‘ศักดิ์สยาม’ โต้ ‘มงคลกิตติ์’ ยันไม่มีการล็อคสเปค-แทรกแซง-เรียกเงิน งานสร้างทาง ‘ทล.-ทช.’

ศักดิ์สยามยันไม่มีการล็อคสเปคงานสร้างทาง ทลทช. ย้ำชัดมีที่มาที่ไปตามมาตรฐานกำหนด พร้อมไม่มีการแทรกแซงข้าราชการประจำ โต้ปมเรียกเก็บเงิน ตอกกลับหากมีข้อมูล แจ้งดำเนินคดีได้เลยด้านผู้บริหารคมนาคมลั่น! ดำเนินการตามมาตรฐานสากลมีคุณภาพ ระบุโปร่งใส ยึดหลักธรรมาภิบาล ใช้ภาษีประชาชนคุ้มค่าที่สุด

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยชี้แจงในการคำอภิปรายไม่ไว้วางใจ กรณีนายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ ..บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลย์ กล่าวหาว่ามีการล็อคสเปค มีการเรียกเก็บเงินในหน่วยงานของกรมทางหลวง (ทล.) และกรมทางหลวงชนบท (ทช.) ว่า เรื่องดังกล่าว ไม่เป็นความจริง โดยงานของ ทล.นั้น ในอดีตที่ผ่านมา มีความเสียหายเกิดขึ้น เนื่องจากผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตที่ผิวลาดยาง ไม่มีคุณภาพ โดยเกี่ยวข้องกับเรื่องอุณหภูมิของแอสฟัลต์ติกคอนกรีตที่ออกมาจากโรงงาน ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานของASTM  มาตรฐานของ AASHTO ถือเป็นมาตรฐานสากล ทั้งนี้ มีการกำหนดโดยกรมโยธาธิการ มาตั้งแต่ปี 2528 และทล. ได้กำหนดเป็นมาตรฐานในปี 2532

ที่ผ่านมามีการประชุมปรึกษาหารือกันมาตลอด ทั้ง ทล. และ ทช. โดยได้ข้อสรุปเมื่อปี 2563 และในช่วง .. 2563 จึงได้มีหนังสือสั่งการออกไปยัง 2 หน่วยงานในการดำเนินการ ซึ่งเรื่องนี้ยินยันว่า เป็นเรื่องที่ทำตามมาตรฐาน ไม่ใช่มีการกำหนดล็อคสเปคแต่อย่างใดนายศักดิ์สยาม กล่าว

นายศักดิ์สยาม กล่าวต่ออีกว่า กรณีที่กล่าวหาว่า ตนเข้าไปแทรกแซงล้วงลูกการทำหน้าที่ของข้าราชการฝ่ายประจำต้องเรียนว่า เรื่องดังกล่าว เป็นการบริหารงบประมาณตามแผนงานพระราชบัญญัติ (...) งบประมาณรายจ่ายประจำปี .. 2564 ซึ่งเป็นไปตามดำเนินการตามในหนังสือที่ คค0100/ 2680 ลงวันที่ 6 .. 2563 และดำเนินการโดยอาศัย ...ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน .. 2564  และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5 .. 2545 ตามมาตรา 20 ภายใต้บังคับบทบัญญัติมาตรา 11 กำหนดว่า ในกระทรวงหนึ่งให้มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคนหนึ่ง เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบในการกำหนดนโยบายเป้าหมาย และผลสำเร็จของงานในกระทรวงฯ ให้สอดคล้องกับนโยบายที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้แถลงไว้

อีกทั้ง อำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีตาม ...วิธีการงบประมาณพ.. 2561 มาตรา 8 กำหนดให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดมีหน้าที่กำกับหรือควบคุมกิจการของหน่วยงานรับงบประมาณหรือหน่วยงานหรือรัฐมนตรีที่รักษาการตามกฎหมาย ผู้อำนวยการและหัวหน้าหน่วยรับงบประมาณควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปอย่างโปร่งใส และตรวจสอบได้และให้มีการตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปมีประสิทธิภาพสูงสุด

