ทช. ผุดโปรเจ็กต์ ‘สะพานข้ามทะเลสาบสงขลา’ มูลค่า 4,500 ล้าน เชื่อมโครงข่าย ‘พัทลุง-สงขลา’ คาดตอกเข็มในปี 65

ทางหลวงชนบทฯผุดโปรเจ็กต์ก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลา ระยะทาง 7 กม. มูลค่า 4,500 ล้าน เชื่อมโยงโครงข่าย 2 จังหวัดพัทลุงสงขลาช่วยร่นระยะทางกว่า 80 กม. ลดเวลาเดินทาง 2 ชม. เตรียมสรุปผล EIA-สำรวจออกแบบ คาดสตาร์ทตอกเข็มภายในปี 65

นายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) เปิดเผยว่า ทช. ได้ดำเนินโครงการศึกษาความเหมาะสม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในขั้นรายละเอียด (EIA) ก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลา ตำบลเกาะใหญ่ อำเภอกระแสสินธุ์จังหวัดสงขลาตำบลจองถนน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ระยะทางประมาณ 7 กิโลเมตร (กม.) โดยจะใช้งบประมาณในการก่อสร้างรวม 4,500 ล้านบาท ทั้งนี้ ในปัจจุบันโครงการดังกล่าว อยู่ระหว่างการสรุปผล EIA และการสำรวจออกแบบรายละเอียด พร้อมจัดทำแบบก่อสร้างและประมาณราคา จากนั้นจะส่งให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณาตามขั้นตอนการพิจารณารายงานฯ คาดว่าจะสามารถเริ่มดำเนินการก่อสร้างได้ในปี 2565

ในปัจจุบันความต้องการเดินทางระหว่างจังหวัดพัทลุงกับจังหวัดสงขลามีจำนวนมาก ซึ่งตลอดแนวทะเลสาบสงขลามีสะพานอยู่เพียง 2 แห่ง ได้แก่ สะพานชะแล้ ตั้งอยู่ด้านล่างของทะเลสาบสงขลาเชื่อมต่อ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลากับอำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง และสะพานเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 (สะพานไสกลิ้งหัวป่า) ตั้งอยู่ด้านบนของทะเลสาบสงขลา เชื่อมต่อ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา กับอำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง โดยสะพานทั้ง 2 แห่ง มีระยะทางห่างกัน 60 กม. ทำให้ประชาชนที่อยู่พื้นที่ตรงกลางของทะเลสาบ ต้องใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง

จากปัญหาดังกล่าว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน รวมทั้งประชาชนในพื้นที่อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุงและอำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา จึงขอรับงบประมาณสนับสนุนการก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลา ทช.จึงเล็งเห็นความสำคัญในการก่อสร้างโครงการดังกล่าว จึงได้ดำเนินโครงการศึกษา EIA เพื่อศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐศาสตร์การลงทุนและการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของเส้นทางดังกล่าว รวมถึงจัดประชุมการรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชน โดย ทช.ได้จัดประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชนไปแล้วจำนวน 5 ครั้ง

นายปฐม กล่าวต่ออีกว่า เมื่อโครงการก่อสร้างสะพานดังกล่าวแล้วเสร็จ จะสามารถลดระยะการเดินทางได้มากกว่า 80 กม. ลดระยะเวลาในการเดินทางได้ประมาณ 2 ชั่วโมง และยังสามารถใช้เป็นเส้นทางอพยพประชาชนในพื้นที่จังหวัดสงขลาให้สามารถเดินทางไปยังจังหวัดพัทลุงได้รวดเร็วมากขึ้นหากเกิดภัยพิบัติ ซึ่งถือเป็นการเชื่อมโยงโครงข่ายการคมนาคมขนส่งให้เกิดความสมบูรณ์ เพิ่มศักยภาพในการเดินทาง รวมถึงสนับสนุนอำนวยความสะดวกด้านพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม ส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเที่ยว พร้อมทั้งยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชน ตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

สำหรับลักษณะโครงการก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลา จะเป็นการก่อสร้างสะพานใหม่ โดยมีพื้นที่การศึกษาและแนวสะพานข้ามทะเลสาบสงขลา มีจุดเริ่มต้นโครงการจากถนนทางหลวงชนบทสาย พท.4004 กม.ที่ 3+300 บริเวณ หมู่ 1 บ้านแหลมจองถนน ตำบลจองถนน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง แนวสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือเชื่อมต่อกับจุดสิ้นสุดโครงการที่แยกตัดกับถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา (ถนนรอบเกาะใหญ่) บริเวณหมู่ 2 บ้านแหลมยาง ตำบลเกาะใหญ่ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา รวมระยะทางประมาณ 7 กม.