โอเคแล้ว! สหภาพ ขสมก. ถกร่วม ‘สุระชัย’ เลิกค้าน ‘จ้างเอกชนเดินรถ 1,500 คัน’ หลังพบไม่กระทบองค์กร-พนักงาน ขสมก.

“สหภาพ ขสมก.” ออกแถลงการณ์เห็นด้วยแผนฟื้นฟูฯ จ้างเอกชนวิ่ง 1,500 คัน ยันไม่กระทบพนักงาน-สิทธิประโยชน์ ขสมก. พ่วงประชาชนได้ประโยชน์ หลังถกร่วม ผอ.ขสมก. วันนี้!

รายงานข่าวจากองค์การขนส่งมวลชน (ขสมก.) ระบุว่า วันนี้ (18 มิ.ย. 2563) นายบุญมา ป๋งมา ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (สร.ขสมก.) ได้ประชุมร่วมกับนายสุระชัย เอี่ยมวชิรสกุล ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) พร้อมคณะผู้บริหาร และตัวแทนจากกระทรวงคมนาคม ตามข้อสั่งการของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

โดยก่อนหน้านี้ สหภาพแรงงานฯ ขสมก. แสดงความเห็นคัดค้านการจ้างเอกชนเดินรถ 1,500 คัน ในเส้นทางเดินรถของเอกชน 54 เส้นทางในโครงข่ายรถโดยสารประจำทางร่วมกับ ขสมก. แบล้วเกิดความไม่สบายใจ จึงให้ ขสมก. และตัวแทนจากกระทรวงคมนาคมเข้าหารือกับสหภาพแรงงานฯ เพื่อทำความเข้าใจและเกิดความคิดเห็นในแนวทางปฏิบัติที่ตรงกัน พร้อมออกแถลงการณ์ฉบับที่ 2 และได้ข้อสรุป 4 ข้อ ดังนี้

  1. การจ้างเอกชนมาเดินรถในโครงข่ายเส้นทาง  54 เส้นทาง รถ 1,500 คัน เป็นเส้นทางที่ได้รับใบอนุญาตประกอบการจากคณะกรรมการขนส่ทางบกกลาง ซึ่งเป็นเส้นทางคนละส่วนกับที่ ขสมก. เดินรถ 108 เส้นทาง ไม่ได้ทับซ้อนกัน จะทำให้การเชื่อมโยงโครงข่ายการเดินทางของประชาชนมีความสะดวกกับประชาชน และสามารถใช้อัตราค่าโดยสาร 30 บาทตลอดวัน สามารถลดภาระค่าใช้จ่ายการเดินทางของประชาชนได้ ซึ่งการจ้างเอกชนเดินรถ เป็นสาระสำคัญของแผนฟื้นฟู ขสมก. ที่จะเป็นประโยชน์ต่อองค์การและพนักงาน คือ รัฐบาลจะปลดภาระหนี้สินจำนวน 1.2 แสนล้านบาทให้กับองค์การ และสอดคล้องกับข้อเรียกร้องของสหภาพแรงงาน
  2. เรื่องคุณภาพการให้บริการ ขสมก.จะกำหนดรายละเอียดเงื่อนไข การเดินรถ การให้บริการ ความรับผิดชอบการเกิดอุบัติเหตุต่าง ๆ ไว้ในร่างเอกสารประกวดราคา (TOR) และเงื่อนไขสัญญาชัดเจน ตลอดจนการกำหนดให้วางหลักประกันสัญญาและวางหลักประกันการเกิดอุบัติเหตุ
  3. อัตราการจ้างวิ่ง ขสมก. กำหนดการจ่ายเป็นกิโลเมตร (กม.) ตามการเดินรถจริง ตัวเลขจากการศึกษาต้นทุนของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) กม. ละ 34.27 บาท เป็นตัวเลขที่นำมากำหนดราคากลางที่เหมาะสม
  4. การมีส่วนร่วมของสหภาพแรงงานฯ ขสมก. หลังจากได้ร่วมประชุมกับฝ่ายบริหาร ขสมก. อนุญาตให้สหภาพแรงงานฯ ขสมก.ส่งผู้แทนมาร่วมสังเกตการณ์ในกำหนดรายละเอียดทีโออาร์หรือการทำสัญญาจ้างเอกชนมาเดินรถ เพื่อให้เกิดความรอบคอบ ไม่ทำให้องค์การเสียเปรียบจะเกิดประโยชน์แก่ประชาชน และองค์การ อีกทั้งไม่ส่งผลกระทบต่อการจ้างพนักงานขับรถในอนาคต

ดังนั้น สหภาพแรงงานฯ ขสมก.ขอยืนยันกับสมาซิกและพนักงานการจ้างเอกชนเดินรถ 1,500 คัน เป็นนโยบายของรัฐที่ไม่ส่งผลต่อสภาพการจ้างหรือกระทบต่อสิทธิผลประโยชน์ของพนักงาน และประชาชนผู้ใช้บริการ หาก ขสมก. และกระทรวงคมนาคมเดินหน้าโครงการตามแผนฟื้นฟูกิจการ ขสมก. ตามที่คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) เห็นชอบ เมื่อวันที่ 9 มิ.ย. 2563 ขอให้ดำเนินการด้วยความรอบคอบ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและองค์การ ทั้งนี้ สหภาพแรงงานฯ ขสมก. ยินดีให้การสนับสนุนเดินหน้าโครงการดังกล่าวต่อไป