ส่วนประเด็นที่มีการกล่าวหาว่า ผมได้มีการสั่งการเก็บเงินจากหน่วยราชการ เรื่องนี้ไม่เป็นความจริงนะครับ ถ้าท่าน.. มีข้อมูล แจ้งความดำเนินคดีเลยครับซึ่งจะเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์ และเมื่อวานนี้ (วันที่ 18 .. 2564) ที่มีการพาดพิงถึงท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในสภาแห่งนี้นะครับว่า เป็นผู้รับเหมา ต้องระบุตัวนะครับ เพราะเรื่องนี้ผิดรัฐธรรมนูญนายศักดิ์สยาม กล่าว

ด้านนายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า ตามที่มีผู้อภิปรายไม่ไว้วางใจ กรณีประเด็นการล็อคสเปคงานของ ทล. และ ทช. โดยเฉพาะล็อคสเปคระยะทางขนส่งแอสฟัลต์ว่า เรื่องดังกล่าว เป็นเรื่องด้านเทคนิค ทั้งนี้ ขอยืนยันว่า กระทรวงคมนาคม มีการทำงานเป็นระบบ และชัดเจน ภายใต้นโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ที่มอบหมายให้ข้าราชการในหน่วยงานราชการภายใต้สังกัดกระทรวงฯ รวมถึงหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ จะต้องดำเนินการถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาล และใช้ภาษีของประชาชนให้คุ้มค่าที่สุด โดยในเรื่องนี้นั้นกระทรวงคมนาคมได้ให้ความสำคัญด้านคุณภาพในการก่อสร้างของ ทล. และ ทช. อย่างมีมาตรฐานและเป็นระบบ

ขณะที่ นายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดี ทช. กล่าวว่า ในส่วนของ ทช. ได้ใช้มาตรฐานการดำเนินการก่อสร้างแอสฟัลต์ติกในไทย ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานของ ASTM และมาตรฐานของ AASHTO ซึ่งเป็นมาตรฐานสากล และมีการกำหนดโดยกรมโยธาธิการมาตั้งแต่ปี 2528 ประกอบกับมาตรฐานของ ทล. ที่กำหนดไว้ตั้งแต่ปี 2532 และดำเนินการมาตลอด30 กว่าปี แต่ในช่วงที่ผ่านมา ทั้ง ทล. และ ทช. ได้ประสบปัญหาคุณภาพของงานที่ไม่ได้มาตรฐาน เนื่องจากได้ดำเนินการควบคุมอุณหภูมิให้ร้อน (Overheat) ในการก่อสร้าง แต่วัสดุไม่ได้มาตรฐานตามที่กำหนด ทำให้อุณหภูมิในการก่อสร้างต่ำกว่าที่กำหนด เกิดรูพรุนและเกิดการแตกแยกของส่วนผสม

นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดี ทล. กล่าวว่า จากปัญหาที่ ทล. และทช. ได้ประสบดังกล่าวนั้น จึงได้บูรณาการและทำงานร่วมกัน พร้อมทั้งจัดประชุมด้านเทคนิคมาแล้ว 3 ครั้ง ตั้งแต่ปี 2562 ที่ผ่านมา เพื่อให้งานก่อสร้าง งานลาดยาง และงานซ่อมบำรุงมีคุณภาพดีขี้น ทั้งนี้ ภายหลังจากการประชุม ได้แจ้งไปยังผู้ดำเนินการก่อสร้างให้ดำเนินการตามมาตรฐานที่กำหนด และเป็นรูปธรรมในโครงการต่างๆ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2563 เป็นต้นไป อย่างไรก็ตาม ยืนยันว่าทล. และ ทช. ภายใต้กระทรวงคมนาคม ดำเนินการโปร่งใส และไม่ได้มีการล็อคสเปคแต่อย่างใด เนื่องจากมีมาตรฐานกำหนดไว้อย่างชัดเจน