สุดเจ๋ง! สถาปัตย์ ม.ศรีปทุม คว้ารางวัลชนะเลิศ วิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2562 ประเภท Interior Design (TIDA Thesis Award 2019, 2020)

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอแสดงความยินดีกับ นางสาววรพิชชา ยาลังฝั้น นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบภายใน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุมโชว์ศักยภาพ ความรู้และทักษะในการออกแบบ นำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์การออกแบบ โครงการโรงแรมคอกหลวง บูติคโฮเทล เชียงใหม่” คว้ารางวัลชนะเลิศ วิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2562 ประเภท Interior Design โครงการ TIDA Thesis Award 2019, 2020 เข้ารับมอบโล่รางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัลจำนวน 30,000 บาท จากคุณวิภาวดี พัฒนพงศ์พิบูล นายกสมาคมมัณฑนากรแห่งประเทศไทย โดยมี ผศ.ณัฐวุฒิ กิ่งตระการ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ในงาน TIDA Awards Gala Night and TIDA Thesis awards 20192020 ณ  ห้อง Grand Ballroom Park Hyatt Bangkok กรุงเทพมหานคร

สำหรับโครงการประกวดวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2562” (TIDA Thesis Award 2020) จัดโดย สมาคมมัณฑนากรแห่งประเทศไทย ซึ่งได้มีการจัดการประกวดผลงานวิทยานิพนธ์ดีเด่นเป็นประจำทุกปี โดยได้รับความร่วมมือจากสภาวิชาการสถาปัตยกรรมภายในและการออกแบบภายในแห่งประเทศไทย (IAIDAC) โดยแบ่งงานออกเป็น 2 ประเภท คือ 1) Interior Design 2) Spatial Design

สมาคมมัณฑนากรแห่งประเทศไทย ได้คัดเลือกผลงานวิทยานิพนธ์จากคณะและสาขาวิชาที่มีการเรียนการสอนวิชาชีพสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์จากสถาบันการศึกษา 20 สถาบัน ทั่วประเทศ เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษาทุกสถาบันได้นำผลงานออกสู่สาธารณชน เพื่อเพิ่มศักยภาพของนิสิตนักศึกษาและเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนออกไปประกอบวิชาชีพในอนาคต เกิดการพัฒนาต่อยอดทางวิชาชีพ อันจะนำมาซึ่งโอกาสและความสำเร็จทั้งส่วนตัว มหาวิทยาลัยและประเทศชาติสืบไป