‘คมนาคม’ กางแผนปี 64 ลุยพัฒนา ‘แลนด์บริดจ์’ เชื่อมอ่าวไทย-อันดามัน สั่ง สนข. เลือกทำเล-ตั้งงบฯ ให้ชัดเจนในปีนี้

คมนาคมลุยพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ ผุดแลนด์บริดจ์เชื่อมอ่าวไทยอันดามัน กางแผนงานปี 64 เดินหน้าดำเนินการ 6 เรื่อง ด้านศักดิ์สยามสั่ง สนข. เลือกทำเลตั้งงบประมาณให้ชัดเจนในปีนี้ พร้อมสั่ง จท.-กทท. ศึกษาบริหารท่าเรือแบบอัตโนมัติ

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมเรื่อง โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ เชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามัน (Land Bridge) ว่า การประชุมดังกล่าว เป็นการประชุมเพื่อติดตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ปี 2564 โดยในการประชุมมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมทางหลวง (ทล.) กรมเจ้าท่า (จท.) สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) และการท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) เข้าร่วม

สำหรับในการประชุมครั้งนี้ สนข. ได้นำเสนอแนวทาง และแผนการดำเนินงาน รวมถึงโครงการศึกษาความเหมาะสมออกแบบเบื้องตัน ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและวิเคราะห์รูปแบบโมเดล การพัฒนาการลงทุน การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง เพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ เชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามัน หรือแลนด์บริดจ์ ทั้งนี้ สนข. ระบุว่า การดำเนินโครงการดังกล่าว ได้คำนึงถึงความหมาะสมด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ และให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งกับการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมต่อการดำเนินโครงการ

นายศักดิ์สยาม กล่าวต่อว่า การดำเนินการในปี 2564 นั้น จะดำเนินการศึกษา 6 ส่วน คือ 1.งานคัดเลือกที่ตั้งท่าเรือน้ำลึกแห่งใหม่ที่ .ชุมพร และ .ระนอง 2.งานศึกษาเปรียบเทียบทางเลือกโครงการในรูปแบบต่างๆ 3.งานออกแบบแนวคิดโครงการแลนด์บริดจ์ ประกอบด้วย ท่าเรือ ทางรถไฟ และทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) 4.งานศึกษาความเหมาะสมโครงการทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 5.งานศึกษารูปแบบการดำเนินธุรกิจ และทางเลือกการให้เอกชนร่วมลงทุน (PPP) และ 6.ส่วนร่วมของภาคประชาชน ตลอดระยะเวลาโครงการ เพื่อจะนำไปสู่การทดสอบความสนใจของนักลงทุน (Market Sounding) ในขั้นต่อไป

นอกจากนี้ จะทำการออกแบบเบื้องต้นท่าเรือน้ำลึกทั้ง 2 แห่ง รวมทั้งการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) ตลอดจนจัดทำรายงานการวิเคราะห์โครงการตาม ...ร่วมทุนฯ ..2562 เพื่อให้มีรายละเอียดเพียงพอสำหรับการดำเนินการประกวดราคาในลำดับต่อไป

ทั้งนี้ ได้สั่งการให้ จท. และ กทท. ไปศึกษาเพิ่มเติมเรื่องการบริหารจัดการท่าเรือแบบอัตโนมัติ (Fully Automate Port) รวมทั้งให้ สนข. จัดทำรายละเอียดของเนื้องาน โดยเฉพาะการคัดเลือกทำเลที่ตั้งของท่าเรือน้ำลึกและงบประมาณ ที่จะดำเนินงานใน 2564 ให้ชัดเจน พร้อมทั้งศึกษาหน่วยงานหลักที่จะรับผิดชอบพัฒนาโครงการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ดำเนินการในขั้นต่อไปเป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้ รวมทั้งประสานกับกระทรวงพลังงาน เพื่อศึกษาแนวทางเรื่องการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงทางท่อต่อไปด้วย