41/129 แห่ง พ.ร.บ. การเดินอากาศ พ.ศ. 2497 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ. การเดินอากาศ (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 ประกอบข้อ 50 ของข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน ฉบับที่ 97 ว่าด้วยการอนุญาตประกอบกิจการการบินพลเรือน ประเภทการขนส่งทางอากาศเพื่อการพาณิชย์ และประเภทการทำงานทางอากาศ และ กบร. กำชับให้สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ตรวจติดตามให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการการบินพลเรือนให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดด้วย

*** ติดตามสถานการณ์โควิด-19 อย่างใกล้ชิด ***

ทั้งนี้ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในประเทศไทย และต่างประเทศมีความรุนแรงขึ้น จึงได้สั่งการให้ กพท. ดำเนินมาตรการต่างๆ ด้วยความรอบคอบ รวดเร็ว และสอดคล้องกับมาตรการต่างๆ ของรัฐบาล อีกทั้ง ให้ กพท. ประสานงานกับศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) อย่างใกล้ชิด และให้ กพท. รายงานผลการดำเนินมาตรการให้ กบร. ได้รับทราบ เพื่อจะได้ช่วยทำความเข้าใจต่อสาธารณชนได้ถูกต้อง และในกรณีที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 คลี่คลายลง ให้ กพท. ตรวจสอบการดำเนินการเกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยการบินพลเรือน และการส่งเสริมเศรษฐกิจ การขนส่งทางอากาศ เพื่อให้พร้อมต่อการเปิดประเทศ รวมถึงเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจได้อย่างทันท่วงที

นอกจากนี้ ให้ กพท. พิจารณาทบทวนการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การเดินอากาศฯ และการออกกฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับค่าบริการต่างๆ ของผู้ประกอบการด้านการบิน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้านการเดินอากาศเมื่อสถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติ

*** ไฟเขียว 3 มาตรการ เยียวยาสายการบิน ***

นายศักดิ์สยาม กล่าวต่ออีกว่า ที่ประชุม กบร. มีมติเห็นชอบให้มีการประกาศใช้มาตรการบรรเทาผลกระทบของสายการบิน          จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ระยะที่ 3 ไตรมาส 2/2564 โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไขประกอบการดำเนินการสำหรับหน่วยงานต่างๆ ดังนี้

  1. มาตรการปรับลดและยกเว้นค่าบริการสนามบินของบริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. ให้ขยายระยะเวลาสิ้นสุดจากวันที่ 31 ธ.ค. 2564 เป็นวันที่ 31 มี.ค. 2565
  2. มาตรการปรับลดและยกเว้นค่าบริการสนามบินของ ทย.  โดย ทย. สามารถดำเนินการได้ เมื่อได้รับเงินชดเชยเข้าเงินทุนหมุนเวียนกรมท่าอากาศยานจากรัฐบาลแล้ว และจะดำเนินการคืนเงินค่าบริการส่วนต่างดังกล่าว ที่เรียกเก็บมาแล้วคืนให้แก่สายการบินต่อไป
  3. มาตรการปรับลดค่าบริการการเดินอากาศของบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) ได้มีการพิจารณาคำขอของสมาคมสายการบินประเทศไทยที่ขอขยายระยะเวลาชำระหนี้ค่าบริการการเดินอากาศ ในงวด ม.ค.-ธ.ค. 2564 จาก 90 วัน เป็น 180 วัน เพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบที่สายการบินได้รับจากการแพร่ระบาดระลอกใหม่ โดย บวท. ได้เสนอทางเลือกว่าจะขยายระยะเวลาชำระหนี้ค่าบริการให้แก่สายการบินซึ่ง กบร. ให้ กพท. ประสานไปยังสมาคมฯ เพื่อทราบข้อเสนอของ บวท. ต่อไป

*** ตามงาน “สนามบินเบตง” ***

ขณะเดียวกัน สั่งการให้ กพท. ติดตามการดำเนินการสนามบินเบตงของกรมท่าอากาศยาน (ทย.) โดยให้ประสานกับท้องถิ่น หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้ประกอบการสายการบินที่จะทำการบินที่สนามบินเบตง เพื่อให้มีความพร้อมในการเปิดใช้งานสนามบินเบตง โดยให้รายงานความคืบหน้าให้ทราบด้วย