ทช. เทงบ 55 ล้าน เปิดใช้สะพานข้ามแม่น้ำฮี้ เชื่อม 2 ตำบล จ.บึงกาฬ ร่นระยะทาง 14 กม. บรรเทาความเดือดร้อน ปชช.

ทางหลวงชนบทฯทุ่มงบ 55 ล้าน เปิดใช้สะพานข้ามแม่น้ำฮี้ (สะพานท่าสองคอน) .บึงกาฬ เชื่อมการเดินทาง 2 ตำบล ร่นระยะทาง 14 กม. ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนลดค่าใช้จ่ายการเดินทางยกระดับคุณภาพชีวิต

นายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) เปิดเผยว่า ทช. ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำฮี้(สะพานท่าสองคอน) ตำบลเซกา, หนองทุ่ม อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ เสร็จสมบูรณ์ โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้างรวม 55.10 ล้านบาท ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเซกา ได้ขอรับการสนับสนุนโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำฮี้ (สะพานท่าสองคอน) ซึ่งในอดีตไม่มีสะพานเชื่อมบริเวณดังกล่าว ประชาชนในพื้นที่ต้องใช้สะพานข้างเคียง ที่อยู่ห่างออกไปประมาณ 14 กิโลเมตร เพื่อสัญจรไปมาระหว่างสองฝั่ง

ทั้งนี้ ในปี 2562 ทช.จึงได้ดำเนินการก่อสร้างสะพานดังกล่าว เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่สอดรับกับนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ที่จะพัฒนาความเป็นอยู่ การให้บริการพื้นฐานแก่ประชาชนในท้องถิ่น ส่งเสริมการคมนาคมขนส่งให้ขยายตัวอย่างมีระบบ เชื่อมโยงระหว่าง อำเภอตำบล และหมู่บ้านได้ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ ช่วยให้ประชาชนสามารถเดินทาง ขนส่งพืชผลทางการเกษตรได้สะดวกปลอดภัยมายิ่งขึ้น ลดระยะเวลา ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เนื่องจากสะพานดังกล่าวสามารถร่นระยะทางได้ประมาณ 14 กิโลเมตร ซึ่งนอกจากจะเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตให้ประชาชนในพื้นที่แล้วยังเป็นการกระจายรายได้สร้างงานให้คนในพื้นที่ได้อีกทางหนึ่ง

สำหรับสะพานดังกล่าวนั้น ก่อสร้างเป็นแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว 130 เมตร ผิวจราจรกว้าง 9 เมตร ก่อสร้างถนนเชิงลาดแอสฟัลติกคอนกรีต ยาว 3,250 เมตร ผิวจราจรพร้อมไหล่ทาง กว้าง 7-8 เมตร ติดตั้งป้ายจราจร ตีเส้นผิวจราจร วางท่อ และปลูกหญ้า ปัจจุบันสะพานข้ามแม่น้ำฮี้ (สะพานท่าสองคอน) ตำบลเซกา, หนองทุ่ม อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ ได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ เร็วกว่าแผนที่กำหนดไว้ และได้เปิดให้ประชาชนได้ใช้สัญจรเรียบร้อยแล้ว