กพท. คลอดประกาศฉบับที่ 5 ผู้โดยสารถ่ายลำ-เปลี่ยนลำ ‘ไฟลท์อินเตอร์’ บินเข้าไทยได้ ดีเดย์ 1 มี.ค.นี้

กพท. คลอดประกาศฉบับที่ 5 กำหนดให้ไฟลท์อินเตอร์ มีผู้โดยสารถ่ายลำเปลี่ยนลำบินเข้าไทยได้ สอดคล้องมติ ศบค.-มาตรการช่วยเหลือสายการบิน ดีเดย์!มีผลบังคับใช้ 1 มี..นี้

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า วานนี้ (25 .. 2564) นายสุทธิพงษ์ คงพูล ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ได้ลงนามออกประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง เงื่อนไขในการอนุญาตให้อากาศยานทำการบินเข้าออกประเทศไทย (ฉบับที่ 5) โดยมีใจความว่าตามที่ได้ออกประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง เงื่อนไขในการอนุญาตให้อากาศยานทำการบินเข้าออกประเทศไทย ฉบับที่ 2 ที่ได้ประกาศเมื่อวันที่ 2 .. 2563 รวมถึงฉบับที่ 3 ประกาศเมื่อวันที่ 3 .. 2563 และฉบับที่ 4 ที่ประกาศเมื่อวันที่ 27 .. 2563 เพื่อกำหนดเงื่อนไขในการอนุญาตทำการบินของอากาศยานที่เดินทางมาจากต่างประเทศนั้น

แฟ้มภาพ

ทั้งนี้ เพื่อกำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมในการอนุญาตทำการบินของอากาศยานที่เดินทางมาจากต่างประเทศ โดยสอดคล้องกับมติที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 22 .. 2564 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 27 และมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ .. 2497 ผู้อำนวยการ กพท. จึงออกประกาศเพิ่มความเป็นอากาศยานที่ทำการบินในเที่ยวบินระหว่างประเทศที่มีผู้โดยสารถ่ายลำหรือเปลี่ยนลำ(Transit/Transfer Flight)” (9) ของข้อ 2 ในประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ในฉบับที่ 2, 3, 4 ดังกล่าวข้างต้น โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มี.. 2564 เป็นต้นไป

กพท. ได้ออกประกาศอีก 1 ฉบับ เพื่อให้อากาศยานที่ทำการบินระหว่างประเทศที่มีผู้โดยสารถ่ายลำหรือเปลี่ยนลำ สามารถบินเข้าประเทศได้ จากเดิมมีประกาศฯ ห้ามไว้อยู่ ซึ่งจะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มี.. 2564 เป็นต้นไป สำหรับเหตุผลการออกประกาศในครั้งนี้นั้น เป็นส่วนหนึ่งของมาตรการช่วยเหลือสายการบิน รวมถึงเป็นไปตามที่สายการบินต้องการให้ช่วยเหลือ และสอดคล้องกับมติที่ประชุม ศบค. เมื่อวันที่ 22  .. 2564 ที่ผ่านมานายศักดิ์สยาม กล่าว