‘ทางหลวงชนบทฯ’ อัดงบ 372 ล้าน ผุดถนนสาย ง2 และ ง3 ผังเมืองรวมเมืองมุกดาหาร หนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน SEZ

ทางหลวงชนบทฯทุ่มงบ 372 ล้าน ผุดถนนสาย 2 และ 3 ผังเมืองรวมเมืองมุกดาหาร สนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน SEZ เชื่อมการค้า การท่องเที่ยวไทยสปป.ลาวคาดก่อสร้างแล้วเสร็จปี 65

นายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) เปิดเผยว่า ทช. เริ่มเข้าพื้นที่ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนสาย2 และ 3 ผังเมืองรวมเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร รองรับการขยายตัวของเมือง แก้ไขปัญหาการจราจรในเขตเมือง สนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน Special Economic Zone (SEZ) สอดรับนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม โดยโครงการดังกล่าว ใช้งบประมาณในการก่อสร้างรวม 372.78 ล้านบาท ซึ่งในขณะนี้อยู่ระหว่างก่อสร้างโครงสร้างทางดินถมคันทาง งานระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณปี 2565

โดย ทช.ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนสาย 2 และ 3 ผังเมืองรวมเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร โดยเป็นแนวถนนกำหนดให้ก่อสร้างใหม่และถนนเดิมกำหนดให้ขยายเขตทาง มีจุดเริ่มต้นโครงการ (ถนนสาย 2) เริ่มต้นจากถนนวิวิธสุรการ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือไปตามถนนวิวิธสุรการ (ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2029) ตัดผ่านถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 212 (ถนนชยางกูล) ไปทางทิศตะวันตกตัดผ่านถนนลาดยางสายตาดแคนหนองหอย(มห.2027) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้และทิศใต้บรรจบกับถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 ซึ่งเป็นจุดสิ้นสุดถนนสาย 2 ระยะทางประมาณ 3.078 กิโลเมตร

ในส่วนของจุดเริ่มต้นถนนสาย 3 เริ่มต้นจากถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 ต่อจากถนนสาย 2 ไปทางทิศใต้ไปตามถนนซอยพลธิราช ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตัดผ่านถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 212 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ตัดผ่านถนนวงศ์คำพา ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตัดผ่านห้วยจรเข้ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้และทิศตะวันออก ไปตามถนนสุทธิมรรคตัดผ่านถนนศรีบุญเรือง ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตัดผ่านถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัด สายบ้านเขามโนรมย์ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ไปบรรจบกับถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2034 ซึ่งเป็นจุดสิ้นสุดถนนสาย 3 และเป็นจุดสิ้นสุดโครงการ ระยะทางประมาณ 4.457 กิโลเมตร รวมระยะทางทั้งสิ้นประมาณ7.535 กิโลเมตร ถนนสายดังกล่าวมีความกว้างเขตทางตั้งแต่ 30-50 เมตร

สำหรับ ลักษณะของถนนแยกออกเป็น 3 ลักษณะ ได้แก่ ปรับปรุงถนนเดิม ช่วง กม.ที่ 0+000-กม.ที่ 0+905 โดยใช้โครงสร้างผิวจราจรเดิม (คอนกรีตเสริมเหล็ก) overlay ด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต ขนาด 4 ช่องจราจร ไปกลับ มีไหล่ทางและทางจักรยาน พร้อมระบบระบายน้ำ พร้อมด้วยแนวถนนตัดใหม่และขยายแนวเขตทางถนนเดิม ช่วง กม.ที่0+917 ถึง กม.ที่ 3+079 ช่วง กม.ที่ 4+700 ถึง กม.ที่ 5+700 และ ช่วง กม.ที่ 6+829 ถึง กม.ที่ 7+535 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 4 ช่องจราจร ไปกลับ มีไหล่ทางและทางจักรยาน พร้อมระบบระบายน้ำ

ทั้งนี้ จังหวัดมุกดาหาร ถือเป็นเมืองแห่งการค้าและการท่องเที่ยวที่มีพรมแดนติดเขตแดนกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีจุดผ่านแดนบริเวณมิตรภาพไทยลาว ทำให้มีการขยายตัวของชุมชนอย่างรวดเร็ว จำเป็นต้องมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านงานทาง ตามยุทธศาสตร์ของกระทรวงคมนาคมและการพัฒนาจังหวัดมุกดาหาร ทั้งด้านการค้า การท่องเที่ยว การรองรับการขยายตัวของเมือง และแก้ไขปัญหาการจราจรในเขตเมือง สนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน SEZ