“AIST ลงนามMOUม.ธรรมศาสตร์” สร้างความแข็งแกร่งด้านวิจัย!!

Japan’s National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST) และมหาวิทยาธรรมศาสตร์ ลงนามบันทึกความร่วมมือในการสร้างประชาคมนานาชาติ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและความร่วมมือในด้านวิทยาการและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

พิธีลงนามความร่วมมือจัดขึ้นระหว่างการประชุมวิชาการนานาชาติ ในหัวข้อ “Asian AI for Business and Industry” เมื่อวันที่ 27 พ.ย. ที่ผ่านมา ณ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยมี MR.Satoshi Sekiguchi รองประธานและผู้อำนวยการทั่วไป AIST’s Department of Information Technology and Human Factors และ ศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์หญิง ศิริวรรณ สืบนุการณ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าร่วมพิธี

อย่างไรก็ตามก่อนที่จะมีการลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) สถาบันวิจัยเทคโนโลยีและสารสนเทศ AIST และฝ่ายวิชาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้เคยทำงานร่วมกันโดยแบ่งปันโครงการแก่นักศึกษาฝึกงานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดย MOU ครั้งนี้จะครอบคลุมถึงงานวิจัย การศึกษา และแอปพลิเคชั่นทางด้านวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์ โครงสร้างพื้นฐานปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์และ Internet of Thing ส่วนกิจกรรมใน  MOU รวมไปถึงการจัดสัมมนา การประชุมวิชาการ และการเสวนาทางวิชาการด้านอื่นๆ ทั้งในระดับอาจารย์ นักวิทยาศาสตร์ พนักงาน และการแลกเปลี่ยนนักวิจัย การให้นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้มีส่วนร่วมในโครงการวิจัยที่ AIST ประเทศญี่ปุ่น และร่วมทำงานการวิจัยที่มีความสนใจร่วมกัน

สำหรับ AIST เป็นองค์กรของรัฐบาลที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น มีวิสัยทัศน์ในการสร้างพันธมิตรระดับโลกกับสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ไม่ใช่เพียงมหาวิทยาลัยชั้นนำที่มุ่งมั่นผลิตบัณฑิต สร้างสรรค์งานวิจัย และเป็นผู้นำที่โดดเด่นด้านนวัตกรรมทางวิชาการเท่านั้น แต่ยังทุ่มเทในการพัฒนาผู้นำรุ่นใหม่เพื่อประเทศไทยระดับนานาชาติ ซึ่งความร่วมมือที่เกิดขึ้นในครั้งนี้จะสร้างความแข็งแกร่งให้แก่วงการศึกษาและงานวิจัยระดับโลก