‘ขนส่งฯ’ เข้มมาตรการ ‘Social Distancing’ ลุยตรวจรถโดยสารสาธารณะ ‘เว้นระยะนั่ง-ยืนห่างกัน’ อย่างน้อย 1 เมตร

“ขนส่งทางบกฯ” ตรวจเข้มรถโดยสารสาธารณะ สนองนโยบาย “ศักดิ์สยาม” ลุยมาตรการ “Social Distancing” เว้นระยะนั่ง-ยืนห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร เพื่อป้องกันและควบคุมไม่ให้มีการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้สั่งการให้งานหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม เข้มงวดกรณีที่ผู้โดยสารมาใช้บริการระบบขนส่งมวลชนให้ปฏิบัติตามนโยบาย เว้นระยะห่างทางสังคม Social Distancing เว้นระยะนั่ง หรือยืนห่างกัน อย่างน้อย 1 เมตร เพื่อป้องกันการติดต่อสัมผัสเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในภาคการขนส่งผู้โดยสาร และได้สั่งการให้จำกัดเวลาในการให้บริการระบบขนส่งมวลชนสาธารณะทุกระบบให้เป็นไปตามข้อกำหนดห้ามบุคคลออกนอกเคหสถาน ตั้งแต่เวลา 22.00-04.00 น. ทั่วราชอาณาจักร โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 3 เม.ย. 2563 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ กรมการขนส่งทางบก กำชับให้สำนักงานขนส่งทุกแห่ง ดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด โดยวานนี้ (3 เม.ย. 2563) สำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศ เช่น นครพนม ชัยภูมิ มหาสารคาม นครราชสีมา นครสวรรค์ พะเยา สมุทรปราการ ปราจีนบุรี ศรีสะเกษ กระบี่ ตรัง บุรีรัมย์ แพร่ ร้อยเอ็ด สระบุรี ระยอง ปัตตานี พระนครศรีอยุธยา นครปฐม ประจวบคีรีขันธ์ อุบลราชธานี ฉะเชิงเทรา ตราด สตูล อุดรธานี มุกดาหาร สงขลา สระแก้ว ขอนแก่น สุรินทร์ ระนอง ชัยนาท ชลบุรี สุโขทัย นครศรีธรรมราช และสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 4 ดำเนินการตรวจสอบรถโดยสารสาธารณะทุกประเภท ต้องเว้นระยะนั่ง หรือยืนห่างกัน อย่างน้อย 1 เมตร ทั้งภายในรถโดยสาร และที่นั่งคอยภายในสถานีขนส่งผู้โดยสาร

นอกจากนี้ ยังมีมาตรการคัดกรองผู้โดยสารทุกคนก่อนการเดินทาง หากตรวจพบผู้โดยสารที่มีอุณหภูมิสูง เกินกว่า 37.5 องศาเซลเซียส ห้ามเดินทางโดยเด็ดขาด รวมทั้งให้กรอกข้อมูลคำถามสุขภาพ ตามแบบ ต.8-คค ที่ระบุจุดเดินทางที่ออกและจุดหมายปลายทาง ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เป็นประโยชน์ต่อการควบคุมโรคติดต่อ และให้คำแนะนำตรวจสอบให้ผู้โดยสารทุกคนต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าก่อนขึ้นรถโดยสารและตลอดการเดินทาง และให้ประชาสัมพันธ์การปรับเวลาให้บริการของรถโดยสารสาธารณะให้ประชาชนทราบด้วย

ในส่วนของ สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 5 ซึ่งเป็นหน่วยงานบริการประชาชนด้านทะเบียนและภาษีรถได้ดำเนินการตามมาตรการ Social Distancing เพื่อสุขอนามัยที่ดีของเจ้าหน้าที่ ดังนี้ จัดสถานที่นั่งพักคอยสำหรับประชาชนผู้มาติดต่อ โดยเว้นช่วงระยะห่างของเก้าอี้ที่นั่ง จัดที่นั่งสำหรับปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โดยมีแผ่นวัสดุกั้นให้มีระยะห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร บริเวณหน้าเคาน์เตอร์รับเรื่องได้กำหนดจุดยืนรอให้มีระยะห่างไม่น้อยกว่า 1 เมตร ให้เจ้าหน้าที่รับเรื่องทุกคนสวมใส่ถุงมือตลอดระยะเวลาปฏิบัติงานเพื่อลดความเสี่ยงต่อการรับเชื้อโรค

ทั้งนี้ ในส่วนของการให้บริการประชาชน ที่สำนักงานขนส่งทั่วประเทศ ซึ่งได้มีการประกาศงดการดำเนินการด้านใบอนุญาตขับรถแล้วจนกว่าจะมีการประกาศยกเลิกสถานการณ์ แต่ยังคงให้บริการด้านทะเบียนและภาษีตามปกติ จึงได้กำชับให้มีมาตรการป้องกันทั้งประชาชนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ดังนี้

  • ให้ตั้งจุดคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิผู้เข้าไปในสถานที่และการบริการสาธารณะ หากพบประชาชนที่มีอาการไข้ หรืออาการต้องสงสัยเข้าข่ายอาการโรคดังกล่าวให้ประสานหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่โดยเร็ว
  • ด้านอาคารสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกในหน่วยงาน ทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคพื้นที่ให้บริการภายในสำนักงานขนส่งทุกวัน โดยเฉพาะจุดที่มีการสัมผัสบ่อยครั้ง เช่น เคาน์เตอร์บริการ ที่จับประตู ที่จับราวบันได ปุ่มกดลิฟต์ เป็นต้น และจัดให้มีสบู่ในห้องน้ำ เจลแอลกอฮอล์ล้างมือที่เคาน์เตอร์ให้บริการและจุดประชาสัมพันธ์
  • ดำเนินการตามมาตรการ Social Distancing โดยเว้นระยะห่างของที่นั่งพักคอยของประชาชน กำหนดระยะห่างของตำแหน่งการยืนคอยรับบริการที่จุดประชาสัมพันธ์
  • ประชาสัมพันธ์ให้ใช้บริการชำระภาษีรถประจำปีผ่านช่องทางออนไลน์ ที่ https://eservice.dlt.go.th ส่วนรถที่ไม่สามารถใช้บริการชำระภาษีประจำปีผ่านช่องทางออนไลน์ แนะนำใช้บริการเลื่อนล้อต่อภาษี (Drive Thru for Tax) ชำระภาษีได้โดยไม่ต้องลงจากรถ ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่สำนักงานขนส่งจังหวัดทุกจังหวัด
  • ขอความร่วมมือประชาชนสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าในการติดต่อราชการ และปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด เพื่อลดความเสี่ยงในการติดต่อแพร่กระจายของโรค