‘ทางหลวงชนบทฯ’ ทุ่มงบ 291 ล้าน สร้างสะพานข้ามคลองดู อ.ละงู จ.สตูล สนองข้อเร้องเรียน ปชช. หวังเชื่อมเกาะสู่แผ่นดินใหญ่ บรรเทาความเดือดร้อนการเดินทาง คาดก่อสร้างแล้วเสร็จปี 65

‘ทางหลวงชนบทฯ’ ทุ่มงบ 291 ล้าน สร้างสะพานข้ามคลองดู อ.ละงู จ.สตูล ระยะทาง 1.74 กม. สนองข้อเร้องเรียน ปชช. หวังเชื่อมเกาะสู่แผ่นดินใหญ่ พร้อมอัพเกรดคุณภาพชีวิต-บรรเทาความเดือนร้อน การเดินทาง คาดก่อสร้างแล้วเสร็จปี 65

นายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) เปิดเผยว่า ทช. ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองดู อำเภอละงู จังหวัดสตูล เชื่อมโยงระหว่างเกาะสู่แผ่นดินใหญ่ ยกระดับคุณภาพชีวิตในการเดินทางของประชาชน ตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม หลังจากจังหวัดสตูลได้รับเรื่องร้องทุกข์จากประชาชนบ้านสุไหงมูโซ๊ะ หมู่ที่ 5 ตำบลแหลมสน อำเภอละงู จังหวัดสตูล ว่าหมู่บ้านมีสภาพพื้นที่เป็นเกาะตั้งอยู่ใกล้กับบ้านตันหยงละไน้ หมู่ที่ 1 บนฝั่งแผ่นดินใหญ่ ยังไม่มีถนน/ไฟฟ้า ทำให้การเดินทางระหว่างเกาะกับแผ่นดินใหญ่เป็นไปด้วยความยากลำบาก เนื่องจากการเดินทางด้วยเรือต้องอาศัยจังหวะการขึ้นลงของน้ำทะเลและเสี่ยงภัยคลื่นลมในช่วงมรสุม

ทั้งนี้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว จังหวัดสตูลจึงขอให้ ทช.พิจารณาสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างสะพานข้ามคลองดู แต่เนื่องจากที่ตั้งโครงการอยู่ในพื้นที่ป่าชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรี จึงจำเป็นต้องขอยกเว้นมติคณะรัฐมนตรี เพื่อขอใช้พื้นที่สำหรับดำเนินโครงการ โดยได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เสนอให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีมติเห็นชอบ จากนั้นคณะรัฐมนตรี (ครม.) จึงได้เห็นชอบให้โครงการใช้ประโยชน์ในเขตป่าชายเลน

โดย ทช.จึงได้ดำเนินโครงการก่อสร้างสะพานคลองดู อำเภอละงู จังหวัดสตูล เป็นสะพานแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก ความยาว 1,320 เมตร พร้อมก่อสร้างถนนคอนกรีตต่อเชื่อม ยาว 1,742 เมตร ขนาด 2 ช่องจราจร ไป-กลับ บริเวณบ้านตันหยงละไน้ ถึง บ้านสุไหงมูโซ๊ะ ปัจจุบันได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างแล้ว คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2565 ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 291 ล้านบาท ซึ่งระหว่างการก่อสร้าง ทช.จะจัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน จำนวน 4 ครั้ง เพื่อรับฟังความคิดเห็นและนำมาปรับใช้ให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนให้มากที่สุดต่อไป

อย่างไรก็ตาม เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ประชาชนบนเกาะบ้านสุไหงมูโซ๊ะจะสามารถเดินทางเชื่อมระหว่างเกาะกับบนฝั่งแผ่นดินใหญ่บ้านตันหยงละไน้ได้อย่างสะดวกรวดเร็วปลอดภัย ประหยัดเวลาในการเดินทางไปโรงพยาบาล เมื่อมีเหตุฉุกเฉินหรืออพยพประชาชนในกรณีเกิดภัยพิบัติในอนาคต ตลอดจนเป็นเส้นทางขนส่งสินค้าทางการเกษตรและประมงส่งเสริมเศรษฐกิจให้กับประชาชนในพื้นที่อีกด้วย