‘ทางหลวงฯ’ หยั่งเสียงประชาชน ก่อนทุ่มงบ 40 ล้าน ปรับปรุงถนน ทล.108 ปากทางท่าลี่-สะพานแม่กลาง ‘เชียงใหม่’ อำนวยความสะดวกผู้รับบริการ รพ.จอมทอง

“ทางหลวงฯ” เปิดรับฟังเสียงประชาชน ก่อนทุ่มงบ 40 ล้าน ปรับปรุงถนน ทล.108 ปากทางท่าลี่-สะพานแม่กลาง จ.เชียงใหม่ หวังเพิ่มความสะดวก-ปลอดภัย แก่ผู้ใช้เส้นทาง-ผู้มารับบริการ รพ.จอมทอง

รายงานข่าวจากกรมทางหลวง (ทล.) ระบุว่า แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 สำนักงานทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม่) ได้ดำเนินโครงการการมีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นของประชาชน โครงการปรับปรุง ในทางหลวงหมายเลข 108 ตอน ปากทางท่าลี่-สะพานแม่กลาง ระหว่าง กม.59-กม. 60 โดยใช้งบประมาณ 40 ล้านบาท เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและส่งเสริมให้ประชาชนมีบทบาทและมีส่วนร่วมในการดำเนินงานโครงการต่างๆ ของกรมทางหลวง

สำหรับทางหลวงหมายเลข 108 ตอน ปากทางท่าลี่-สะพานแม่กลาง เป็นเส้นทางหลักที่สำคัญระหว่างจังหวัดเชียงใหม่กับจังหวัดแม่ฮ่องสอน และเป็นเส้นทางที่เชื่อมโยงระหว่างอำเภอทางด้านทิศใต้ของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีความสำคัญในด้านคมนาคมขนส่ง อีกทั้งมีประชาชนจำนวนมากเดินทางมาใช้บริการโรงพยาบาลจอมทองซึ่งตั้งอยู่บนทางหลวงสายนี้ ซึ่งมีผู้มาใช้บริการจำนวนมากในแต่ละวันโดยได้รับผลกระทบจากการพัฒนาขยายทางหลวงให้มีความกว้างมากกว่าเดิม ส่งผลให้ผู้มาใช้บริการโรงพยาบาลข้ามทางด้วยความยากลำบากและเสี่ยงต่อการถูกรถเฉี่ยวชน เนื่องจากมีปริมาณการจราจรสูง โดยเฉพาะรถบรรทุกขนาดใหญ่ อาจทำให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้

ทั้งนี้ กรมทางหลวงจึงมีความจำเป็นต้องพัฒนาโครงข่ายทางหลวง โดยจะทำการก่อสร้างปรับปรุงทางหลวงสายนี้โดยการ ก่อสร้างเกาะแบ่งถนน ทางเท้า ระบบระบายน้ำสองข้างทาง และขยายความกว้างของไหล่ทางและบูรณะผิวทางเดิมที่ชำรุดเสียหาย เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้ใช้เส้นทาง และผู้มารับบริการโรงพยาบาลจอมทอง

ขณะเดียวกัน เพื่อให้ประชาชนเกิดความเข้าใจที่ถูกต้องในการดำเนินโครงการนี้ กรมทางหลวงจึงให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการรับข้อมูลข่าวสาร และแสดงข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะต่อโครงการ ทั้งนี้จากการสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ปรากฏว่า เห็นด้วยกับการดำเนินการดังกล่าว ตามแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ทางหลวงหมายเลข 108 ตอน ปากทางท่าลี่-สะพานแม่กลาง

อย่างไรก็ตาม กรมทางหลวงได้จัดทำโครงการประชาชนมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนหรือภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ ทั้งการแจ้งข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ที่ถูกต้อง ทันการณ์ และทั่วถึง รวมทั้ง รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของหน่วยงานและทำให้เกิดการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีต่อไป ประชาชนสามารถสอบถามและติดตามรายละเอียดของโครงการก่อสร้างฯเพิ่มเติมได้ที่แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 โทร. 0 5327 8700 และ สายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง)