สนข. เปิดเวทีหยั่งเสียงประชาชน “TOD ขอนแก่น” แบ่งพัฒนา 4 ระยะ พื้นที่ 8 โซน วางเป้าพลิกโฉมสู่เมืองแห่งนวัตกรรม

สนข.เปิดเวทีรับฟังความเห็นประชาชน “TOD ขอนแก่นพร้อมแบ่งการพัฒนา 4 ระยะ ตั้งแต่ปี 64-70 ในพื้นที่ 8 โซน วางเป้าพลิกโฉมสู่เมืองแห่งนวัตกรรมอย่างยั่งยืน จ่อจัดเพิ่ม 2 จังหวัด อยุธยาชลบุรี

รายงานข่าวจากสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ระบุว่า วันนี้ (31 .. 2563) สนข.จัดสัมมนาเพื่อเผยแพร่ข้อมูลโครงการและการมีส่วนร่วมของประชาชน และการสัมมนาเพื่อลงทุนสรุปผลในพื้นที่เมืองต้นแบบ: จังหวัดขอนแก่น โครงการศึกษาพัฒนาเมืองกับระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง “TOD คมนาคม สร้างเมือง เมืองสร้างสุข สุขสร้างได้

สำหรับการสัมมนาดังกล่าว เป็นการนำเสนอข้อมูลโครงการ เพื่อสรุปผลการศึกษาในพื้นที่เมืองต้นแบบ โดยจังหวัดขอนแก่น เป็นจังหวัดที่มีศักยภาพและความพร้อมในการพัฒนาเป็นศูนย์กลางการค้า การบริการ พาณิชยกรรม และการลงทุนของกลุ่มพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สอดคล้องกับนโยบายยุทธศาสตร์และแผนการพัฒนา ทั้งในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับจังหวัด ส่งผลให้ ขอนแก่นเป็น 1 ใน 3 เมือง ที่ได้รับคัดเลือกเป็นเมืองต้นแบบการพัฒนา TOD

อีกทั้ง สถานีรถไฟขอนแก่นได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทน TOD ศูนย์ภูมิภาค (Regional Center: RC) จากกลุ่มแนวเส้นทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ ด้วยบทบาทความสำคัญของสถานีรถไฟความเร็วสูง(HSR) สถานีกลางเมืองหลักระดับภูมิภาค และพื้นที่ในรัศมี500 เมตรโดยรอบสถานีเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพในการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทส่งเสริมการพัฒนาเมือง

ทั้งนี้ แนวคิดการพัฒนาพื้นที่อสังหาริมทรัพย์รอบสถานีรถไฟขอนแก่น แบ่งการพัฒนาเป็น 4 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การพัฒนาระยะเร่งด่วน (ปี2564-2565), การพัฒนาระยะที่ 2 ระยะสั้น (ปี2566-2570), ระยะที่ 3 การพัฒนาระยะปานกลาง (ปี2571-2575) และการพัฒนาระยะที่4 ระยะยาว (ปี2576-2570) โดยแบ่งการพัฒนาตามแนวทางของ TOD ได้เป็น 8 โซน ดังนี้

