มอบสื่อการเรียนการสอนe-Learning

วันที่ 8 กันยายน 2563 นายวราวิช กำภู ณ อยุธยา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ที่ปรึกษา รมว.ศธ.) เป็นประธานในพิธีรับมอบโปรแกรมสื่อการเรียนการสอน e – Learning เฉลิมพระเกียรติ ของวิสาหกิจชุมชน โครงการแผ่นดินไทย มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ให้กับโรงเรียน สถานศึกษาทั่วประเทศ จํานวน 4 ชุด รวมเป็นเงิน 140,000 บาท จากนายสุภรณ์ อัตถาวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี และผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ของภาครัฐและภาคเอกชน อาทิ พล.ร.ต.ธีระพล พึ่งพัฒน์ (ร.น.) ผู้แทนกระทรวงกลาโหม นางชลิดา พันธ์กระวี ผู้แทนกระทรวงการคลัง นายนิติวัฒน์ จันทร์สว่าง ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นางสมนึก เลิศสุโภชวณิชย์ ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข นายสุเทพ ชิตยวงษ์ ผู้แทนกระทรวงแรงงาน เป็นต้น โดยมี นายอํานาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) นายเทอดชาติ ชัยพงษ์ ผู้อํานวยการสํานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผอ.สทร.สพฐ.) นายนิพนธ์ พลเสน ประธานโครงการ e – Learning เฉลิมพระเกียรติ และประธาน วิสาหกิจชุมชน โครงการแผ่นดินไทย มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน เข้าร่วมในพิธี ณ ห้องราชวัลลภ ชั้น 2 อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