ทอท.แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ตั้งบอร์ดใหม่ 3 ราย มีผล 17 ก.พ. 64 เป็นต้นไป

ทอท. แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ บอร์ดใหม่ 3 ราย เผยชื่อ “สราวุธ” อธิบดี ทล. นั่งกรรมการ มีผลตั้งแต่วันนี้ (17 ก.พ. 64) เป็นต้นไป

แหล่งข่าวจากบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. เปิดเผยว่า วันนี้ (17 ก.พ. 2564) ทอท. ได้แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เรื่องการแต่งตั้งกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย โดยระบุว่า ด้วยในการประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) ทอท. ครั้งที่ 4/2564 วันพุธที่ 17 ก.พ. 2564

ทั้งนี้ ที่ประชุมบอร์ด ทอท. มีมติแต่งตั้งกรรมการ ทอท. แทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 17 ก.พ. 2564 เป็นต้นไป ได้แก่ 1.นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) เป็นกรรมการ ทอท. แทนนายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม 2.นายพงษ์สวาท กายอรุณสุทธิ์ เป็นกรรมการ ทอท. และกรรมการอิสระ แทนนายประสงค์ พูนธเนศ และ 3.นายพันธ์ทอง ลอยกุลนันท์ เป็นกรรมการ ทอท. แทนนายกฤษฎา จีนะวิจารณะ

นอกจากนี้ ที่ประชุมบอร์ด ทอท. ยังมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 17 ก.พ. 2564 ซึ่งมีองค์ประกอบ ดังนี้ 1.นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ) 2.นางณัฐฏ์จารี อนันตศิลป์ กรรมการ (กรรมการอิสระ) และ 3.นายพันธ์ทอง ลอยกุลนันท์ กรรมการ