  • โซนที่ 1 ย่านสถานีรถไฟทางคู่ และสถานีรถไฟความเร็วสูง เป็นพื้นที่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของสถานีรถไฟทางคู่ และสถานีรถไฟความเร็วสูง มีส่วนของอาคาร สถานีอาคารสำนักงาน ที่พักของเจ้าหน้าที่ รวมถึงชุมชนที่มีสัญญาเช่าในย่านสถานีบางส่วน และการพัฒนาเชิงพาณิชย์ 
  • โซนที่ 2 ย่านพาณิชยกรรม และศูนย์กลาง TOD ย่านพาณิชยกรรม และศูนย์กลาง TOD ขอนแก่น จุดเปลี่ยนถ่าย และเชื่อมต่อการเดินทางหน้าสถานี เหมาะแก่การพัฒนาแบบผสมผสาน เป็นอาคารศูนย์การค้า อาคารสำนักงาน คอนโดมิเนียมตลาดรถไฟ และโรงแรมที่พัก สำหรับนักท่องเที่ยวและผู้เดินทางมาติดต่อธุรกิจ
  • โซนที่ 3 ย่านที่พักอาศัย และส่งเสริมอัตลักษณ์พื้นถิ่น ส่งเสริมให้เป็นย่านที่พักอาศัยคุณภาพแบบ Low-Rise ของคนในเขตมือง และชุมชนเดิมในพื้นที่ เช่น คอนโดมิเนียมที่มีความสูงไม่เกิน 23 เมตร หรือไม่เกิน 8 ชั้น ผสมผสานกับพื้นที่พาณิชยกรรมเดิม ส่งเสริมอัตลักษณ์พื้นที่ ด้วยภูมิทัศน์ที่เชื่อมต่อกับส่วนสถานีรถไฟ ด้วยทางเดินเท้า ทางจักรยานที่สะดวก และปลอดภัย
  • โซนที่ 4 ย่านประตูเมืองขอนแก่นศูนย์กลางธุรกิจ และ MICE ด้วยที่ตั้งที่มีศักยภาพ เชื่อมต่อกับสถานีรถไฟ 2 สถานี และเชื่อมกับรถไฟความเร็วสูง เหมาะแก่การพัฒนาพื้นที่แบบผสมผสาน เป็นอาคารสำนักงานชั้นดี ศูนย์ประชุมโรงแรมหรู เพื่อยกระดับเป็นศูนย์กลางทางธุรกิจอุตสาหกรรม MICE และที่พักอาศัยชั้นดีส่งเสริมการอยู่อาศัย และการทำงานในพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่
  • โซนที่ 5 ย่านพัฒนานวัตกรรมและที่พักอาศัยคนรุ่นใหม่ ศูนย์กลางการพัฒนานวัตกรรม กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมเบา SME และย่านที่พักอาศัย ตอบสนองการพัฒนาอุตสาหกรรมของจังหวัด และพื้นที่ใกล้เคียง พร้อมด้วยพื้นที่พาณิชยกรรม และที่พักอาศัยแบบ Low-Rise คอนโดมิเนียม ส่งเสริมการทำงาน และใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่ด้วยสภาพแวดล้อมที่ดี

  • โซนที่ 6 ศูนย์กลางพาณิชกรรมระดับภูมิภาค ศูนย์กลางพาณิชยกรรม ทั้งศูนย์การค้า ระดับภูมิภาค ศูนย์ค้าปลีก อาคารสำนักงาน และโรงแรม ที่พัก เพื่อส่งเสริม และสนับสนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และบริการแบบครบวงจร
  • โซนที่ 7 ย่านการศึกษาพักอาศัย และการพัฒนาแบบผสมผสานเป็นที่ตั้ง สถานศึกษาเดิมในพื้นที่ติดถนน พัฒนาแบบผสมผสาน เป็นสำนักงานพาณิชยกรรม และที่พักอาศัยที่ส่งเสริมการพัฒนาให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ด้วยระบบทางสัญจรที่สะดวก ปลอดภัย และการเพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อการพักผ่อนของคนในพื้นที่
  • โซนที่ 8 ย่านชุมชนเมือง เน้นการพัฒนาเป็นที่พักอาศัยที่มีคุณภาพของชุมชนเมือง และชุมชนเดิม ในพื้นที่ รองรับการอยู่อาศัยในทุกระดับ สะดวก ปลอดภัย ใกล้สถานีรถไฟ และสถานีรถไฟฟ้าเชื่อมกับพื้นที่การพัฒนาแบบผสมผสาน ติดถนนมิตรภาพ ทั้งศูนย์การค้า ร้านค้าปลีก สำนักงาน และโรงแรมที่พัก

ทั้งนี้ สนข. ได้เปิดเวทีการสัมมนา เพื่อรับฟังความคิดเห็นของภาคเอกชนในเมืองต้นแบบอีก 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดขึ้นในวันที่ 10 สิงหาคม 2563 และจังหวัดชลบุรี จัดขึ้นในวันที่ 14 สิงหาคม 2563  โดยผู้สนใจข้อมูลข่าวสาร สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.thailandtod.com